Đảng ủy xã Hòa Tiến tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2022
Đăng ngày 25-07-2019 21:15

 Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam(khóa XII), chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-05-2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Hướng dẫn số 13-HD/HU ngày 26-06-2019 của huyện ủy Hòa Vang “Về việc hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2022”. Để đại hội trực thuộc Đảng bộ thành công tốt đẹp vào chiều ngày 25/07/2019 Ban thường vụ Đảng ủy tổ chức Hội nghị quán triệt kế hoạch hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2022

 Tại buổi Hội nghị đã tổ chức quán triệt tốt các nội dung, kế hoạch hướng dẫn của Ban thường vụ Huyện ủy và Ban thường vụ Đảng ủy xã đến các cấp ủy và toàn bộ đảng viên. Đảm bảo cho mỗi đảng viên nhận thức sâu sắc yêu cầu, ý nghĩa của Đại hội của Đảng, nổ lực thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian kế hoạch đề ra.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, giải quyết tốt  những bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Làm tốt công tác tuyên truyền, phát động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội tại địa phương, đơn vị, tạo không khí sôi nỗi trong tầng lớp nhân dân.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi loại hình tổ chức đảng trong xây dựng báo cáo chính trị của chi bộ cần đánh giá sâu sắc, toàn diện những nhiệm vụ đã thực hiện và đạt được trong nhiệm kỳ qua nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự chuyển biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; nêu rõ những mặt làm được, chưa được, phân tích rõ nguyên nhân, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời xác định phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Cấp ủy các chi bộ trực thuộc chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới phải thật sự dân chủ, đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn, coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong thời kỳ mới, chú trọng ở những chi bộ yếu kém, chú ý phát hiện những nhân tố mới có đức, có tài có uy tín, nhiệt huyết, triển vọng nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ./.

Các tin khác