Hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2020
Đăng ngày 10-06-2020 08:55

          Xác định xây dựng Nông thôn mới là một quá trình thường xuyên liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển nông thôn bền vững. Vì vậy, sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018 (theo Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng), địa phương tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí trong bộ tiêu chí theo Quyết định 3904/QĐ-UBND của UBND thành phố, hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020

          Ngay từ đầu năm, BQL xây dựng NTM xã Hòa Tiến  đã ra Kế hoạch số: 41/KH-BQL ngày 4 tháng 4 năm 2020 về triển khai thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 và Kế hoach triển khai thực hiện duy trì mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đọan 2021-2025 trên địa bàn xã Hòa Tiến.

          Trong kế hoạch có nêu rõ, Năm 2020, UBND xã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí mới, các tiêu chí nâng cao, trong đó đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng thương mại; hình thành các tổ chức sản xuất; khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và chú trọng xây dựng chính sách liên kết giữa doanh nghiệp và hộ nông dân trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm ứng dụng thương mại điện tử; lồng ghép với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)… Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hệ thống bộ phận một cửa cấp cơ sở hiện đại, kết nối với hệ thống điện tử các cấp…

           Thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực, lồng ghép, thống nhất cơ chế đầu tư, hỗ trợ trên cùng địa bàn theo cơ chế của chương trình, trong đó tập trung huy động tối đa nguồn lực xã hội hoá trong tổ chức triển khai. Tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất… hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch, môi trường, công trình văn hóa; phát huy vai trò của nhân dân trong giữ vững TTATXH trên địa bàn nông thôn… góp phần đưa xây dựng NTM thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững.

Một số hình ảnh sau khi xây dựng NTM trên địa bàn xã./.