Đảng ủy xã Hòa Tiến tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quyết định số 217-QĐ/TW và quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) và sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
Đăng ngày 01-10-2018 07:01

     Sáng ngày 27-9-2018, Đảng ủy xã Hòa Tiến đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quyết định số 217-QĐ/TW và quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) và sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Theo báo cáo tại hội nghị, kể từ khi có Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị chủ trương của Đảng về giám sát, phản biện xã hội đã được hiện thực hóa; hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội được triển khai cụ thể, từng bước mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, của các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức năng đại diện cho lợi ích, nguyện vọng của nhân dân.

     Trong 5 năm qua, đã thành lập 9 tổ giám sát, thực hiện 21 đợt giám sát, phối hợp tham gia 7 đợt giám sát do UBND và các ngành khác chủ trì, tổ chức 42 đợt tiếp xúc cử tri với tổng số có 1218 lượt ý kiến. Ngoài ra, Ban thanh tra nhân dân cũng đã thực hiện 159 cuộc giám sát như: giám sát thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, giám sát các công trình xây dựng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân…
     Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam đã góp phần làm sáng tỏ một cách khách quan những kết quả, hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Chính phủ, chính quyền các địa phương, của các tổ chức, các doanh nghiệp. Qua giám sát, kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện đúng, có hiệu quả hơn các chính sách, quy định pháp luật; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, hạn chế vi phạm pháp luật. Nhiều kiến nghị sau giám sát đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nghiêm túc tiếp thu và thực hiện.

     Cũng tại hội nghị, Đảng ủy cũng đã sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Trong 9 tháng đầu năm 2018, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ triển khai thực hiện đồng bộ. Phần lớn các chỉ tiêu KT-XH, QP-AN mà Nghị quyết đề ra đều đạt khá. Nhìn chung, kinh tế tăng trưởng ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao, nhiệm vụ quốc phòng đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, tình hình ANTT ổn định. Việc chăm lo đến sức khỏe nhân dân đã được các cấp ủy Đảng, Chính quyền quan tâm đúng mức. Hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội đã hướng đến hiệu quả, chất lượng và chuyên nghiệp. Công tác cán bộ đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tập trung lãnh đạo và bước đầu đã có chuyển biến. Công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. Chất lượng sinh hoạt đã được nâng lên một bước, năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên tiếp tục được giữ vững và phát huy.
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ còn lại của 3 tháng cuối năm đã đề ra và các nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên, các cấp ủy chi bộ nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hệ thống chính trị, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở đơn vị mình và thực hiện có hiệu quả 15 nhiệm vụ cụ thể mà Đảng ủy đã đề ra./.

 

Các tin khác