HÒA TIẾN HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW 7 KHÓA 12
Đăng ngày 05-09-2018 03:39

Ngày 20 tháng 8 năm 2018 vừa qua, Đảng ủy xã Hòa Tiến tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và Quy định số 01-QĐi/TW ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về quy định trách nhiệm và thẩm quyền của Uỷ ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tham dự hội nghị có hơn 360 đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Hội nghị diễn ra trong 1 ngày buổi sáng các Đảng viên được nghe Đ/c Nguyễn Thanh Hùng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Báo cáo viên Thành ủy Đà Nẵng. Báo cáo nội dung 02 Nghị quyết về Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; 

Buổi chiều Đ/c Lê Văn Hùng Vương – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Báo cáo viên Huyện ủy Hòa Vang. Báo cáo Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.và Đồng chí Đặng Quang Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Triển khai Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và Quy định số 01-QĐi/TW ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về quy định trách nhiệm và thẩm quyền của Uỷ ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng.

 Sau hội nghị, các cấp ủy, chi bộ sẽ chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới trong các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), qua đó thực hiện học tập, nghiên cứu một cách nghiêm túc, tuyên truyền về nghị quyết; đồng thời triển khai kế hoạch hành động có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống; các chi bộ tổ chức viết thu hoạch và hoàn thành trong thời gian đến.

Các tin khác