global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn xã năm 2016

Thứ hai - 26/12/2016 04:24
ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     XÃ HÒA TIẾN                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
       
Số:       /KH-UBND                         Hòa Tiến, ngày   28  tháng  02  năm 2016
 
                                             KẾ HOẠCH
                  Xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy
                        và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn xã năm 2016
 
          Căn cứ Chỉ thị 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí  thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Chương trình hành động của Bộ Công an, Thành  ủy, UBND thành  phố Đà Nẵng về việc thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW;
          Thực hiện Kế hoạch số: 20/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2016 của UBND huyện Hòa Vang về việc xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện.
          UBND xã Hòa Tiến xây dựng Kế hoạch PCCC&CNCH trên địa bàn xã với những nội dung cụ thể như sau:
          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
          1. Nâng cao nhận thức  và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp người đứng đầu cơ sở và nhân dân trên địa bàn trong việc thực hiện các quy định của Pháp luật về Phòng cháy, chữa cháy. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân PCCC, lồng ghép phong trào toàn dân tham gia PCCC gắn với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” một cách hiệu quả, thiết thực. Chủ động nắm tình hình để kịp thời chỉ đạo tăng cường các biện pháp an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn xã.
          2.Với mục tiêu phong trào “Sâu rộng – Vững chắc – Hiệu quả” tiếp tục xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH theo phương châm 04 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ; phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ” đảm bảo kịp thời dập tắt đám cháy mới phát sinh, hạn chế cháy lan, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn, từng bước giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, xây dựng một môi trường không hỏa hoạn, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
          3. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, động viên mọi tầng lớp nhân dân, đề cao phong trào người đứng đầu cơ quan, đơn vị tự giác, tích cực tham gia PCCC&CNCH, củng cố kiện toàn lực lượng PCCC dân phòng, lực lượng chữa cháy cơ sở, lực lượng chữa cháy quần chúng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PCCC&CNCH trong tình hình hiện nay.
          II. NỘI DUNG , BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
          1. Công tác tham mưu chỉ đạo thực hiện
          -Tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, Chỉ thị 1634/CT-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư.
          -Tổ chức triển khai các hoạt độngkỷ niệm 20 năm phong trào toàn dân PCCC (04/10/2096 - 04/10/2016) và kỷ niệm 55 ngày Bác Hồ ký sắc lệnh ban hành pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC (04/10/1961 – 04/10/2016) Tổ chức các hoạt động kỳ niệm 05 năm ngày thành lập Cảnh sát PC&CC thành phố (19/7/2011 – 19/7/2016).
          -Tiếp  tục duy trì và thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp giữa các cấp ngành, các đơn vị có liên quan trong công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC.
          2. Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến trúc PCCC
          - Phối hợp chắc chẽ với UBMTTQVN xã và các  đoàn thể thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định  trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người đứng đầu cơ sở, hộ gia đình, cá nhân về công tác PCCC&CNCH được Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC quy định. Đẩy mạnh khuyến cáo cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại các trụ sở văn phòng làm việc, nhà cao tầng, chợ, Công ty, doanh nghiệp, nơi tập trung đông người, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao nằm xen kẽ trong khu dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhiều hàng hóa dễ cháy như xăng dầu, ga khí đốt hóa lỏng, PU, các cơ sở sử dụng hóa chất…để chủ động làm tốt công tác ngăn ngừa, đặc biệt là dịp lễ, diệp diễn ra các sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng và mùa nắng nóng, mưa bão trong năm.
          - Chỉ đạo và phối hợp với các ngành chức năng, các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền, xây dựng các phóng sự đưa tin, bài phổ biến giao dục pháp luật, kiến thức PCCC&CNCH trên đài thanh truyền, trên báo, tạp chí. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền PCCC bằng nhiều hình thức, phương pháp với nội dung sâu rộng, phong phú, hiệu quả thiết thực như Hội nghị, giao ban chuyên đề, tọa đàm, đối thoại, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH, tuyên truyền qua khẩu hiệu về PCCC… làm cho mọi người nhận thấy nguy cơ, tìm ẩn và tác hại của nạn cháy, từ đó nâng cao nhận thức và kiến thức về công tác PCCC&CNCH, nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện công tác PCCC, biểu dương người tốt, việc tốt xây dựng điển hình tiên tiến về PCCC, đồng thời phê phán những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác PCCC để xảy ra cháy, nổ.
          - Nâng cao chất lượng tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân dân về thực hiện 03 biết “Biết kiến thức về phòng cháy, chữa cháy; biết sử dụng phương tiện chữa cháy và biết xử lý tình huống cháy, nổ có thể xảy ra”.
          3. Công tác xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến
          - Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình “ Thôn, khu dân cư an toàn về PCCC”.
          - Tổ chức tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai và nhân rộng mô hình “ Thôn an toàn về PCCC và khu dân cư an toàn về PCCC” đảm bảo tiêu chí đề ra, trong đó cần tập trung trang bị bình chữa cháy xách tay và các phương tiện chữa cháy khác phù hợp với từng địa bàn đạt chỉ tiêu đề ra, xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy ở các thôn có nguy cơ cháy, nổ cao. Tiếp tục nhân rông mô hình  Khu dân cư an toàn về PCCC’ “ Cụm cơ quan, đơn vị  an toàn về PCCC” Tiến đến xây dựng xã an toàn về PCCC, lồng ghép với phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và chương trình “ Xây dựng nông thôn mới” Nhằm hoàn thiện công tác PCCC thành một tiêu chí trong xây dựng tổ dân cư, cơ quan, đơn vị, hộ gia đình văn hóa và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
           - Xây dựng mô hình “Chợ an toàn phòng cháy, chữa cháy”.
          Nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp trong chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tăng cường ý thức tự giác trong nhân dân, các hộ tiểu thương tại các chợ trên địa bàn xã, góp phần ngăn ngừa hiệu quả sự cố tai nạn cháy, nổ, làm giảm đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra, các ban ngành đoàn thể có liên quan chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. BQL chợ xây dựng mô hình chợ kiểu mẫu an toàn về PCCC.
          4. Tập trung hướng dẫn xây dựng, củng cố lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng PCCC
          - Tiếp tục kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, sẵn sàng làm tốt công tác PCCC, đồng thời đề xuất trang bị các phương tiện PCCC cần thiết cho  lực lượng này đảm bảo yêu cầu PCCC tại chỗ theo quy định của Thông tư 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ công an “Quy định về trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành"
          - Triển khai thực hiện hướng dẫn Thông tư 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC ngày 10/12/2015 của Bộ Lao động thương binh - Xã hội, Bộ công an và Bộ tài chính về việc hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ đội viên đội dân phòng, đội Phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy.
          - Kiểm tra việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện trong việc thành lập lực lượng PCCC cơ sở và công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở. Sau khi lực lượng dân phòng được kiện toàn, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho lực lượng này để chủ động xử lý có hiệu quả các sự cố cháy, nổ có thể xảy ra tại nơi làm việc cũng như ở địa bàn dân cư.
          - Hướng dẫn công tác xây dựng, bổ sung, hoàn thiện phương án chữa cháy, phương án tổ chức thoát nạn tại các cơ quan, doanh nghiệp và địa bàn dân cư.
          - Căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tế của đia phương và đặc điểm công năng của từng cơ sở, từng thôn từ đó chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn thiện phương án chữa cháy, phương án tổ chức thoát nạn của cơ sở, thôn nhất là các thôn tập trung có tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa nguy hiểm cháy nổ nằm xen kẽ trong các thôn, cơ sở có kho tàng, nhà xưởng, các chợ nhà cao tầng, các khu vui chơi giải trí thường xuyên tập trung đông người, cơ sở có sử dụng hóa chất, các công trình nhà cao tầng, khu dân cư.
          - Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và phối hợp diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giữa các lực lượng, nhằm chủ động khi có cháy nổ xảy ra. Kết hợp tổ chức hướng dẫn, kiểm tra công tác PCCC&CNCH để kịp thời phát hiện những sơ hở thiếu sót, có biện pháp khắc phục.
          Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định PCCC đối với các cơ sở trọng điểm về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội và những nơi tập trung đông người cần kiểm tra kỹ và thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về thoát nạn cho người nhằm hỗ trợ công tác vận động tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân PCCC&CNCH.
          6. Công tác tổ chức, triển khai hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị năm 2016.
          - Tập trung triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn PCCC trong các sự kiện, lễ hội văn hóa, chính trị của Nhà nước, địa phương như ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 18 năm 2016, dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 02/9.
          - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm  phong trào toàn dân PCCC (04/10/1996 – 04/10/2016), kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ ký sắc lệnh ban hành Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC (04/10/1961 – 04/10/2016).  (Có kế hoạch và điều lệ Hội thao cụ thể sẽ triển khai sau)
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch, đề nghị 12 thôn, các ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế, trên cơ sở các nội dung, biện pháp trọng tâm của của công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC&CNCH năm 2016 đã đề ra triển khai thực hiện.
          2. Ban tài chính xã lập dự toán kinh phí năm 2016 trong mục chi ngân sách an ninh – quốc phòng kịp thời đảm bảo cho hoạt động PCCC&CNCH theo đúng quy định của pháp luật.
          3. Công an xã chủ động phối hợp với các ngành triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo về lãnh đạo cấp trên và UBND xã.
          4. Đề nghị UBMTTQ các Hội đoàn thể tuyên truyền vận động Hội viên của đơn vị mình thực hiện tốt công tác PCCC&CNCH.
          Trên đây là Kế hoạch PCCC&CNCH của UBND xã Hòa Tiến đề nghị Ban nhân dân 12 thôn, các ngành có liên quan căn cứ triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                                                 CHỦ TỊCH
- Cảnh sát PCCC huyện ;                                                                                 (đã ký)
- TV. Đảng ủy xã;
- TT. HĐND;
- MT, các đoàn thể;
- Các ngành;  BCS 12 thôn;                                                                       
- Lưu: VT.                                                                                                    Nguyễn Ái        

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097