global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước xã Hòa Tiến năm 2016

Thứ hai - 02/01/2017 23:33
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    XÃ HÒA TIẾN                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Số:     /KH -UBND                                  Hòa Tiến, ngày    tháng 3 năm 2016
 
                                                    KẾ HOẠCH
                              Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động
                                  cơ quan nhà nước xã Hòa Tiến năm 2016
 

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 26/01/2016 của UBND huyện Hòa Vang về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2016. Nay, UBND xã Hòa Tiến xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:
 I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện.
- Tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiệm vụ cải cách hành chính.
- Tiếp tục ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước.
- Quan tâm chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn công nghệ thông tin do cấp trên tổ chức.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Hạ tầng công nghệ thông tin
- Phấn đấu đến cuối năm 2016 có 90% cán bộ công chức có máy tính sử dụng trong công tác; 40% máy tính của CBCC xã được sử dụng phần mền duyệt vi rút có bản quyền.
- Đảm bảo hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành, trong hoạt động tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa
b) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ở quan nhà nước
- 100% văn bản, tài liệu, công việc chính thức được trao đổi qua mạng nội bộ hệ thống quản lý văn bản điều hành .
- 100% cán bộ sử dụng thường xuyên hộp thư điện tử công vụ trong công việc
- Tiếp tục truy cập hồ sơ cán bộ công chức qua phần mềm
- Tiếp tục đánh giá CBCC qua phần mềm
- 100% văn bản điện tử có áp dụng chữ số chuyên dùng
c) Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp
- Triển khai có hiệu quả 02 phần mềm dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 thành phố triển khai thuộc lĩnh vực hộ tịch
- Tiếp tục nâng cấp Trang thông tin điện tử xã theo hướng hiện đại, để người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin
- Đăng tải kịp thời các thông tin về tình hình hoạt động KT-XH, QP-AN của địa phương lên trang thông tin điện tử xã.
 
 
II. GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giải pháp thực hiện
- Tăng cường tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho tất cả CBCC về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc ứng dụng CNTT trong CCHC và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.
- Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn về công nghệ thông tin, an ninh mạng do cấp trên tổ chức.
- Tăng cường chỉ đạo CBCC thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/5/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc nghiêm cấm sử dụng hộp thư điệm tử công cộng trong hoạt động thực thi công vụ.
- Về triển khai dịch cụ công trực tuyến: Bố trí CBCC hướng dẫn công dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
- Về áp dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành: Toàn thể CBCC cơ quan sử dụng thực hiện việc quản lý, điều hành qua phần mềm quản lý văn bản điều hành.
2. Tổ chức thực hiện
a) Ban Tài chính – Kế toán: Cân đối bố trí kinh phí để tham mưu lãnh đạo UBND mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
b) Văn phòng – Thống kê
- Củng cố hoàn thiện việc quản lý, vận hành hệ thống một cửa điện tử của xã.
- Phối hợp với thành viên Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của xã đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời theo qui định trên Cổng thông tin điện tử.
- Tham mưu cho lãnh đạo kiểm tra, đôn đốc, cán bộ, công chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác.
c) Ban Văn hóa – Thông tin: Tổ chức tuyên truyền phổ biến đến nhân dân về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong lĩnh vực hộ tịch thành phố đã triển khai.
III. Các khó khăn tồn tại cần khắc phục
- Việc ứng dụng CNTT chưa gắn với sự phát triển Kinh tế - Xã hội của xã, chưa phát huy vai trò động lực của CNTT.
- Nguồn nhân lực CNTT còn rất thiếu. Nhận thức chung của CBCC về vai trò của ứng dụng CNTT trong công việc còn hạn chế.
- Đầu tư cho ứng dụng CNTT của địa phương trong những năm qua còn thấp, chưa theo kịp với sự phát triển công nghệ thông tin.
- Kịp thời cung cấp thông tin tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh của địa phương lên trang thông tin điện tử xã.
Trên đây là kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn xã Hòa Tiến năm 2016./.
 
Nơi nhận:                                                                                   TM. UBND XÃ
- Văn phòng UBND huyện;                                                            CHỦ TỊCH      
- Lưu: VT.                                                                                                                      
                                                                                                           (đã ký)          
                                                                                         
 
                                                                                                       Nguyễn Ái
 
 
 

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097