global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Triển khai xây dựng cơ quan văn hóa gắn với thực hiện nếp sống văn hóa – văn minh đô thị trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan UBND xã Hòa Tiến năm 2016

Thứ hai - 26/12/2016 04:46
         UBND XÃ HÒA TIẾN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 BAN VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      CƠ QUAN VĂN HÓA
       Số:        /KH-BVĐ                                 Hòa Tiến, ngày 0 2 tháng  3  năm 2016
 
                                                  KẾ HOẠCH
Triển khai xây dựng cơ quan văn hóa gắn với thực hiện nếp sống văn hóa – văn minh đô thị trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan UBND xã Hòa Tiến năm 2016
 
   
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tiếp tục vận động sâu rộng nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động để nâng cao kết quả thực hiện nếp sống văn minh, có ý thức và hành vi văn hóa khi tham gia giao thông.
2. Vận động thực hiện phong trào xanh – sạch – đẹp ở công sở, nơi công cộng cũng như địa bàn cư trú, tích cực tham gia các hoạt động do các ngành đoàn thể các cấp triển khai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các bộ công chức.
         3. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định xây dựng cơ quan văn hóa và quy định của nhà nước.
4. Lồng nghép phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để nâng cao hiệu quả thực hiện “Nếp sống văn hóa - văn minh đô thị”, vận động cán bộ và toàn thể nhân dân trên dịa bàn xã tham gia giám sát và tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả.
II.  NỘI DUNG VÀ MỤC TIÊU THỰC HIỆN
1. Nội dung thực hiện
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông trong cán bộ, công nhân viên chức và toàn thể nhân dân thực hiện tốt văn hóa giao thông.
Tổ chức cho cán bộ, công nhân viên chức lao động ra quân dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tại cơ quan công sở tạo môi trường xanh – sạch – đẹp.
Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong cán bộ, công nhân viên chức khuyến khích mỗi cán bộ đăng ký tham gia một môn thể thao và thường xuyên tập luyện sau giờ làm việc.
Tạo mối đoàn kết trong cán bộ, công nhân viên chức thường xuyên có mối liên hệ giúp đỡ lẫn nhau trong lúc gặp khó khăn, cũng như tham gia giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn trong địa bàn dân cư.
Vận động cán bộ, công chức, viên chức lao động về văn hóa giao tiếp - ứng xử trong cộng đồng và văn hóa hành chính công.
Tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân, viên chức đề cao lối sống văn hóa, văn minh, quan hệ cộng đồng thân thiện, nhân ái nâng cao nhận thức thẩm mỹ, trang phục đẹp, lịch sự khi ra đường phố, đến nơi công cộng, công sở để góp phần xây dựng mỹ quan và văn minh đô thị.
2. Mục tiêu thực hiện
Tập trung tuyên truyền thực hiện tốt các quy định, các chuẩn mực trong cán bộ, công nhân viên chức gắn với việc thực hiện “nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” với các nội dung sau:
- Chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
- Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường.
- Giao tiếp, ứng xử văn minh ở công sở và nơi công cộng.
- Không hút thuốc lá ở cơ quan.
- Không uống rượu, bia trong giờ làm việc.
Đồng thời vận động gia đình và tuyên truyền cho nhân dân thực tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giải quyết triệt để tiến tới chấm dứt các hành vi không có văn hóa, không phù hợp với nếp sống văn hóa văn minh đô thị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Ban vận động xây dựng cơ quan văn hóa phối hợp với công đoàn cơ quan tổ chức quán triệt trong toàn thể đoàn viên công đoàn và các bộ, công chức, viên chức trong cơ quan thực hiện.
Phối hợp với các ngành đoàn thể thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó lồng ghép nâng cao chất lượng các nội dung của cuộc vận động gắn với việc xây dựng “nếp sống văn hóa – văn minh đô thị”.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng cơ quan văn hóa gắn với đề án “xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị” tại cơ quan./.
 
Nơi nhận:                                                                                      TRƯỞNG BAN                                                            
- Liên đoàn lao động huyện;                                                                   (đã ký)
- BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH xã;
- Đảng ủy;                                                                                         
- Lưu: VT,VP.
 
 
                                                                                           CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN
                                                                                                           Nguyễn Ái

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097