global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Triển khai thực hiện “Nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn” trong công tác cải cách hành chính tại xã Hòa Tiến

Thứ hai - 26/12/2016 04:39
 ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    XÃ HÒA TIẾN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
  Số      /KH-UBND                                Hòa Tiến, ngày   8  tháng  6   năm 2016      
     
                                                    KẾ HOẠCH
                      Triển khai thực hiện “Nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn”
                                trong công tác cải cách hành chính tại xã Hòa Tiến.
Thực hiện Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND huyện Hòa Vang về việc Phê duyệt nội dung thực hiện cuộc vận động “3 hơn” trong cải cách hành chính trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2016 và thực hiện công văn đăng ký “03 hơn” trong CCHC  2016 của UBND xã Hòa Tiến. UBND xã Hòa Tiến xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc vận động trên tại xã Hòa Tiến với nội dung cụ thể như sau:
           I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.     Mục đích
          - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tinh thần năng động, sáng tạo của thanh niên trong công tác cải cách hành chính, góp phần cải thiện chất lượng thực hiện các thủ tục hành chính với công dân, tổ chức và giữa các cơ quan nhà nước với nhau.
         2. Yêu cầu
         - Việc thực hiện cuộc vận động “03 hơn” phải gắn liền trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính và việc thực hiện phong trào
         - Nội dung cuộc vận động phải cụ thể, thiết thực, gắn với công việc chuyên môn thường xuyên, yêu cầu công tác cải cách hành chính và gắn với việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn ở cơ sở;
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng vận động
Đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, ở các ban, ngành chuyên môn thuộc UBND xã.
2. Nội dung thực hiện
- Phát động cuộc vận đông “ 03 hơn” trong toàn thể đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức về giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân và xử lý công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành, lĩnh vực công tác.
a) Mục tiêu: Giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính (TTHC với người dân, doanh nghiệp và thủ tục hành chính nội bội các cơ quan nhà nước) trên 3 khía cạnh: thời gian, quy trình và thái độ, tinh thần trách nhiệm.
b) Phạm vi thực hiện: Việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của công dân, doanh nghiệp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Quy trình, nội dung, phương pháp làm việc của các ngành trong UBND và giữa các cơ quan, đơn vị.
- Trong sinh hoạt, họp định kỳ của cơ quan cần đánh giá tình hình thực hiện, biểu dương những cá nhân, tập thể làm tốt công tác giải quyết công việc của công dân, kịp thời nhắc nhở, kiểm điểm các cá nhân có biểu hiện quan liêu, hách dịch, xa dân hay vi phạm các quy định của Nhà nước, gắn với công tác đánh giá thi đua và việc thực hiện Chỉ thị 29.
- Đăng ký và tiến hành ít nhất một hành động, biện pháp cụ thể để thân thiện hơn trong giải quyết công việc của cán bộ công, công chức đối với nhân dân.
- Phương pháp đánh giá, so sánh kết quả trước và sau khi thực hiện cuộc vận động: Lấy phiếu thăm dò dư luận của công dân về sự chuyển biến tinh thần, thái độ trách nhiệm trong phục vụ của công chức đối với công dân và tổ chức.
* Đôi với đăng ký thực hiện nội dung “nhanh hơn”
- Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với quy định từ 1 đến 2 ngày đối với các thủ tục sau: Đăng ký kết hôn; xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký lại giấy khai sinh.
STT Tên thủ tục Quy định thời gian theo thủ tục QĐ 6415 Đề xuất thời gian giải quyết sau khi rút ngắn Bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện
1 Đăng ký lại việc sinh 5 ngày làm việc 03 ngày làm việc Tư pháp - Hộ tịch; Bộ phận TN&TKQ
2 Đăng ký kết hôn 3 ngày làm việc, xác minh thêm không quá 03 ngày làm việc Giải quyết ngay trong buổi làm việc Tư pháp - Hộ tịch; Bộ phận TN&TKQ
3 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 ngày làm việc, xác minh thêm không quá 02 ngày làm việc Giải quyết ngay trong buổi làm việc Tư pháp - Hộ tịch; Bộ phận TN&TKQ
- Bộ phận một cửa cam kết đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc, hoàn thành trước tiến độ, thời gian theo qui định hoặc thời hạn được giao.
- Phương pháp so sánh đánh giá kết quả trước và khi thực hiện cuộc vận động:
          + Đề ra chỉ tiêu cụ thể về thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trước và sau khi triển khai cuộc vận động;
 + Thống kê, theo dõi số liệu hằng tháng để so sánh, đối chiếu kết quả thực hiện nội dung “nhanh hơn”
* Đối với đăng ký thực hiện nội dung “thân thiện hơn”
- Lịch sự, nhiệt tình, niềm nở, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.
- Hướng dẫn các giải quyết thủ tục hồ sơ rõ ràng, hướng dẫn một lần; không đòi hỏi, yêu cầu hay đẻ ra những hồ sơ thủ tục gây khó khăn cho nhân dân.
- Trong khi giải quyết hồ sơ chú trọng ưu tiên cho phụ nữ mang thai; người già đau ốm, bệnh tật.
- Thực hiện công khai số điện thoại liên lạc của lãnh đạo tại bảng niêm yết, trên trang web UBND xã.
- Thực hiện lấy ý kiến góp ý của công dân, tổ chức đến làm việc: bằng hình thức góp ý trên số góp ý, trên website, hệ thống đánh giá cán bộ một cửa của Sở Nội vụ.
- Thực hiện nhắn tin bằng tổng đài UBNDHoaTien cho công dân, tổ chức khi hồ sơ được giải quyết xong hoặc sớm hẹn: Cán bộ chuyên môn và cán bộ tiếp nhận và trả kết quả thực hiện nhắn tin đến công dân, tổ chức khi hồ sơ xong hoặc sớm hẹn.
3. Thời gian thực hiện Bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 6/2016.
III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Văn phòng UBND
- Chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai và hướng dẫn tổ chức thực hiện cuộc vận động “3 hơn” cho các ban, ngành chuyên môn thuộc UBND xã;
- Căn cứ kết quả thực hiện của cuộc vận động của từng ban, ngành chuyên môn để xem xét đề xuất khen thưởng trong việc cải cách hành chính năm 2016 đối với các sáng kiến cải cách hành chính có hiệu quả đã được áp dụng tại đơn vị, hoặc có tính hợp lý, khả thi đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của cấp trên;
- Đề nghị đài truyền thanh xã thanh xã tuyên truyền, thông tin, phản ánh cuộc vận động “3 hơn” của UBND xã.
2. Bộ phận Một cửa liên thông
Phối hợp giữa các phòng  ban chuyên môn, thực hiện tốt nội dung đăng ký “3 hơn” trong giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức.
Rà soát kiểm tra thủ tục hành chính có liên quan để hợp lý hơn, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho công dân,
3. Đề nghị Trưởng các ban, ngành chuyên môn thuộc xã
- Phổ biến và chỉ đạo công chức, viên chức tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận động “3 hơn” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 29.
- Định kỳ hằng tháng tại cuộc họp cơ quan biểu dương những cá nhân, tập thể thực hiện tốt cuộc vận động, đồng thời nghiêm túc phê bình, chấn chỉnh những tập thể, cá nhân chưa tích cực thực hiện tốt cuộc vận động.
- Xem xét, quyết định và đề xuất áp dụng đối với các sáng kiến cải cách hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi áp dụng nội bộ cơ quan, đơn vị; tổng hợp, gửi các kiến nghị, đề xuất sáng kiến cải cách hành chính không thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý về Phòng Nội vụ huyện để tổng hợp, báo cáo cấp trên xem xét quyết định.
Trên đây là Triển khai thực hiện “Nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn” trong công tác cải cách hành chính tại xã Hòa Tiến./.
 
Nơi nhận:                                                                                        CHỦ TỊCH
- Văn phòng UBND huyện;                                                                  (đã ký)
- Phòng nội vụ Huyện;                                                                       
- Lưu: VT, ĐTN, BP một cửa.               
                                                                                               
 
                                                                                                          Nguyễn Ái

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ XÃ HÒA TIẾN

Theo địa giới hành chính hiên nay thì Hòa Tiến nằm về phía Đông Nam huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 13km và trung tâm hành chính huyện Hòa Vang khoảng 5,6km; phía Đông giáp xã Hòa Châu, phía Tây giáp xã Hòa Phong và Hòa Khương, phía Bắc giáp xã Hòa Thọ Tây (Quận Cẩm...

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097