global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”

Thứ ba - 03/01/2017 20:12
ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     XÃ HÒA TIẾN                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
Số:     /KH-UBND                         Hòa Tiến, ngày      tháng  01  năm 2016
 
                                                            KẾ HOẠCH
                           Triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”
 
   
 

          Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 11 tháng 12 năm 2015 của BCH Đảng bộ Thành phố khóa XXI về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, trong đó chọn năm 2016 tiếp tục thực hiện chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị” và Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 30 tháng 12 năm 2015 của BCH Đảng bộ huyện Hòa Vang khóa XVI về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016;
          Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2016 của UBND huyện Hòa Vang về việc triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”. Trên cơ sở nhằm tổng kết và đánh giá những kết quả đạt được về chủ trương thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” trên địa bàn xã Hòa Tiến. UBND xã Hòa Tiến xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” cụ thể như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
          Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Thành ủy Đà Nẵng và Chỉ thị số 41-CT/HU ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Huyện ủy Hòa Vang về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”; kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2015 và tập trung nhiệm vụ đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường nông thôn, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông trên địa bàn xã Hòa Tiến.
          2. Yêu cầu
          - Tập trung chỉ đạo, điều hành, phát huy tối đa hiệu quả phối hợp thực hiện của cả hệ thống chính trị;
          - Xác định thực hiện xây dựng văn hóa, văn minh đô thị là mục tiêu quan trọng của xã, được thực hiện thường xuyên, lâu dài, trong đó xác định nội dung trọng tâm, chỉ tiêu cụ thể ở mỗi giai đoạn, từng năm;
          - Chủ động xác định những mục tiêu trọng tâm gắn với yêu cầu giải quyết những tồn tại của từng ban, ngành, đơn vị theo phương châm thiết thực, cụ thể, phục vụ lợi ích cộng đồng để động viên sự tham gia, hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân;
          - Đảm bảo kinh phí cho các ban, ngành, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”.
          II. CHỦ ĐỀ VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC
          Chủ đề: “Năm văn hóa, văn minh đô thị gắn với đảm bảo trật tự đô thị và cảnh quan môi trường nông thôn”.
          III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
          1.Tiếp tục hực hiện nội dung “Năm văn hóa, văn minh đô thị năm 2016” với 7 nội dung sau
          a) Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị năm 2016”
          b) Tiếp tục thực hiện các nội dung có liên quan đến văn hóa, văn minh trong các chương trình hiện hành.
          c) Tiếp tục phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật.
          d) Đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông.
          đ) Giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị.
          e) Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường.
          h) Xây dựng nếp sống văn hóa và giao tiếp - ứng xử văn minh nơi công cộng.
          2. Duy trì giải quyết triệt để, chống 03 nhóm hành vi sau
          a) Quảng cáo bằng tờ rơi, rao vặt sai quy định (kẽ vẽ số điện thoại, dán áp – phích, tờ rơi trên trên cây xanh, cột điện, tường rào,...).
          b) Chèo kéo, đeo bám khách đi lại.
          c) Lang thanh xin ăn và xin ăn biến tướng.
          IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
          1.Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân về văn hóa, văn minh đô thị:
- Ban Văn hóa – Thông tin: Chủ trì thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan; phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy và các ngành liên quan biên soạn nội dung các tài liệu tuyên truyền về văn hóa, văn minh đô thị, quan hệ giao tiếp - ứng xử trong cơ quan, công sở, trường học và cộng đồng dân cư.
- Đài truyền thanh: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”, xây dựng chuyên mục phát thanh riêng “Nhân dân và cán bộ xã Hòa Tiến thực hiện tốt năm văn hóa, văn minh đô thị gắn với đảm bảo trật tự, mỹ quan, môi trường nông thôn xanh-sạch-đẹp”; tập trung đưa tin, bài cổ động, phản ánh tình hình thực hiện của địa phương. Xây dựng nhiều tin bài phản ánh những việc làm tốt, những hành vi đẹp, phê phán những việc làm và hành vi không tốt trên phương tiện thông tin đại chúng.
- Văn phòng – Thống kê: Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền, triển khai thực hiện văn hóa, văn minh công sở, xây dựng cơ quan văn hóa trong cơ quan, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn; thực hiện cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 29-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng...; đôn đốc, giám sát việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, giao tiếp - ứng xử tại cơ quan, đơn vị. Xây dựng chuyên mục “Năm văn hóa, văn minh năm 2016” trên website của xã, kịp thời phản ánh các kết quả thực hiện, giới thiệu các mô hình, điển hình tiên tiến trong việc thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị năm 2015”.
- Ban Tư pháp – Hộ tịch: Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận, các Hội đoàn thể, Ban nhân dân 12 thôn  lập kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, trọng tâm về an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường...
- Ban nhân dân 12 thôn: Phối hợp với các ngành, Mặt trận, các Hội đoàn thể xã tiếp tục triển khai tuyên truyền phổ biến các văn bản, nội dung thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” đến các tổ dân cư, tác động vào ý thức, trách nhiệm và tình cảm của người dân để họ tự giác chấp hành các quy định về nếp sống văn hóa, văn minh, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông.
- Cán bộ đứng điểm 12 thôn: Phối hợp với Ban nhân dân thôn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đồng thời xử lý kịp thời các hành vi vi phạm tại địa bàn theo thẩm quyền.
          - Đề nghị Mặt trận, các Hội đoàn thể phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền và phát động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”; nhân rộng các mô hình tiêu biểu, mô hình tự quản cộng đồng.
          2. Tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan đến nếp sống văn hóa, văn minh trong các chương trình hiện hành
- Địa chính – Xây dựng: Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận, các Hội đoàn thể cùng Ban nhân dân 12 thôn tiếp tục thực hiện mô hình “tuyến đường văn minh”, ra quân dọn vệ sinh môi trường theo định kỳ trên tuyến đường ĐT 605; tiếp tục giữ vững, nâng cao và nhân rộng mô hình “thôn không rác”, “thôn văn hóa, văn minh, nông thôn mới”, triển khai đồng bộ công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã.
- Công an và xã đội: Phối hợp với Đội quy tắc đô thị huyện ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên các tuyến DT605, ADB5, DH409 và tại các điểm chợ trên địa bàn.
- Ban Văn hóa – Thông tin: Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận, các Hội đoàn thể và Ban nhân dân 12 thôn thực hiện có hiệu quả Tiêu chí số 16 (đời sống văn hóa) trong Bộ tiêu chí nông thôn mới và mô hình “thôn văn hóa, văn minh, nông thôn mới” theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 17/01/2014 của Chủ tịch      UBND huyện Hòa Vang; đồng thời phối hợp với Mặt trận phát động xây dựng các danh hiệu văn hóa trong cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH”.
3. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, phát triển văn học nghệ thuật và đầu tư thiết chế văn hóa
- Ban Văn hóa – Thông tin: Chịu trách nhiệm tham mưu Lãnh đạo UBND xã chỉ đạo tổ chức các sự kiện chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2016; công tác đầu tư tôn tạo, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn; phối hợp đề xuất, theo dõi tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình văn hóa – thể thao cấp thôn; phối hợp các ban, ngành, Mặt trận, các hội đoàn thể, các đơn vị và ban nhân dân 12 thôn tổ chức các hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân địa phương.
- Tài chính – Kế toán: Phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu tập trung nguồn lực đầu tư, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các công trình, dự án văn hóa, đồng thời theo dõi tiến độ đầu tư, xây dựng công trình văn hóa – thể thao trên địa bàn trong kế hoạch năm 2016.
          4. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông
          - Ban LĐTB&XH chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy, ngăn chặn tình trạng ăn xin biến tướng, trá hình và các hoạt động liên quan đến bảo vệ quyền trẻ em.
          - Ban Văn hóa – Thông tin: Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực kinh doanh karaoke, internet trên địa bàn xã.
          - Công an xã tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định Luật giao thông đường bộ, các chuẩn mực đạo đức xã hội để nâng cao ý thức, hành vi ứng xử của mỗi người khi tham gia giao thông, tập trung đi sâu vào các đối tượng như học sinh các trường học, thanh thiếu niên, người lái xe và chủ các loại phương tiện vận chuyển, làm chuyển biến nhận thức người dân khi tham gia giao thông, có trách nhiệm với chính mình và mọi người,...nhằm giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
          5. Giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị
          - Đội xung kích 43: Tăng cường ra quân trong công tác quản lý trật tự vỉa hè và các tuyến đường điểm trên địa bàn, tập trung tuyến đường DT605, ADB5 và khu vực chợ Lệ Trạch.
          - Ban Văn hóa – Thông tin: Chịu trách nhiệm phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức kiểm tra và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo (không thông báo sản phẩm, quảng cáo không đúng nội dung thông báo, hết hạn không tháo gỡ, đứt rách, để lộ khung sườn gây mất mỹ quan,...). Đài truyền thanh tăng thời lượng phát sóng trên đài, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ Đảng viên và quần chúng nhân dân không đốt, rải vàng mã, vãi gạo muối, vật cúng ra đường, tập trung tại tuyến đường DT605.
          - Địa chính – Xây dựng: Chịu trách nhiệm phối hợp với các ban, ngành có liên quan, Ban nhân dân các thôn: Lệ Sơn Bắc, Lệ Sơn Nam và Dương Sơn, triển khai thực hiện hoàn thành tuyến đường văn minh đô thị DT605, tham mưu cho Lãnh đạo UBND xã giải quyết tình trạng chợ tự phát trên địa bàn.
          - Ban LĐTB&XH: Phối hợp các ngành có liên quan, Ban quản lý chợ tập trung cao điểm giải quyết triệt để tình trạng bán hàng rong, đánh giày, bán sách, báo dạo, ăn xin biến tướng...đảm bảo trật tự, kỷ cương, mỹ quan đô thị.
          - Ban nhân dân 12 thôn: Phối hợp các ban, ngành, Mặt trận, các Hội đoàn thể xã xử lý dứt điểm những tồn tại về trật tự xã hội , xử lý triệt để việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây ảnh hưởng đến ATGT và mỹ quan đô thị, tập trung thực hiện xóa bỏ quảng cáo rao vặt trên địa bàn. Vận động nhân dân trong thôn chỉnh trang, giữ gìn cảnh quan mặt tiền trước nhà, vỉa hè lòng lề đường, phối hợp cùng chính quyền có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ mỹ quan trên địa bàn; chịu trách nhiệm đến tận các đám tang vận động chủ tang không rải vàng mã, vãi gạo muối trên đường khi đưa tang.
         
          6. Giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh ở nông thôn
          - Địa chính – Xây dựng: Chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên quan và Ban nhân dân 12 thôn tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thu gom, vận chuyển rác thải kịp thời, không để tình trạng rác tồn đọng gây bốc mùi trên các tuyến đường, tại khu dân cư và tiếp tục phân bổ đầu tư trang thiết bị thu gom rác thải.
          + Phối hợp với ban Văn hóa – Thông tin tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hưởng ứng các chương trình, phong trào về môi trường trên địa bàn.
          + Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại về môi trường, xử lý các điểm nóng về môi trường trên địa bàn.
          + Duy trì và phát huy hiệu quả phong trào “Ngày chủ nhật xanh- sạch-đẹp”; nhân rộng mô hình “Thôn không rác”, mô hình “Trường học xanh”, mô hình “Đoạn đường xanh-sạch-đẹp”, các đoạn đường đăng ký tự quản phải có đơn vị quản lý và gắn bảng tên cụ thể.
          + Tổ chức tuyên truyền tập huấn phân loại rác tại nguồn và hướng dẫn ủ phân compost vi sinh quy mô hộ gia đình tại các thôn trên địa bàn xã.
          + Yêu cầu các hộ gia đình, hộ kinh doanh, buôn bán dọc tuyến đường phải có cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, có phương tiện thu gom chất thải phù hợp, có trách nhiệm giữ khuôn viên vỉa hè nơi hoạt động.
          + Quản lý, sữa chữa, gia cố thùng hư hỏng và nâng cấp các điểm thu gom rác.
          7. Thực hiện nếp sống văn hóa và giao tiếp – ứng xử văn minh nơi công cộng
          - Văn hóa, văn minh thương mại: Triển khai xây dựng các điểm sáng về văn hóa thương mại ở chợ Lệ Trạch, các quán ăn,...trên địa bàn xã, đảm bảo các yếu tố: văn minh, an toàn; quản lý giá cả, chất lượng hàng hóa tại chợ, bán đúng giá niêm yết, không có tình trạng chèo kéo khách đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
          - Văn hóa công sở: Tiếp tục phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức thực hiện quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước, ban hành kèm theo quyết định số 128/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về nội dung “5 xây” và “3 chống” có hiệu quả; phân công nhiệm vụ, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong giao tiếp, ứng xử tại cơ quan, đơn vị mình.
          - Văn hóa giao tiếp - ứng xử trong nhà trường: Tổ chức thực hiện các quy tắc ứng xử và giao tiếp - ứng xử trong nhà trường, thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
          - Văn hóa – giao tiếp ứng xử trong cộng đồng dân cư: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào “Năm văn hóa, văn minh đô thị năm 2016”; phát huy vai trò giáo dục của tộc, họ, gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư sinh sống.
         
 
          8. Duy trì kết quả chống 03 nhóm hành vi trọng điểm
          Các ban, ngành thuộc xã, Ban nhân dân 12 thôn phối hợp cùng tiếp tục đẩy mạnh công tác ra quân kiểm tra xử lý vi phạm và triển khai các biện pháp duy trì kết quả chống 03 nhóm hành vi trọng điểm: quảng cáo bằng tờ rơi, rao vặt sai quy định (kẻ vẽ số điện thoại, dán áp phích, tờ rơi trên cây xanh, cột điện, tường rào...); chèo kéo, đeo bám khách du lịch; lang thang xin ăn và xin ăn biến tướng. Đề nghị Mặt trận, các Hội đoàn thể tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia chống 03 nhóm hành vi trọng điểm, thực hiện hiệu quả “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
          a) Các ban, ngành, Mặt trận, các hội đoàn thể và Ban nhân dân 12 thôn căn cứ Kế hoạch của xã và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng và ban hành Kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện; nhân rộng các mô hình văn minh đô thị đã và đang phát huy hiệu quả như: “Thôn không rác”, “Thôn không quảng cáo rao vặt”,...
          b) Tổ liên ngành 43 xã tăng cường hơn nữa vai trò kiểm tra, giám sát và báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch.
          2. Kiểm tra, xử lý các vi phạm
          Đội xung kích 43 xã phối hợp với các ban, ngành có liên quan tăng cường công tác ra quân tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời tham mưu, đề xuất những vấn đề liên quan đến công tác thực hiện văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn.
          3. Kinh phí thực hiện
          Kinh phí triển khai các hoạt động thực hiện Kế hoạch này được sử dụng từ nguồn ngân sách phân bổ của huyện đã cấp.\
          4. Thi đua, khen thưởng
          - Định kỳ 6 tháng và tổng kết năm, các ban, ngành, Mặt trận, các Hội đoàn thể xã bình xét và đề nghị để khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trogn việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”.
          - Ban Văn hóa – Thông tin phối hợp với Tổ liên ngành 43 xã theo dõi công tác tổ chức thực hiện, chấm điểm hàng thàng và đề xuất thi đua khent hưởng đối với Ban nhân dân 12 thôn.
          5. Chế độ báo cáo, hội họp
          a) Đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện của từng ban, ngành, Mặt trận, các Hội đoàn thể và Ban nhân dân 12 thôn trong các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần, hàng thàng của UBND xã.
          b) Các ban, ngành, Mặt trận, các Hội đoàn thể cùng Ban nhân dân 12 thôn phải báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch vào ngày thứ ba hàng tuần và ngày 12 hàng tháng về Ban Văn hóa – Thông tin để tổng hợp báo cáo Thường trực lãnh đạo UBND xã, UBND huyện.
          Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” của UBND xã Hòa Tiến. Đề nghị các ban, ngành, Mặt trận, các hội đoàn thể và Ban nhân dân 12 thôn nghiêm túc triển khai và thực hiện Kế hoạch này. Vậy UBND xã Hòa Tiến kính gửi UBND huyện, cơ quan chuyên môn của huyện được biết theo dõi và chỉ đạo./.
 
 Nơi nhận:                                                                         KT. CHỦ TỊCH
- VP UBND huyện;                                                           PHÓ CHỦ TỊCH
- Phòng VH-TT huyện;
- Các ban, ngành;                                                                    (đã ký)
- Mặt trận, các Hội đoàn thể;
- Ban nhân dân 12 thôn;
- Lưu: VT, VP(K.Hoa).
                                                                                     
                                                                                          Nguyễn Thị Vân
         
 
 
           
 
          

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097