global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Triển khai thực hiện Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã quét (scan) hồ sơ luân chuyển trên phần mền “một cửa điện tử” năm 2016.

Thứ hai - 02/01/2017 23:36
ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     XÃ HÒA TIẾN                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        
 
Số:      /KH-UBND                                 Hòa Tiến, ngày      tháng 4 năm 2016
 
 
                                             KẾ HOẠCH
               Triển khai thực hiện Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền
                giải quyết của UBND xã quét (scan) hồ sơ luân chuyển
                       trên phần mền “một cửa điện tử” năm 2016.
 
   
 
Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, xã thực hiện quét (scan) hồ sơ luân chuyển trên phần mền “một cửa điện tử” năm 2016;
Căn cứ Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2016 của Chủ tịch UBND xã về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã thực hiện quét (scan) hồ sơ luân chuyển trên phần mền “một cửa điện tử” năm 2016;
Nay UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Để phục vụ tốt hơn trong công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, công dân, giảm bớt thời gian chuyển hồ sơ, rút ngắn thời gian bộ phận chuyên môn tiếp nhận hồ sơ để giải quyết và hạn chế đến mức thấp nhất việc thất lạc hoặc mất hồ sơ của tổ chức, công dân và tạo điều kiện thuận lợi trong việc lưu, tra cứu hồ sơ TTHC của công dân phục vụ yêu cầu quản lý.
II. TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ
Trong khi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân. Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa tiến hành kiểm tra thành phần hồ sơ, hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận ghi phiếu hẹn và quét (scan) hồ sơ để lưu sau đó chuyển hồ sơ cho cán bộ chuyên môn xử lý hoặc luân chuyển lên cơ quan chuyên môn cấp trên, đến thời hạn theo quy định nhận lại hồ sơ và trả cho công dân, tổ chức.
2. Cán bộ công chức chuyên môn: xử lý hồ sơ, sau đó trả lại cho cán bộ tiếp nhận để trả cho công dân.
3. Cán bộ công chức phụ trách công tác CCHC: Theo dõi tình hình thực hiện và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của cấp trên
4. Thủ tục hành chính quét (scan) hồ sơ luân chuyển trên phần mền “một cửa điện tử” trên 02 lĩnh vực thuộc 14 thủ tục hành chính gồm:
4.1 Lĩnh vực đất đai và nhà ở (02 TTHC)
a) Thủ tục xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất khi công dân nộp hồ sơ tại UBND xã (phục vụ cho việc cấp GCN quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất)
b) Thủ tục xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất khi công dân nộp hồ sơ tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (phục vụ cho việc cấp GCN quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất)
4.2. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (12TTHC)
a) Thủ tục xác nhận diện khó khăn, đói nghèo, tai nạn, bệnh tật
b) Thủ tục xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên
c) Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên
d) Thủ tục đề nghị trợ giúp xã hội đột xuất (hỗ trợ lương thực cho hộ gia đình thiếu đói, hỗ trợ người bị thương nặng)
đ) Thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng trợ cấp xã hội thường xuyện theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP
e) Thủ tục giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng phí cho một số đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP
ê) Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở đối với đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP
g) Thủ tục cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi
h) Thủ tục xác nhận cấp thẻ BHYT cho người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn
i) Thủ tục tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên
k) Thủ tục chuyển đổi hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong thành phố
l) Thủ tục tiếp nhận hồ sơ của đối tượng BTXH khi thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong thành phố.
        III. THỜI GIAN THỰC HIỆN
        Triển khai thực hiện từ ngày 20/4/2016.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cán bộ, công chức có liên quan kịp thời phản ánh về Văn phòng – Thống kê./.
 
 
 
Nơi nhận:
- Bộ phận Một cửa xã;
- Cán bộ theo dõi CCHC;
- Lưu: VT,VP.
         CHỦ TỊCH
                      
 
             (đã ký)
 
 
        Nguyễn Ái
 
 
 
 

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097