global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn xã Hòa Tiến

Thứ hai - 26/12/2016 04:31
ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    XÃ HÒA TIẾN                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /KH-UBND                                    Hòa Tiến, ngày  20 tháng  4  năm 2016
 
                                                           KẾ HOẠCH
                             Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
                                              trên địa bàn xã Hòa Tiến
 
 
          Thực hiện Công văn số 253/QĐ-TTg ngày 17/02/2016 của Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.
          Thực hiện Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 01/04/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Chương trình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
          Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 14/04/2016 của UBND huyện Hòa Vang về việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện Hòa Vang.
          Để tiếp tục thực hiện hiệu quả và đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây gọi tắt là THTK,CLP), Nghị định số 84/2004/NĐ-CP và Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 17/02/2016 của Chính phủ trong các đơn vị, địa phương, UBND xã Hòa Tiến triển khai thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn xã với các nội dung cụ thể như sau:
          I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
          1. Mục tiêu
          Mục tiêu của thực hiện THTK, CLP là tiếp tục đẩy mạnh công tác THTK, CLP trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, góp phần chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, vừa thực hiện chống lãng phí trong chi tiêu công, góp phần sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống, tiêu dùng của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.
          2. Yêu cầu
          Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật THTK, CLP nhằm ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, thống nhất có hiệu quả từ nhận thức đến hành động của CBCC và nhân dân về Luật THTK, CLP ngăn chặn đẩy lùi tình trạng lãng phí đang diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội.
          3. Nhiệm vụ trọng tâm
          Tăng cường công khai minh bạch trong quản lý và sử dụng tài sản công; công khai các hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, lao công, thời gian lao động và tài nguyên để đảm bảo thực hiện tiết kiệm, ngăn chặn, phòng ngừa lãng phí. Bảo đảm thực hiện quyền giám sát THTK, CLP của công dân, cơ quan, tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động của thanh tra nhân dân, tổ chức hoạt động kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền, xử lý hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật đối với người trong cơ quan, tổ chức có hành vi gây lãng phí.
          Triệt để tiết kiệm cho ngân sách, lồng ghép các chính sách xây dựng kế hoạch, dự toán trên cơ sở các chế độ, tiêu chuẩn định mức chi của nhà nước cho những công việc thực sự cần thiết, cấp bách để thực hiện tiết kiệm ngay từ khâu phân bổ dự toán, đảm bảo chi theo dự toán được giao, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các khoản chi để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, không tăng chi thường xuyên ngoài lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương, quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương.
          Thực hiện tiết kiệm,CLP trong lĩnh vực chi xây dựng cơ bản, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện các dự án, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình.
          Chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý ô nhiễm môi trường thông qua việc thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản đã được phê duyệt.
          II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
          1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đưa THTK, CLP trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tất cả các đơn vị, địa phương trong các biện pháp THTK, CLP.
          2. Các đơn vị địa phương triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 17/02/2016 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2016, Quyết định 414/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016, Quyết định số 10269/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND huyện về một số biện pháp quản lý và điều hành dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016, Công văn số 3667/BTC-HCSN ngày 21/3/2016 của Bộ tài chính về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN năm 2016 theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ.
          3. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước trên tất cả các khâu lập thủ tục, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, chế độ tiêu chuẩn, định mức.
          Rà soát các chế độ, tiêu chuẩn, định mức đã ban hành trên tất cả các lĩnh vực để làm cơ sở triển khai xây dựng phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời ký ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật ngân sách và tỷ lệ phần trăm chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương.
          Rà soát quản lý chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo theo đúng dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chế độ quy định. Thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên được giao theo đúng quy định của nhà nước và chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu đã được Trung ương và địa phương ban hành đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, chống thoát, lãng phí, đặc biệt cắt giảm tối đa, tiết kiệm trong tổ chức Hội nghị, Hội thảo, đi công tác, chi cho lễ hội, kỷ niệm, khởi công, khánh thành, tổng kết và chi cho các khoản chưa cần thiết, việc mua sắm tài sản công đúng tiêu chuẩn, định mức quy định và tăng cường quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị.
          Thực hiện chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng dự toán giao, ưu tiên thực hiện các chương trình mục tiêu, chính sách tiền lương, công khai các khoản chi tiếp khách, Hội nghị, Hội thảo, sử dụng điện nước, văn phòng phẩm. Việc mua sắm tài sản công đúng tiêu chuẩn, định mức quy định.
          Triển khai tích cực hiệu quả Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 15/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
          4. Trong quản lý đầu tư xây dựng các dự án
          Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các dự án, thường xuyên thanh tra, giám sát, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, chống lãng phí, thất thoát, có biện pháp chế tài đối với chủ đầu tư, BQL dự án, đơn vị thi công không thực hiện đúng quy trình về quản lý đầu tư xây dựng. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng.
          Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành trong quản lý đầu tư xây dựng, tuân thủ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng chính phủ; Chỉ thị số 27/CT-TTG về giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/06/2016 về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng XDCB từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ; Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30/04/2015 về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công.
          Các chủ đầu tư, các cơ quan điều hành dự án tăng cường trách nhiệm trong công tác lập kế hoạch vốn đầu tư sát với nhu cầu thực tế, thanh toán vốn đảm bảo theo tiến độ thực hiện, đảm bảo giải ngân theo khối lượng và hoàn tất các thủ tục về quyết toán vốn đầu tư theo quy định.
          Nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án, thẩm định dự toán thiết kế, quyết toán đầu tư, thực hiện nghiêm công tác đấu thầu theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, cạnh tranh để phát huy được hiệu quả.
          5. Trong quản lý tài nguyên khoáng sản, tài sản nhà nước
          Tiếp tục rà soát quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tăng cường quản lý và thường xuyên quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, tăng cường công tác quản lý tài sản công, kê khai báo cáo tình hình tăng giảm tài sản và kịp thời kê khai nhập tài sản của đơn vị vào chương trình quản lý tài sản theo quy định tại Nghị định 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ.
          Tăng cường công tác quản lý tài sản công, quản lý sử dụng đất đai, đẩy mạnh việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường cho tổ chức và các tầng lớp nhân dân, đây mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
          6. Về thực hiện cải cách hành chính nhà nước
          Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 29-CT/TU của Ban thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố”.
          Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong CCHC, thực hiện nghiêm túc việc thực đánh giá, xếp hạng kết quả công tác CCHC.
          Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao trách nhiệm chủ động quản lý chính quyền.
          Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị sử dụng ngân sách, xử lý kịp thời những sai phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm đối với Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong quản lý và điều hành ngân sách khi xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách. Tập trung thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất gắn với bảo vệ môi trường, đầu tư XDCB, quản lý tài chính ngân sách, mua sắm tài sản công. Triển khai thực hiện Luật tiếp công dân, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.
          Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và nhân dân THTK, CLP gắn với thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
          III. MỘT SỐ NỘI DUNG CHỈ TIÊU CỤ THỂ
          Ngoài các nội dung chung tại chương trình, tập trung triển khai thực hiện một số chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể như sau:
          1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên của NSNN
          Tiếp tục thực hiện tiết kiệm 20% chi thường xuyên ( Không kể tiền lương và các khoản có tính chất như lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương, trong đó phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản chi Hội nghị, Hội thảo, toạ đàm, họp, chi tiếp khách, tổ chức lễ hội, kỷ niệm, sử dụng xăng xe, điện, nước….
          2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN
          Thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư, tiến hành rà soát cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
          Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cụ thể các dự án, thường xuyên thanh tra, giám sát, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, chống lãng phí, thất thoát, có biện pháp chế tài đối với chủ đầu tư, BQL dự án, đơn vị thi công không thực hiện đúng các quy định về quản lý đầu tư trong quản lý đầu tư xây dựng, phấn đấu tiết kiệm từ 10% đến 15% tổng mức đầu tư.
          3. Trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công
          Thực hiện mua sắm tập trung đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục mua sắm, tập trung được các cấp có thẩm quyền công bố, trang thiết bị theo đúng chuẩn, định mức quy định.
4. Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên
          Tăng cường quản lý có hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định  của pháp luật về thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên, khoáng sản. Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện Luật đất đai, quy hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng đất, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sử dụng đất.
          5. Trong quản lý, sử dụng điện năng, nước sinh hoạt
          Các cơ quan đơn vị xây dựng quy chế sử dụng điện, nước sinh hoạt, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức trong việc sử dụng điện, nước sinh hoạt.
          6. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động
Rà soát lại chỉ tiêu biên chế được giao. Đối với số biên chế giảm do nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác, chỉ được bổ sung tối đa 50% số tinh giảm biên chế.
          IV. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
          1. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện
          Các đơn vị tổ chức học tập, quán triệt Luật THTK, CLP, Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của của Chính phủ, chương trình THTK, CLP của UBND huyện đến từng cán bộ, công chức để có nhận thức và đề ra các biện pháp, việc làm cụ thể trong THTK, CLP.
          Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật THTK, CLP thông qua tổ chức các chương trình tập huấn, sinh hoạt chuyên đề hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử…. trong đó chú trọng đến các Kết luận, Chỉ thị, Nghị Quyết của Trung ương Đảng và của Chính phủ về THTK, CLP, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để nâng cao nhận thức về tiết kiệm, chống lãng phí.
          2. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc THTK, CLP và xử lý các trường hợp vi phạm
          Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chương trình THTK, CLP trong phạm vi quản lý. Đẩy mạnh thực hiện công khai trong thực hiện THTK, CLP đặc biệt là công khai các hành vi lãng phí và kết quả xử lý các hành vi lãng phí.
          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          Các đơn vị, ban ngành nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, có chất lượng chương trình công tác THTK, CLP của ngành, địa phương mình. Xác định kết quả THTK, CLP sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức.
          Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác THTK, CLP của đơn vị mình về UBND huyện thông qua phòng Tài chính – Kế hoạch trước 30/01 năm sau liền kề để tổng hợp báo cáo thành phố theo quy định.
          Trên đây là Kế hoạch thực hiện THTK, CLP trên địa bàn xã Hòa Tiến, đề nghị các đơn vị, ban, ngành triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                                                       CHỦ TỊCH
- UBND huyện Hòa Vang;                                                                                    (đã ký)
- Thường vụ đảng ủy;
- Thường trực HĐND;
- Thường trực UBND xã;
- Các ban, ngành đoàn thể;
- Lưu: VT.                                                                                                       Nguyễn Ái

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097