global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Ra quân xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn xã Hòa Tiến năm 2016

Thứ hai - 02/01/2017 22:58
ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    XÃ HÒA TIẾN                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:      /KH-UBND                                     Hòa Tiến, ngày       tháng 9 năm 2016
 
                                         KẾ HOẠCH
             V/v ra quân xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn xã Hòa Tiến năm 2016
 
          Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 29/8/2016 của UBND xã Hòa Tiến về việc triển khai xóa chợ cóc, chợ tạm năm 2016. Qua cuộc họp với các hộ tiểu thương ngày 09/6/2016 và ngày 15/9/2016. UBND xã Hòa Tiến lập kế hoạch ra quân như sau:
1. Ra quân xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm
a) Thời gian: Từ ngày 26/9/2016 đến 28/9/2016.
b) Địa điểm: Tập trung  lúc 6h 00 tại UBND xã Hòa Tiến. Ra quân xóa bỏ chợ cóc Yến Nê 1, Yến Nê 2, Thạch Bồ.
c) Lực lượng: Công an (03 đồng chí), dân quân (03 đồng chí), Mặt trận, các Hội đoàn thể.
2. Kiểm tra các địa điểm chợ cóc, chợ tạm không để tái diễn
a) Thời gian: Từ ngày 28/9/2016 đến 02/10/2016
b) Địa điểm: Chợ cóc Yến Nê 1, Yến Nê 2, Thạch Bồ.
c) Lực lượng: Công an (03 đồng chí)
3. Công tác phối hợp
Kính đề nghị Đội quy tắc đô thị huyện, Công an huyện Hòa Vang hỗ trợ lực lượng trong thời gian ra quân từ ngày 26/9 đến 28/9/2016.
Trên đây là Kế hoạch ra quân xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn xã Hòa Tiến năm 2016. Đề nghị các ngành và đơn vị có liên quan phối hợp và thực hiện./. 
Nơi nhận:      
- Công an huyện Hòa Vang;                                                   KT. CHỦ TỊCH
- Đội quy tắc đô thị huyện;                                                     PHÓ CHỦ TỊCH
- Các ngành liên quan;                                                      
- BND các thôn Thạch Bồ, Yến Nê 1, Yến Nê 2;                        (đã ký)
- Lưu: VT.                                                                             Nguyễn Thị Vân
 

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ XÃ HÒA TIẾN

Theo địa giới hành chính hiên nay thì Hòa Tiến nằm về phía Đông Nam huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 13km và trung tâm hành chính huyện Hòa Vang khoảng 5,6km; phía Đông giáp xã Hòa Châu, phía Tây giáp xã Hòa Phong và Hòa Khương, phía Bắc giáp xã Hòa Thọ Tây (Quận Cẩm...

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097