global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã năm 2016

Thứ hai - 26/12/2016 04:43
ỦY BAN NHÂN DÂN
    XÃ HÒA TIẾN
 
   
Số:       /KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
       Hòa Tiến, ngày 25 tháng 2  năm 2016
 
                                                        KẾ HOẠ­CH
                            Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức
               đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
                                       của UBND xã năm 2016

Nhằm khảo sát sự hài lòng của công dân, tổ chức về chất lượng dịch vụ hành chính công và cán bộ, công chức đang làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ.
UBND xã ban hành Kế hoạch Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận TN&TKQ) của UBND xã năm 2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Giúp UBND xã nắm được chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính và năng lực, đạo đức của công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ.
Thu thập ý kiến của người dân, tổ chức làm cơ sở để định hướng các giải pháp cải thiện chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
2. Yêu cầu
- Phải bảo đảm khách quan, khoa học và minh bạch; phản ánh trung thực kết quả đánh giá của người dân, tổ chức về hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công tại Bộ phận TN&TKQ.
- Kết quả khảo sát là căn cứ đề ra các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công.
II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT
          1. Phạm vi khảo sát
Tất cả các dịch vụ hành chính công thực hiện tại Bộ phận TN&TKQ của UBND xã.
2. Đối tượng khảo sát
          Đối tượng được khảo sát mức độ hài lòng là người dân, tổ chức đã có giao dịch hành chính công tại Bộ phận TN&TKQ xã.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT
1. Nội dung khảo sát: Khảo sát chất lượng dịch vụ hành chính công thực hiện tại Bộ phận TN&TKQ.
2. Cơ quan thực hiện việc khảo sát:
Văn phòng - Thống kê tổ chức thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công thực hiện tại Bộ phận TN&TKQ.
3. Phương pháp khảo sát: Khảo sát trực tiếp, thực hiện tại Bộ phận TN&TKQ thông qua qua sổ theo dõi và máy đánh giá tại bộ phận Một cửa
4. Thời gian tổ chức khảo sát: Tiến hành thường xuyên trong năm.
5. Kết quả khảo sát: Kết quả khảo sát mức độ hài lòng được công khai đến cơ quan; là cơ sở tham khảo công tác đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với đơn vị cung ứng dịch vụ hành chính công và cán bộ, công chức, viên chức phụ trách đồng thời là căn cứ đề ra các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công tại Bộ phận TN&TKQ.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng – Thống kê
Trên cơ sở kết quả khảo sát mức độ hài lòng, tổng hợp, phân tích, đánh giá và kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục, cải tiến, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công tại Bộ phận TN&TKQ xã.
2. Các ngành
Phối hợp với Văn phòng-Thống kê thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công thực hiện tại Bộ phận TN&TKQ.
3. Đài Truyền thanh có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.
          Trên đây là kế hoạch Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Hòa Tiến năm 2016./.
 
 
Nơi nhận:                                                              
- Phòng Nội vụ;
- CT, các PCT;
- Các ngành;
- Lưu: VTUB.
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;                                                - CPVP;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHỦ TỊCH
(đã ký)
 
 
 
 
Nguyễn Ái
 
 
 
Số TT:……………………
ỦY BAN NHÂN DÂN
    XÃ HÒA TIẾN
 
 
 

PHIẾU KHẢO SÁT
Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công
tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
Nhằm xác định mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND huyện Núi Thành tổ chức “Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”. Từ kết quả cuộc khảo sát này, UBND huyện Núi Thành có thêm cơ sở để cải thiện chất lượng phục vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Ông/Bà đánh dấu (X) vào ô lựa chọn và trả lời vào chỗ để trống. Thông tin cung cấp sẽ được giữ bí mật. Ông/Bà không phải ghi tên mình.
Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!
 
Các tiêu chí đánh giá Phương án đánh giá
I. Về cán bộ, công chức    
1. Thái độ của cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc
 
Rất tốt
 
Tốt
  
Bình thường
 
Chưa tốt
2. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc
   
Có tinh thần trách nhiệm cao
 
 Bình thường
 
Thiếu trách nhiệm
3. Cán bộ, công chức hướng dẫn thủ tục và các yêu cầu liên quan để giải quyết hồ sơ
 
Đầy đủ, một lần, dễ hiểu
  
Tạm được
 
Còn khó hiểu
 
Không hiểu, cảm thấy phiền hà
4. Cách thức làm việc của cán bộ, công chức
    
 Am hiểu công việc, chuyên nghiệp
  
Tạm được
 
Giải quyết công việc còn lúng túng, tỏ ra không am hiểu công việc
II. Cơ sở vật chất và các điều kiện hỗ trợ tổ chức, công dân trong khi giao dịch
1. Bàn ghế phục vụ cho tổ chức, công dân
 
Rất tốt
 
Tốt
 
 
Chưa tốt
   
2. Nhiệt độ phòng làm việc
 
Thoáng mát
 
Tạm được
 
  
Nóng bức
   
3. Dịch vụ photo
 
 
Không
4. Các điều kiện hỗ trợ khác
  
Rất tốt
 
  Tốt
 
  
Chưa tốt
   
III. Về công khai công vụ
1. Vị trí làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
 
Thuận tiện
 
Tạm được
 
 
Chưa thuận tiện
   
2. Các nội dung niêm yết công khai
 
Rõ ràng, đầy đủ
 
Tạm được
 
 
Chưa rõ ràng, đầy đủ
   
3. Đeo thẻ công chức, đặt bảng tên trên bàn của cán bộ, công chức xử lý công việc
 
 
 Không
 
IV. Về quy trình      
1. Quy trình giải quyết hồ sơ công việc theo quy định hiện hành
 
Hợp lý
 
Chưa hợp lý, cần cải tiến thêm
2. Cách thức giải quyết theo quy trình đã quy định
 
Đúng trình tự, cách thức
 
Chưa đúng trình tự, cách thức
V. Về thủ tục  
1. Thủ tục hồ sơ theo quy định hiện hành
 
Đơn giản, dễ thực hiện
 
 
Rườm rà, cần cải tiến thêm
 
2. Ngoài thủ tục quy định có yêu cầu thêm thủ tục, giấy tờ nào khác
 
 Có
 
Không
 
Nếu có, thêm loại giấy tờ gì? ………...  
VI. Về thời gian      
1. Thời gian chờ đợi để đến lượt giải quyết hồ sơ
 
Nhanh                    
 
Tạm được
 
 
Lâu
   
2. Nếu chờ đợi lâu, lý do
 
Do nhiều công dân, tổ chức đến cùng một lúc
 
Do cán bộ, công chức xử lý chậm
 
 Lý do khác (công chức đi làm muộn/làm việc riêng, lãnh đạo đi vắng…)
3. Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ so với hẹn
 
Sớm hơn          
 
Đúng hẹn
 
 
Trễ hẹn
   
VII. Về phí, lệ phí      
1. Việc thu phí, lệ phí theo quy định đã niêm yết
 
Đúng quy định
 
Không đúng quy định
2. Tổ chức, công dân phải chịu chi phí ngoài quy định
 
Có                     
 
Không
 
VIII. Về cơ chế giám sát, góp ý      
1. Các điều kiện để phản ánh, kiến nghị, góp ý  (Số điện thoại đường dây nóng, hộp thư, sổ góp ý)
 
 
Có nhưng không thường xuyên
 
Không có
2. Việc cơ quan và cán bộ, công chức tiếp thu các phản ánh, kiến nghị, góp ý
 
 
Có nhưng chưa tốt lắm
 
Không
3. Việc cơ quan và cán bộ, công chức phản hồi các phản ánh, kiến nghị, góp ý
 
Có phản hồi
 
Có phản hồi nhưng chưa thoả dáng
 
Không phản hồi
IX. Mức hài lòng chung của tổ chức, công dân
 
Rất hài lòng                   
 
Hài lòng
 
 
Chưa hài lòng
   
X. Ý kiến bổ sung (nếu có)    
 
 
 

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ XÃ HÒA TIẾN

Theo địa giới hành chính hiên nay thì Hòa Tiến nằm về phía Đông Nam huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 13km và trung tâm hành chính huyện Hòa Vang khoảng 5,6km; phía Đông giáp xã Hòa Châu, phía Tây giáp xã Hòa Phong và Hòa Khương, phía Bắc giáp xã Hòa Thọ Tây (Quận Cẩm...

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097