global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Kế hoạch kỹ cương hành chính xã Hòa Tiến năm 2017

Thứ ba - 14/11/2017 03:11
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÒA TIẾN
 Số:        /KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hòa Tiến, ngày      tháng 02 năm 2017
 
 
                                       KẾ HOẠCH
Thực hiện một số biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính của UBND xã Hòa Tiến 
 
Thực hiện Kế hoạch số: 257/KH-UBND ngày28 tháng 02 năm 2017 của UBND huyện Hòa Vang về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Ủy ban nhân dân xã Hòa Tiến xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một số biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức tại cơ quan.
- Làm chuyển biến mạnh mẽ lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, tiếp xúc, giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân; phòng và chống các hành vi quan liêu, nhũng nhiễu, tiêu cực, thái độ vô cảm, thiếu trách nhiệm của cán bộ, công chức.
- Tạo động lực cho mỗi cán bộ, công chức không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần từng bước xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.
2. Yêu cầu
- Cán bộ lãnh đạo cơ quan tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Nhà nước, các văn bản của thành phố và huyện về kỷ luật, kỷ cương hành chính.
- Toàn thể cán bộ công chức cơ quan, đặc biệt là người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị cần nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong việc triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2017.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế thiếu sót, kiên quyết chống và thực hiện các biện pháp chấn chỉnh khắc phục tình trạng quan liêu, thiếu trách nhiệm, trì trệ, tham nhũng, gây phiền hà, nhũng nhiễu, đối với nhân dân của cán bộ công chức trong bộ máy chính quyền; xử lý nghiêm minh cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương trong hành chính nhà nước và công khai kết quả xử lý.
- Gắn việc thực hiện các biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính với việc thực hiện Luật cán bộ, công chức, đặc biệt là các quy định về nghĩa vụ, những điều cán bộ, công chức không được làm và các văn bản điều chỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính.
 II. NỘI DUNG
1. Công tác quán triệt, triển khai, tuyên truyền, giáo dục các quy định, văn bản về kỷ luật, kỷ cương hành chính
Tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức bằng các hình thức phù hợp văn bản sau:
- Luật Cán bộ, công chức; Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định khác của pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ và những việc cán bộ, công chức không được làm; các quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức.
- Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp”.
- Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ thành ủy Đà Nẵng và Chương trình hành động số 22-CT/HU ngày 26/2/2014 của BTV Huyện ủy Hòa Vang về việc thực hiện các nội dung “5 xây, 3 chống”.
- Chỉ thị số 17-CT/HU ngày 03/01/2017 của BTV Huyện ủy Hòa Vang về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn huyện”.
- Thông báo số 155-TB/HU ngày 19/9/2016 của Thường trực Ban thường vụ huyện ủy Hòa Vang.
- Các văn bản về cải cách hành chính; các nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan…
2. Đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị
- Thường xuyên quán triệt và lãnh đạo thực hiện nghiêm các văn bản quy định của Nhà nước về kỷ cương, kỷ luật hành chính và kế hoạch của huyện về thực hiện chủ đề năm 2017 về “kỷ luật, kỷ cương hành chính” trong đội ngũ cán bộ công chức thuộc cấp mình quản lý.
- Triển khai thực hiện nghiêm các Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy.
- Gương mẫu đi đầu trong thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương trong công tác, đặc biệt là Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương ở địa phương, cơ quan, đơn vị”; Quy định số 5946-QĐ/TU ngày 13-9-2012 của Ban Thường vụ Thành uỷ về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp” và các nội dung trong kế hoạch này; quan tâm đến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ; chân thành động viên, thông cảm, chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong công việc và cuộc sống của cán bộ cấp dưới.
- Hướng dẫn cấp dưới triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phân công công việc công khai, công bằng, hợp lý, phù hợp với năng lực của từng cán bộ công chức. Giao nhiệm vụ phải quy định thời gian hoàn thành, theo dõi tạo điều kiện cho cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Không cửa quyền, hách dịch, quan liêu, trù dập; phát huy dân chủ, tạo điều kiện trong học tập, nâng cao trình độ và phát huy sáng kiến của cán bộ công chức; tôn trọng và tạo niềm tin cho cán bộ thuộc quyền khi giao nhiệm vụ; bảo vệ danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ.
- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát cán bộ công chức, thuộc quyền trong thực thi nhiệm vụ được phân công; đồng thời xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm nội quy quy chế làm việc của cơ quan đơn vị.
- Chịu trách nhiệm trước tập thể nơi công tác và lãnh đạo cấp trên về những sai phạm của cá nhân cũng như của cán bộ công chức, viên chức, thuộc phạm vi mình quản lý theo quy định.
3. Đối với cán bộ, công chức
- Thực hiện nghiêm các nội dung Luật Cán bộ, công chức; Luật Phòng, chống tham nhũng và quy định tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05-9-2016 của Thủ tướng chính phủ về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Chương trình hành động số 22-CT/HU ngày 26-02-2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện “5 xây”, “3 chống”; Thông báo kết luận số 155-TB/HU ngày 19-9-2016 và Chỉ thị số 17-CT/HU ngày 03-01-2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ.
- Thực hiện tốt quy định về những điều cán bộ công chức, viên chức không được làm; về giao tiếp, ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ, trong đó cần chú ý:
* Về thực hiện nội quy, quy chế làm việc:
- Tinh thần trách nhiệm công tác:
+ Tuyệt đối chấp hành sự phân công giao nhiệm vụ của lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Khi được phân công giao nhiệm vụ phải hoàn thành đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định.
+ Chịu trách nhiệm cá nhân về chất lượng tham mưu, đề xuất trong lĩnh vực được phân công.
+ Có thái độ cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý trong công việc, biết nhận lỗi, sửa chữa lỗi, không đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc, không đổ lỗi cho hoàn cảnh, cán bộ khác.
+ Không kén chọn vị trí công tác, chấp hành nghiêm sự phân công bố trí công tác khi tổ chức đặt vấn đề.
- Tác phong làm việc:
+ Chuyên nghiệp, nhanh, nhạy trong xử lý và tham mưu, tăng cường sử dụng hộp thư điện tử của UBND thành phố và huyện trong thực thi công vụ; trung thực, thẳng thắn trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp ý kiến đối với cấp trên. Không được lợi dụng việc góp ý, phê bình hoặc đơn thư nặc danh, mạo danh làm tổn hại uy tín của cấp trên.
+ Sắp xếp phòng làm việc, hồ sơ công việc một cách khoa học, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, tham gia xây dựng môi trường làm việc thân thiện, môi trường cảnh quang xanh - sạch - đẹp.
+ Khi làm việc tại cơ quan và trong thời gian thực thi nhiệm vụ trang phục gọn gàng, lịch sự; đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ.
- Giờ giấc làm việc: Thống nhất giờ làm việc như sau: Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Cán bộ công chức, viên chức phải đến đúng giờ quy định; không đi trễ, về sớm, tự ý bỏ vị trí công tác trong giờ làm việc mà không có lý do chính đáng; khi đi cơ sở phải có lịch hoặc chương trình công tác và báo cáo thủ trưởng đơn vị; không được ngồi nhà hàng, quán ăn trong giờ làm việc.
- Tổ chức kỷ luật: Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; bảo vệ, bảo quản, sử dụng tài sản cơ quan đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, không sử dụng tài sản của cơ quan để làm việc riêng. Không hút thuốc, ăn vặt tại trụ sở và phòng làm việc; không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; không đánh bạc, cá độ dưới mọi hình thức và các vi phạm khác
* Về giao tiếp, ứng xử:
- Với đồng nghiệp:
+ Luôn có sự hợp tác, trao đổi, góp ý chân thành với đồng nghiệp; thông cảm, chia sẻ khó khăn trong công tác và cuộc sống; có thái độ cầu thị, thẳng thắn, tham gia góp ý trong công việc, không phản ánh sai sự thật về đồng nghiệp, làm mất danh dự, uy tín của đồng nghiệp.
+ Khiêm tốn, tôn trọng, chân thành, bảo vệ uy tín, danh dự của đồng nghiệp. Không lôi kéo, bè cánh, phe nhóm gây mất đoàn kết nội bộ; không tụ tập, bàn tán về công tác cán bộ, về cá nhân cán bộ.
- Với cơ quan, tổ chức, nhân dân đến liên hệ công tác:
+ Luôn thể hiện thái độ, cử chỉ, lời nói khiêm tốn, vui vẻ. Không lớn tiếng, gây phiền hà, căng thẳng, bức xúc khi giải quyết yêu cầu của cá nhân, tổ chức.
+ Công tâm, tận tụy khi thi hành công vụ, giải quyết công việc nhanh gọn, chính xác, đúng thẩm quyền, hướng dẫn các thủ tục hành chính đầy đủ, tận tình, chu đáo không để công dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần.
+ Tôn trọng, lắng nghe tiếp thu ý kiến đóng góp của cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác; trong khi thi hành nhiệm vụ nếu để cá nhân, tổ chức chờ đợi phải giải thích rõ lý do, nếu chưa đáp ứng yêu cầu phải biết xin lỗi. Không hoạch sách, nhũng nhiễu trong và sau khi giải quyết xong công việc.
- Ứng xử giao tiếp qua điện thoại, thư tín, mạng xã hội: Khi giao tiếp qua điện thoại phải lịch sự, nhẹ nhàng; không đem thông tin nội bộ trong cơ quan, thông tin cán bộ, đảng viên để chia sẻ, thảo luận trên các trang mạng xã hội, sử dụng facebook, email cá nhân đúng mục đích, có văn hóa; không sử dụng facebook trong giờ làm việc.
4. Tổ chức các phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, cải tiến lề lối làm việc trong cán bộ, công chức; nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến và thực hiện chế độ động viên khen thưởng kịp thời.
- Văn phòng HĐND-UBND tham mưu lồng ghép phát động thi đua thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong phát động thi đua đầu năm, tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước cuối năm.
- Gắn việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính với công tác bình xét thi đua cuối năm. Các CBCC không thực hiện tốt các nội dung kế hoạch này sẽ không xem xét thi đua.
- Khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có những cách làm hay, hiệu quả.
5. Nâng cao chất lượng chế độ thông tin báo cáo phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND
Văn phòng HĐND-UBND có trách nhiệm đôn đốc thực hiện; đối với các trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, Văn phòng có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện theo từng quý báo cáo Chủ tịch UBND, và thông báo công khai đến các CBCC để giám sát đánh giá thi đua cuối năm.
6. Gắn việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành hính với việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cuối năm
Tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức ngoài việc đánh giá theo các tiêu chí chung, cần tập trung đánh giá việc thực hiện, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký của cán bộ, công chức.
III. XỬ LÝ VI PHẠM
Cán bộ công chức vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo đúng quy định của Nhà nước. Ngoài ra sẽ áp dụng các biện pháp xử lý sau:
1. Thực hiện tinh giản số công chức có năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và các quy định tại Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Thông báo kết luận số 155-TB/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Cán bộ trong diện hợp đồng vi phạm những nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ thì áp dụng hình thức chấm dứt hợp đồng lao động. Đối với trường hợp đã vào biên chế thì đưa vào diện tinh giản biên chế hoặc chuyển sang hợp đồng lao động có thời hạn.
3. Cán bộ, công chức vi phạm những nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính, tùy theo mức độ vi phạm của cán bộ sẽ xem xét thay đổi vị trí công tác.
4. Cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm những nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính thì cuối năm xếp loại chính quyền, tổ chức đảng ở mức thấp nhất.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. CBCC đăng ký việc thực hiện Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ thành ủy về các nội dung “5 xây”, “3 chống”, các nội dung thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Các CBCC vi phạm những nội dung đã đăng ký về thực hiện nhiệm vụ, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật.
3. Giao Văn phòng HĐND - UBND, bộ phận Tư pháp - Hộ tịch: Giúp UBND xã theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND xã, UBND huyện theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện một số biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính năm 2017của UBND xã Hòa Tiến./.
 
Nơi nhận:                                                                                              CHỦ TỊCH
- VP UBND huyện;                                                  
- Phòng Nội vụ huyện;
- Chủ tich, các PCT UBND xã
- Lưu: VT.
 
                                                                                                     Nguyễn Ái
 
 

Tác giả bài viết: Văn phòng UBND

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097