global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Công tác cải cách hành chính năm 2016 của xã Hòa Tiến

Thứ hai - 26/12/2016 04:49
          ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            XÃ HÒA TIẾN                                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         Số:      /KH-UBND                                                                                 Hòa Tiến, ngày       tháng 01  năm 2016
     
                                                          KẾ HOẠCH
                         Công tác cải cách hành chính năm 2016 của xã Hòa Tiến
                               (Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND
                         ngày      tháng 01 năm 2016 của Chủ Tịch UBND xã Hòa Tiến)
 
           I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC, TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
TT Nội dung và kết quả đầu ra Bộ phận tham mưu triển khai thực hiện Bộ phận phối hợp Thời gian hoàn thành
I NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA THÀNH PHỐ, HUYỆN GIAO
1 Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới Văn phòng-Thống kê CBCC cơ quan Thường xuyên
2 Thực hiện kiểm tra, rà soát về cải cách hành chính 100% đối với các ban, ngành chuyên môn của xã. Văn phòng-Thống kê, Ban Tư pháp-Hộ tịch Ban, ngành xã liên quan Thường xuyên
3 Thực hiện tích hợp cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính thành phố và phần mềm kiểm soát thủ tục hành chính; cập nhật, khai thác, chia sẻ thủ tục hành chính tại xã trên cơ sở dữ liệu chung của Thành phố
 
Văn phòng-Thống kê Ban Tư pháp-Hộ tịch xã Thường xuyên
4 Nâng cao chất lượng và đổi mới hình thức trung cầu về mức độ hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ hành chính công Văn phòng Thống kê Bộ phận một cửa, Đoàn Thanh niên Thường xuyên
5 Hoàn thiện mô hình một cửa điện tử xã, hiện hại hóa địa điểm làm việc và trang thiết bị công nghệ thông tin Văn phòng-Thống kê Kế toán Tài chính 30/3/2016
6 Xây dựng và sửa đổi Quy chế làm việc của UBND xã theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương Văn phòng-Thống kê Ban Tư pháp-Hộ tịch Quý III năm 2016
7 Củng cố, kiện toàn các tổ chức phối hợp giữa các ban ngành, hội đoàn thể, thôn Văn phòng-Thống kê Ban, ngành xã liên quan, các thôn Tháng 10/2016
8 Xây dựng đề án tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Văn phòng Đảng ủy,Chuyên trách Đảng ủy Văn phòng-Thống kê Theo đợt (tháng 5 và tháng 11/2016)
II KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NĂM 2016
1 Chỉ đạo điều hành và tuyên truyền về cải cách hành chính
a) Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chỉ thị 29-CT/TU ngày06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới nhất là tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, ý thức trách nhiệm, tính chủ động và chuyên nghiệp trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện. Văn phòng-Thống kê CBCC cơ quan Thường xuyên
b) Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ thị 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, tập trung đôn đốc và kiểm tra tình hình thực hiện các quy định về văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ, đặc biệt là trong giao dịch hành chính với công dân, tổ chức Ban Văn hóa Thông tin CBCC cơ quan Thường xuyên
c) Chuẩn bị cho việc đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2015. Văn phòng-Thống kê Ban, ngành xã liên quan 15/4/2016
d) Cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng dành cho đội ngũ công chức phụ trách công tác cải cách hành chính Văn phòng-Thống kê Ban, ngành xã liên quan 30/9/2016
e) Thực hiện quản trị tốt phần mềm phục vụ theo dõi, đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính (www.cchc.danang.gov.vn) Văn phòng-Thống kê Bộ phận một cửa Thường xuyên
f) Thành lập ban cải cách hành chính xã, thường xuyên kiểm tra thực hiện nội dung cải cách hành chính, Chỉ thị 29. Văn phòng-Thống kê Ban, ngành xã liên quan Thường xuyên
g) Chuẩn bị nội dung sơ kết 01 năm thí điểm triển khai hồ sơ liên thông điện tử trên lĩnh vực lao động thương binh và xã hội. Văn phòng-Thống kê Ban LĐTBXH , bộ phận một cửa Tháng 7 năm 2016
h) Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyên mục cải cách hành chính trên sóng truyền thanh xã. Văn phòng-Thống kê Đài truyền thanh xã Thường xuyên
2 Cải cách thể chế hành chính
a) Bảo đảm 100% văn bản quy phạm pháp luật phải được ban hành đúng căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày. Ban Tư pháp-Hộ tịch, Văn phòng-Thống kê Ban, ngành liên quan Thườn xuyên
b) Bảo đảm công khai và tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận các văn bản pháp quy Văn phòng-Thống kê Ban Tư pháp-Hộ tịch Thường xuyên
c) Bảo đảm ban hành kịp thời, đúng thời gian quy định và thực hiện có hiệu quả kế hoạch rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; kế hoạch kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của xã Ban Tư pháp-Hộ tịch Văn phòng-Thống kê Thường xuyên
3 Cải cách thủ tục hành chính
a) Thực hiện mô hình liên thông giải quyết thủ tục hành chính “3 trong 1”, gồm: đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và nhập hộ khẩu cho trẻ sơ sinh (gọi tắt là mô hình liên thông giải quyết thủ tục hành chính 3 trong 1) để rút ngắn được thời gian, thuận tiện cho công dân trong liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính công theo quy định của Luật Hộ tịch Ban Tư pháp-Hộ tịch CB Gia đình và trẻ em Thường xuyên
b) Rà soát bộ thủ tục hành chính áp dụng chung cho xã, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp (nếu có). Ban Tư pháp-Hộ tịch Ban, ngành xã liên quan Thường xuyên
c) Thực hiện công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác Bộ thủ tục hành chính áp dụng chung cho phường xã trên website xã và tại bộ phận một cửa của xã và các văn bản có liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức. Văn phòng-Thống kê Bộ phận một cửa Thường xuyên
d) Cập nhật kịp thời, đầy đủ trên cơ sở dũ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính do Chủ tịch UBND Thành phố quyết định công bố Ban Tư pháp-Hộ tịch Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Thường xuyên
e) Tổ chức triển khai khảo sát trực tuyến về chất lượng dịch vụ hành chính công và công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận Văn phòng-Thống kê Bộ phận một cửa xã Thường xuyên
f) Thực hiện công khai Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của quận huyện, xã phường được niêm yết tại Bộ phận một cửa xã và đăng tải trên website xã Văn phòng-Thống kê Bộ phận một cửa xã Thường xuyên
4 Cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ quan nhà nước
a) Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của UBND xã theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương Văn phòng-Thống kê Ban, ngành xã liên quan Tháng 8/2016
b) Kiện toàn công tác tổ chức hoạt động của Thôn Văn phòng-Thống kê Công an, Giảm nghèo, Địa chính môi trường Quý II năm 2016
c) Xây dựng và ban hành quy chế tổ chức hội họp, giảm số lượng các cuộc họp, thành phần tham dự, tăng cường công tác chỉ đạo, giao việc qua phần mềm quản lý điều hành Văn phòng-Thống kê Ban, ngành xã liên quan Thường xuyên
5 Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
a) Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc đánh giá công chức theo mô hình đánh giá kết quả làm việc tại các cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố Đà Nẵng; tiếp tục hoàn thiện để nâng cao hiệu quả đánh giá công chức Văn phòng-Thống kê CBCC cơ quan Thường xuyên
b) Tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng dành cho các đối tượng công chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh Văn phòng-Thống kê CBCC cơ quan 30/11/2016
c) Tập trung triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị của UBND TP về tăng cường kỷ cương trong CBCCVC Văn phòng-Thống kê CBCC cơ quan Thường xuyên
6) Cải cách tài chính công
a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế khoán chi hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ nhằm tăng thêm thu nhập cho cán bộ công chức Ban Tài chính Kế toán Ban, ngành xã liên quan Thường xuyên
7 Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong cải cách hành chính
a) 100% văn bản của UBND huyện ban hành đều được thực hiện triển khai thông qua phần mềm quản lý và điều hành văn bản Văn phòng-Thống kê CBCC cơ quan Thường xuyên
b) Tiếp tục thực hiện mô hình “xã điện tử” (hiện đại hóa địa điểm làm việc và trang thiết bị công nghệ thông tin) Văn phòng Thống kê, Ban Tài chính kế toán Bộ phận một cửa 30/11/2016
c) 100% cán bộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử của thành phố quy định CBCC cơ quan   Thường xuyên
d) Triển khai có hiệu quả hệ thống ứng dụng huyện, xã điện tử thành phố triển khai năm 2016 Bộ phận một cửa, Văn phòng-Thống kê CBCC cơ quan Thường xuyên
e) Tham gia các lớp đào tạo năng cao kiến thức chung về an toàn thông tin, kỹ năng sử dụng hệ thống công nghệ thông tin Văn phòng Thống kê CBCC cơ quan 30/9/2016
          
           II. KINH PHÍ
           Căn cứ nội dung Kế hoạch, Văn phòng- Thống kê xã phối hợp Ban Tài chính xã lập dự toán kinh phí triển khai các hoạt động cải cách hành chính của xã.
           III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
           1. Bộ phận Văn phòng-Thống kê
           a) Chủ trì tham mưu điều phối tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thuộc Kế hoạch này.
           b) Tham mưu Chủ Tịch UBND xã các giải pháp tăng cường, đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn xã.
           c) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các ban, ngành liên quan thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính về Văn phòng Thống kê xã. Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND xã.
           2. Bộ phận Một cửa: Tư pháp Hộ tịch xã, LĐTBXH xã, Địa chính Xây dựng
           a) Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp việc triển khai các nhiệm vụ cải cách thể chế hành chính; chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này.
           b) Phối hợp với Văn phòng Thống kê thực hiện các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế phối hợp đã được thống nhất giữa hai đơn vị.
           c) Thông tin tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao cho Văn phòng Thống kê theo định kỳ và đột xuất.
           3. Bộ phận Kế toán Tài chính
           Cân đối các khoản ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ liên quan cải cách hành chính.
           4. Đài truyền thanh xã
           Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này. Thông tin tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao cho Văn phòng Thống kê theo định kỳ và đột xuất.
           5. Các ban, ngành liên quan thuộc UBND xã
           a) Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này.
           b) Thực hiện đầy đủ, trung thực, kịp thời thông tin, báo cáo kết quả cải cách hành chính về Văn phòng Thống kê.
         Trên đây là Kế hoạch Công tác cải cách hành chính năm 2016 của xã Hòa Tiến, đề nghị các ban, ngành liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                          CHỦ TỊCH           
- UBND huyện;                                                                                                                                                                       (đã ký)
- Phòng Nội vụ huyện;
- CT, các PCT UBND xã;
- Các ban, ngành xã;                                                   
- Lưu: VT.       
                                                                                                                                                                                             Nguyễn Ái
 
 
 
                                                                                                                                               
                                                                                       

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ XÃ HÒA TIẾN

Theo địa giới hành chính hiên nay thì Hòa Tiến nằm về phía Đông Nam huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 13km và trung tâm hành chính huyện Hòa Vang khoảng 5,6km; phía Đông giáp xã Hòa Châu, phía Tây giáp xã Hòa Phong và Hòa Khương, phía Bắc giáp xã Hòa Thọ Tây (Quận Cẩm...

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097