global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

KH-Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn xã Hòa Tiến năm 2016

Thứ tư - 28/09/2016 04:03
ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     XÃ HÒA TIẾN                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số:      /KH-UBND                          Hòa Tiến, ngày         tháng      năm 2016
  
                                           KẾ HOẠCH
       Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn xã Hòa Tiến năm 2016

 Thực hiện Kế hoạch số: 1075/KH-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2016 của UBND Thành phố Đà Nẵng, về  phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2016. UBND xã Hòa Tiến xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng trên địa bàn xã Hòa Tiến năm 2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1.     Mục đích
- Nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, khắc phục hạn chế, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, công tác phòng, chống tham nhũng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, làm trong sạch cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước cấp xã.
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ công chức và công dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành các tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, góp phần ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn xã.
- Ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả những trường hợp có dấu hiệu, hành vi tham nhũng đang diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
2. Yêu cầu
- Thường xuyên kiểm tra, rà soát và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền và kiến nghị cấp trên sửa đổi, bổ sung những văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định của pháp luật.
- Cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng các ngành, đơn vị trên địa bàn xã.
- Tổ chức kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi tham nhũng, lãnh phí của cán bộ công chức, trong cơ quan trong sạch tạo niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Luật phòng, chống tham nhũng khi phát hiện.
 
 
II. NỘI DUNG
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN); Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực và nhằm củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về  PCTN phải thực hiện gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực mình quản lý, kiến nghị, loại bỏ những nội dung quy định không phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát hiện xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ gây nhũng nhiễu, khó khăn lãng phí, mất thời gian của nhân dân.
2. Giao Văn phòng – Thống kê xã tham mưu và phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện đẩy mạnh việc xây dựng các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng đội ngủ cán bộ công chức của xã có năng lực trình độ tận tụy, liêm chính trong công tác.
Triển khai có hiệu quả Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ thành ủy Đà Nẵng “Về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngủ CBCC đáp  ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trong tình hình mới.”.
Tiếp tục thực hiện Nghị định 78/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập.
3. Giao Tư pháp xã chủ trì phối hợp với các ban, ngành, tiếp tục tham nưu Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tuyên truyền về Luật phòng, chống tham nhũng trong cán bộ công chức, hội viên đoàn thể và nhân dân trên địa bàn xã, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình hành động về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.
4. Giao bộ phận tài chính tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số: 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế tặng quà, nhận quà của các tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và cán bộ công chức, viên chức.
Tiếp tục triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP nhằm tăng cường tính tự chủ về tài chính.
5. Giao bộ phận VH - TT tiếp tục tuyên truyền bằng Pano, appic... về Luật phòng, chống tham nhũng và những nội dung có liên quan để cán bộ công chức và nhân dân hiểu rõ.
6. Đài truyền thanh xã có kế hoạch phát sóng tuyên truyền pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng trên hệ thống loa phát thanh ít nhất mỗi tuần 02 giờ và xây dựng chuyên mục có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, nêu gương những cá nhân tập thể điển hình trong công tác phòng, chống tham nhũng.
Tiếp tục thông báo công khai các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan công sở  những nội dung quy định về thu tục, hồ sơ, giấy tờ cần thiết và thời gian giải quyết đối với từng loại công việc để nhân dân rõ, giám sát và thực hiện.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong quản lý thực hiện nhiệm vụ được giao, cần xác định rõ những lĩnh vực và địa bàn trọng điểm, những nội dung công việc cần tập trung, phân công rõ trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân.
7. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các ban ngành,  đoàn thể trong việc thực thi Luật phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm làm rõ và trả lời những nội dung khi báo chí đăng tin về phòng, chống tham nhũng, lãng phí liên quan đến trách nhiệm, lĩnh vực mình phụ trách quản lý.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trên cơ sở nhiệm vụ phân công tại Kế hoạch này và căn cứ vào nhiệm vụ của ngành mình quản lý, phụ trách. Các ngành, đơn vị, 12 thôn trên địa bàn xã nghiêm túc thực hiện tốt kế hoạch này.
Giao VP-TK xã đôn đốc các ban ngành thực hiện và có trách nhiệm tổng hợp báo cáo cho Chủ tịch UBND hàng quý, hàng năm.
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn xã Hòa Tiến năm 2016, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị các ban, ngành, các tổ chức kịp thời phản ánh về UBND xã (Đ/c Nguyễn Văn Cư, Văn phòng – Thống Kê) để tham mưu bổ sung giải quyết những vướng mắc./.
 
Nơi nhận:                                                                                                CHỦ TỊCH
- VP. UBND huyện;                                                                              
- TV.Đảng ủy xã;
- TT HĐND
- CT, PCT;
- Các ngành, đoàn thể;
- 12 thôn;                                                                                                   Nguyễn Ái
- Lưu: VT.
                                                

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ XÃ HÒA TIẾN

Theo địa giới hành chính hiên nay thì Hòa Tiến nằm về phía Đông Nam huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 13km và trung tâm hành chính huyện Hòa Vang khoảng 5,6km; phía Đông giáp xã Hòa Châu, phía Tây giáp xã Hòa Phong và Hòa Khương, phía Bắc giáp xã Hòa Thọ Tây (Quận Cẩm...

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097