global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Công tác kiểm tra xây dựng: Chợ Lệ Trạch, thôn kiễu mẫu

Thứ tư - 12/10/2016 03:34
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     XÃ HÒA TIẾN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
     
 
   
 
 Số:      /BC-UBND                         Hòa Tiến, ngày     tháng  10  năm 2016
 
                                          BÁO CÁO
         Công tác kiểm tra xây dựng: Chợ Lệ Trạch, thôn kiễu mẫu
 
   

          Thực hiện Thông báo số: 14/TB- BKT-XH ngày 10/10/2016 của Ban kinh tế - xã hội, Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang về kế hoạch làm việc với HĐND – UBND xã Hòa Tiến về một số nội dung liên quan đến việc triển khai xây dựng chợ Lệ Trạch và thực hiện thôn kiểu mẫu về xây dựng nông thôn mới. UBND xã báo cáo tình hình cụ thể như sau:
             I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO PHỐI HỢP VỚI CÁC NGÀNH TRONG TRIỂN  KHAI XÂY DỰNG CHỢ LỆ TRẠCH
             1.Công tác phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện trong quá trình triển khai xây dựng chợ Lệ Trạch
             - Đối với  phòng Kinh tế - Hạ tầng
             Căn cứ Quyết định số: 257/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình chợ Lệ Trạch (Giai đoạn I) địa điểm xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. UBND xã Hòa Tiến đã phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện tổ chức họp các hộ tư thương thông báo Quyết định 257/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng.
             Chốt danh sách các hộ kinh doanh tại chợ Lệ trạch để phục vụ bố trí vào chợ mới theo Công văn số 215/KT-HT ngày 17/8/2015 của phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện trên cơ sở danh sách các hộ kinh doanh, UBND xã xác nhận danh sách hộ tư  thương trước đây xã đã bố trí mặt bằng (Có thu tiền). Tổng số quầy, sạp, Kiốt là 317. Trong đó: Kiốt, quầy, sạp chính là: 156, phụ là 161.
             Tổ chức họp các hộ kinh doanh tại chợ Lệ Trạch để thông báo giá sàn từng Kiốt, quầy, sạp, mức hỗ trợ đối với các hộ tư thương nộp tiền một lần kiốt, quầy, sạp vào chợ mới.
             Ngoài ra phối hợp với Trung tâm đo đạc bản đồ thành phố Đà Nẵng đo đạc  xuất thửa đất từng hộ, phối hợp với trung tâm khai thác và quản lý đất thành phố tiến hành kiểm định, áp giá đền bù.
             - Đối với phòng Tài nguyên – Môi trường
             Phối hợp xét tính pháp lý đối với các hộ có nhà ở và các hộ thuê đất sản xuất kinh doanh trong khu vực chợ, (phía Tây chợ cũ).
             - Phối hợp với UBMTTQVN huyện và một số cơ quan chuyên môn của huyện tuyên truyền vận động các hộ tư thương di dời sang chợ tạm để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
             2. Lý do 07 hộ dân đang có nhà ở khu vực chợ và 01 hộ thuê đất của xã (Ông Phan Văn Thành) chưa nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng
             - Chưa thống nhất về giá đền bù.
             - Chưa có mặt bằng để bố trí tái định cư.
             3. Giải pháp của xã trong công tác tuyên truyền vận động các hộ dân
             - Làm việc với Trung tâm đo đạc bản đồ thành phố Đà Nẵng, xác nhận lại diện tích của từng hộ.
             - Làm việc với Trung tâm khai thác quỹ đất kiểm tra lại hồ sơ của từng hộ, kiểm tra việc áp giá, rà soát lại các quyết định giải tỏa, đền bù của thành phố.
             Sau khi hoàn chỉnh 02 bước nêu trên. UBND xã phối hợp với Mặt trận các Hội đoàn thể, các ngành có liên quan, mời làm việc với từng hộ dân để tuyên truyền vận động.
             4. Các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất của xã
             a) Khó khăn, vướng mắc
             - Chưa có đất để bố trí tái định cư.
             - Hộ ông Phan Văn Thành. So bì với 01 hộ liền kề cũng thuê đất như ông nhưng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo đó hộ này được bố trí tái định cư và được kiểm định đền bù.
             b) Kiến nghị
             Đề nghị UBND huyện xem xét nhu cầu, nguyện vọng của từng trường hợp để có  hướng hỗ trợ thêm, nhằm động viên các hộ nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng.
             II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG THÔN KIỂU MẪU NÔNG THÔN MỚI
    1. Tiêu chí: Giao thông (đạt khoản 90%)
      1.1 Đường trục chính thôn, xóm
       - Đường trục chính của thôn có tỷ lệ km đường nhựa hoặc bê tông, mặt đường tối thiểu rộng 5,0 m đạt 100%; đảm bảo mặt đường không ứ đọng nước vào mùa mưa (95%).
      - Có khoản 10% (280/2800m) đường chính có hệ thống thoát nước, đa phần khi mưa xuống nước theo các kiệt hẻm chảy ra sông và đồng ruộng.
      - Hiện nay một số biển báo tải trọng xe, biển chỉ dẫn đường …sử dụng thời gian dài nên đã xuống cấp, chưa thay thế lắp đặt bản chỉ dẫn mới.
      - Trục đường chính của thôn Cẩm Nê đã được bêtông hóa nhiều lớp (do nâng cấp đường), hộ gia đình hai bênh trục đường xây dựng tường rào, cổng ngõ kiên cố nên không thể trồng cây xanh lấy bóng mát phía ngoài đường. BCĐ phối hợp với Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể thôn tuyên truyền vận động nhân dân trồng cây lấy bóng mát trên trục đường chính trong khuông viên nhà hộ dân và đang triển khai xây dựng bồn và trồng hoa trên trục đường này, đến nay đã cho đỗ đất vào bồn (trồng cây chuỗi ngọc và hoa giấy). Dự kiến đến cuối  tháng 10 hoàn thành.
      1.2 Đường ngõ, xóm
       Toàn thôn có 19 kiệt (khoản 3.400m) mặt đường rộng tối thiểu 3,0m. Đã nâng cấp và mở rộng 09 kiệt 1.966 m (năm 2016 theo kế hoạch nâng cấp mở rộng 02 kiệt nhà bà Trúc – bà Như, 230 m và kiệt Quán cà phê ông Trân – Nhà ông Song, 136m đã hoàn thành ). Toàn bộ đường kiệt hẻm của thôn chưa có hệ thống thoát nước dọc; tỷ lệ đường có cây xanh, cây bóng mát đạt 90% (3060/3400m)
    2. Tiêu chí: Điện (đạt 100%
 - Hệ thống điện trên trục đường chính của thôn đã được đấu nối từ cổng làng đến đầu làng (giáp giới thôn Thạch Bồ) và năm 2016 đấu nối tuyến Cầu Phó Trang-Ngã tư Yến Nê.
   - Hiện nay trên địa bàn thôn Cẩm Nê có 3.400m giao thông kiệt hẻm, chia làm 19 kiệt hẻm. Nhân dân tự đầu tư bắt điện 7 kiệt được 1.800m. Theo kế hoạch trong năm 2016 tiếp tục thực hiện 5 kiệt (nhà ông Đông – nhà ông Thu; nhà bà Tứ - nhà ông Chánh; nhà ông Phát – nhà bà Duyên; nhà ông Lực – nhà ông Miễn; nhà ông Sỏ- nhà bà Hoa và kiệt nhà ông Phát – nhà bà Duyên). Đến nay đã thực hiện xong, nâng tổng số kiệt có điện chiếu sáng là 12 kiệt.
     3. Tiêu chí: Chợ (đạt 95%)
     - Trên địa bàn thôn không có chợ cóc. Chợ tạm qua thời gian sử dụng lâu năm đến nay đã xuống cấp, các hộ tiểu thương gặp rất nhiều khó khăn trong việc buôn bán tại đây vào mùa mưa.
     - Việc làm mương thoát nước trong khu dân cư (kiệt chợ) đến nay đã hoàn thành, giải quyết được vấn đề ứ đọng nước và ô nhiễm môi trường tại khu vực này.
     - Nhu cầu buôn bán của các hộ tư thương tại chợ tạm Cẩm Nê nhiều, nhưng diện tích chợ không đủ vì vậy tình trạng lấn chiếm lòng đường để buôn bán, để xe, gây cản trở giao thông vẫn xảy ra (vào giờ cao điểm từ 6giờ - 7 giờ 30 phút hằng ngày).
     4. Tiêu chí: Vườn và nhà ở hộ gia đình (đạt 100%)
      4.1. Vườn hộ gia đình: Toàn thôn có 507 hộ, trong đó có khoản 170 hộ gia đình trên trục đường chính, còn lại trong kiệt hẻm. Trong thời gia qua tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tự thiết kế, quy hoạch diện tích trồng cây xanh trong vườn để lấy bóng mát, cũng như các loại cây ăn quả khác: cây mít, cây khế, cây vú sữa, cây chanh…và trồng xen kẻ các loại hoa màu để cung cấp lượng rau xanh dùng trong bữa ăn hằng ngày, các sản phẩm này sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không sử dụng thuốc BVTV; mặt khác cũng vận động các hộ chăn nuôi xây dựng chuồng trại chăn nuôi trâu, bò, heo đảm bảo kỹ thuật như: tiêu trùng, khử độc chuồng trại, đối với các hộ nuôi heo phải xây hầm bioga để đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư (có 4 hộ nuôi heo đã xây hầm bioga); không bố trí chuồng trại chăn nuôi, kho chứa dụng cụ vật tư nông nghiệp trước mặt nhà (đã vận động 02 hộ di dời vị trí chuồng trại chăn nuôi ra phía sau: hộ ông Hùng và hộ ông Hiệp tổ 2). Các hộ dân để dụng cụ sản xuất và vật tư phân bón đúng nơi quy định, không rơi vãi, đảm bảo vệ sinh môi trường.
     4.2. Nhà ở và công trình phụ trợ 100% hộ gia đình có các công trình bếp, nhà vệ sinh đảm bảo sạch sẽ, ngăn nắp, hợp vệ sinh; không có nhà tạm, nhà dột nát.
     5. Tiêu chí: Thu nhập (đạt)
     Nhìn chung tình  hình sản xuất các ngành trên địa bàn xã phát triển tốt đồng đều, các ngành đã giải quyết lao động ổn định và tăng thu nhập cho người lao động. Thu nhập bình quân năm 2015 trên toàn xã là 30.500.000 đồng/người/năm. (năm 2016 đang triển khai thực hiện)
     6. Tiêu chí: Văn hóa, giáo dục, y tế (đạt 90%)
     6.1 Văn hóa
    - Nhà văn hóa thôn: Đã xây dựng Quy chế và Kế hoạch hoạt động nhằm thu hút mọi người tham gia phong trào trong thôn; có công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn; hệ thống loa phát thanh đã được đài truyền thanh xã (toàn thôn có 04 cụm loa) nâng cấp phục vụ tốt nhu cầu nghe cho nhân dân
     - Đang triển khai xây dựng bồn, trồng hoa để đảm bảo hàng rào cây xanh, trồng hoa trong diện tích khuôn viên nhà văn hóa chiếm 25% diện tích trở lên. Dự kiến đến cuối tháng 10 hoàn thành.
    - Khu thể thao thôn: sân bóng đá đã nâng cấp hoàn thành và đưa vao sử dụng vào giữa tháng 8.
     - Văn hóa
     + Ban Tư pháp phối hợp với Ban công an xã và Ban nhân dân thôn tổ chức tốt công tác tuyên truyền phổ biến và thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước (03 đợt, khoản 500 người dân tham gia) và các quy định khác của địa phương đến với nhân dân;
     + Cấp ủy, ban nhân dân, ban công tác Mặt trận thôn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương, cũng như văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử trong gia đình và cộng đồng dân cư; cố gắng phấn đấu đến cuối năm không để xảy ra tình trạng sinh con thứ ba, mất an ninh trật tự, hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh được giao….nâng cao hơn nữa tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa từ 98%-100%, hộ gia đình thực hiện tốt văn hóa, văn minh đô thị, các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc tang, không gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.
      6.2. Giáo dục
       - Tổ chức họp Hội đồng giáo dục xã, quán triệt các nội dung như không để học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn; không có học sinh vi phạm các hành vi học sinh không được làm và vi phạm các khuyết điểm đến mức xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ nhà trường; không có học sinh vi phạm pháp luật. Trong năm học 2015-2016, không có học sinh bỏ học tại các trường. (Tiếp tục theo dõi trong năm học 2016-2017)
      - Trên địa bàn thôn có 04 chi hội khuyến học của các tộc Nguyễn Hữu, tộc Ngô Ngọc, tộc Ngô Văn và tộc Phan Văn. Phong trào học tập suốt đời được các tộc quan tâm phát động, nhiều gia đình trong các tộc họ có 2 đến 3 con thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và có nhiều năm liền đạt học sinh giỏi ở các cấp…hàng năm các chi hội khuyến học tổ chức tuyên dương, phát thưởng cho các học sinh giỏi, dành giải thưởng các cuộc thi từ cấp huyện trở lên, học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vương lên đạt thành tích tốt trong học tập..Nhìn chung, công tác khuyến học, khuyến tài được các chi hội tộc họ quan tâm xây dựng phát triển góp phần chung vào công tác hoạt động khuyến học của xã.
      6.3. Y tế
      - Ngay từ đầu năm chỉ đạo cho Trạm y tế và Đài truyền thanh xã tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên diệt lăng quăng, bọ gậy nơi sinh sống, mặt khác phối hợp với Ban nhân dân các thôn duy trì ngày chủ nhật “xanh – sạch – đẹp”, phát quang bụi rậm để hạn chế đến mức thấp nhất tình hình phát sinh muỗi trong khu dân cư, nguyên nhân gây ra dịch sốt xuất huyết. Từ đầu năm đến nay không có xảy ra ổ dịch trên địa bàn.
     - Qua công tác tuyên truyền, số người dân tham gia mua BHYT 97,03% (2091/2155 người)
    7. Tiêu chí: Môi trường (đạt 95 %)
     - Ban nhân dân và Ban công tác Mặt trận thôn thường xuyên duy trì ngày chủ nhật “Xanh-Sạch-Đẹp” từ 2 - 3 lần/1 tháng, tuyên truyền vận động nhân dân đổ rác đúng thời gian, bỏ rác vào thùng hộ gia đình, đặt rác đúng quy định để thu gom và tổ thu gom rác hoạt động có hiệu quả. Đến nay trên địa bàn thôn không có điểm tồn lưu rác thải, không có điểm gây ô nhiễm môi trường; Mặt khác, các chi hội đoàn thể (Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên) đăng ký và treo bảng đoạn đường “Xanh – Sạch – Đẹp” tự quản do chi hội mình quản lý trên trục đường chính của thôn;
     - Việc xây dựng công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn được các cấp, các ngày quan tâm chỉ đạo trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay thôn có 100% hộ gia đình có công  trình vệ sinh và hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn.
    - Trong thời gian đến tổ chức tập huấn phân loại rác thải tại hộ gia đình (phòng Tài nguyên&Môi trường huyện chủ trì) và tổ chức cho các hộ gia đình, kinh doanh, buôn bán dọc tuyến đường ký Cam kết bảo vệ môi trường.
     8. Tiêu chí: Hệ thống chính trị và an ninh, trật tự xã hội (đạt)
Chi bộ thôn Cẩm Nê có 94 đồng chí. Trong đó, 55 đồng chí sinh hoạt nơi cư trú và 10 đồng chí được miễn sinh hoạt lý do sức khỏe, các đông chí còn lại đang sinh hoạt trong chi bộ.
     Cấp ủy, BND, Ban công tác Mặt trận thôn, chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức cho nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương. Nhìn chung cán bộ thôn Cẩm Nê có trình độ, có phẩm chất đạo đức cách mạng, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
   An ninh xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. Thực hiện tốt công tác tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, thường xuyên làm tốt tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng “ âm mưu diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, thường xuyên phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
   Thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào“ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “ Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội’, phong trào “ Tộc họ giáo dục con cháu”...
    9. Tiêu chí: Chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước của cộng đồng (đạt)
    Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đóng nộp các khoản thu đã thống nhất trong cộng đồng dân cư, các khoản khác theo quy định của pháp luật đầy đủ, đúng thời gian.
   Qua 10 tháng triển khai thực hiện Thôn kiểu mẫu Nông thôn mới tại thôn Cẩm Nê. Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành và lãnh đạo Ban thường vụ Đảng ủy xã, sự vào cuộc của cấp ủy, ban nhân dân, ban công tác Mặt trận và nhân dân thôn. Đến nay, đã thực hiện hoàn thành 6/9 tiêu chí, còn lại các Tiêu chí 1: Giao thông (đạt khoản 90%); Tiêu chí 3: Chợ (đạt 95%); Tiêu chí 7: Môi trường (đạt 95 %) phấn đấu từ nay đến cuối tháng 10 hoàn thành xong. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những khó khăn nhất định.
    10. Những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị
    10.1. Thuận lợi
    - Sự quan tâm theo dõi, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện;
    - Sự đồng thuận, thống nhất trong cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân.
   10.2. Khó khăn
    - Nguồn vốn đầu tư để thực hiện còn hạn chế, chưa tạo được điểm nhấn tại thôn kiểu mẫu.
   - Còn một bộ phận nhỏ trong nhân dân chưa nhận thức được mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện thôn kiểu mẫu, nên việc tuyên truyền, vận động để thực hiện đôi lúc còn gặp khó khăn.
   10.3. Kiến nghị
    - Toàn thôn có Cẩm Nê có 19 kiệt (khoản 3.400m) mặt đường rộng tối thiểu 3m, đã nâng cấp và mở rộng 09 kiệt 1.830 m, chỉ đạt 53,8%. Vì vậy, trong thời gian đến, tạo điều kiện, quan tâm hơn nữa đến việc nâng cấp và mở rộng kiệt hẻm của thôn.
   - Quan tâm đầu tư vào việc làm hệ thống thoát nước trên trục đường chính trong thôn để tránh hiện tượng ứ đọng nước vào mùa mưa.
      - Bổ sung trụ điện ở một số kiệt hẻm để phục vụ việc sử dụng điện cho nhân dân và điện chiếu sáng kiệt hẻm. 
     - Về cải tạo vườn tạp, quan tâm hỗ trợ cây giống cho nhân dân
      - Để đảm bảo công tác thu gam bao bì, chai lọ thuốc trừ sâu trên đồng ruộng, quan tâm hỗ trợ thùng chứa bao bì, chai lọ.
       - Thôn Cẩm Nê có một chợ tạm qua thời gian sử dụng lâu năm đã xuống cấp. chợ không có công trình vệ sinh, không hệ thống xử lý nước thải, bị ngập nước vào mùa mưa, gây ONMT, ảnh hưởng đến sức khỏe của các hộ tiểu thương và nhân dân sinh sống tại khu vực này. Kính đề nghị quan tâm chỉ đạo.
     Trên đây là báo cáo kết quả triển khai xây dựng chợ Lệ Trạch, thôn kiểu mẫu nông thôn mới và một số kiến nghị, đề xuất của xã Hòa Tiến. Vậy UBND xã Hòa Tiến báo cáo để đoàn công tác Ban Kinh tế - Xã Hội HĐND huyện biết, theo dõi và thực hiện chường trình giám sát theo kế hoạch đã đề ra./.

Nơi nhận:                                                                                                      CHỦ TỊCH
-TV Ban KT-XH, HĐND huyện;
-TV Đảng ủy;                                                                                                    (đã ký)
-TT HĐND xã;      Để BC
- CT, các PCT UBND xã;
-Lưu: VT.                                                                                                      Nguyễn Ái

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097