global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tại UBND xã Hòa Tiến

Thứ tư - 28/09/2016 04:51
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     XÃ HÒA TIẾN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:      /BC-UBND                          Hòa Tiến, ngày     tháng 9 năm 2016
 
                                          BÁO CÁO
Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tại UBND xã Hòa Tiến
 

          Thực hiện Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 của UBND huyện Hòa Vang về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. UBND xã Hòa Tiến báo cáo kết quả thực hiện như sau:
          I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
          UBND xã là đơn vị hành chính sự nghiệp, hoạt động dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của UBND huyện.
          Hiện nay xã Hòa Tiến là xã loại I, nên được phân bổ, quy định số lượng cán bộ, cán bộ công chức là 25 người, cán bộ không chuyên trách là 22 người. Tổng số CBCC cơ quan hiện nay là 46 người. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện, cơ quan chuyên môn của Huyện và sự lãnh đạo, phối hợp của Đảng ủy, Mặt trận hội đoàn thể cùng cấp. UBND xã đã tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH, dự toán thu ngân sách huyện giao và Nghị quyết Đảng ủy, HĐND xã đề ra.
          Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, công tác phòng, chống tham nhũng luôn được UBND xã quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, ban hành quy chế giải quyết đơn thư, Kế hoạch phòng chống tham nhũng. Phân công nhiệm vụ cho từng ban ngành phối hợp triển khai thực hiện.
          Công khai số điện thoại đường dây nóng (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch) và hộp thư góp ý để nhân dân, các đơn vị tổ chức thực hiện việc góp ý cũng như phản ánh những mặt tích cực, tiêu cực của CBCC trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Qua đó, góp phần xây dựng bộ máy chính quyề ở địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh.
          Tổ chức lịch tiếp công dân: Tiếp dân theo định kỳ vào ngày thứ năm hằng tuần.
          Biên chế chất lượng cán bộ làm công tác tiếp dân và xử lý đơn thư
          + Biên chế: 01 cán bộ
          + Chất lượng cán bộ: Trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, đã góp phần làm giảm tình trạng đơn thư khiếu kiện, đã tạo được sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.
II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH KHIẾU NẠI TỐ CÁO
1. Công tác tiếp dân
Thực hiện luật KNTC, quy chế tiếp công dân của UBND xã Hòa Tiến đã xây dựng kế hoạch tiếp công dân, lịch tiếp công dân vào ngày thứ năm hàng tuần, nội quy tiếp công dân; tổ chức niêm yết công khai tại cơ quan UBND xã. Trong công tác tiếp công dân xã đã cử  cán bộ  làm công tác tiếp công dân thường xuyên và theo dõi  công tác giải quyết đơn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong việc khiếu nại, tố cáo theo quy định. Việc xử lý đơn thư kiến nghị dần đi vào nề nếp, đúng quy định, thời gian giải quyết đơn được thực hiện đúng theo quy định. Từ đó tạo sự đồng thuận ủng hộ, tin tưởng của quần chúng nhân dân vào Đảng, Chính quyền.
Kết quả tiếp công dân: Theo phụ lục số 01.
2. Công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn
Hầu hết các đơn thư tiếp nhận bằng đơn do công dân gởi trực tiếp bằng văn bản. Nội dung phản ảnh của nhân dân chủ yếu là tranh chấp về ranh giới đất với các hộ lân cận và kiến nghị việc đền bù giải tỏa. Qua công tác tiếp dân các ý kiến của công dân đều được phân loại và giải quyết kịp thời được nhân dân đồng tình.
Phân loại đơn, kết quả xử lý đơn theo phụ lục số 02.
3. Kết quả giải quyết đơn kiến nghị, phản ảnh thuộc thẩm quyền
Cụ thể như sau:
Tổng số lượt người đến phòng tiếp tiếp dân từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/8/2016 số lượt tiếp công dân là 92 lượt.
Trong đó:   
- Lãnh đạo tiếp: 42 lượt người.
 - Cán bộ tiếp: 50 lượt người.
-        Đơn đã giải quyết: 92 đơn
-        Đơn hòa giải thành 85 đơn.Trong đó: 
+ môi trường: 04 đơn.
+ Tài sản: 01 đơn.
+ Đất đai: 80 đơn.
-Đơn hòa giải không thành chuyển lên cấp trên: 07 đơn. Trong đó:
+ Đất đai: 04 đơn.
+ Tài sản : 03 đơn
Chưa giải quyết: không.
4. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền
a) Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: không
b) Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: theo phụ lục số 03.
5. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai quyết định giải quyết KNTC: gởi trực tiếp công dân.
6. Các vụ việc tồn đọng kéo dài chưa giải quyết, chưa tổ chức thực hiện xong: Không
7. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ thông tin báo cáo, quản lý và lưu trữ hồ sơ giải quyết  KNTC, kiến nghị, phản ảnh: Địa phương luôn chấp hành tốt chế độ báo cáo đúng thời gian quy định, bảo đảm tính trung thực và đầy đủ.
8. Việc thực hiện chế độ đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư: Đảm bảo đúng theo quy định hiện hành.
9. Việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về KNTC: Theo phụ lục 3c
III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
1.     Về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng
(Theo phụ lục 4a,4b – nhưng không có)
2. Việc thực hiện các quy định công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan
- Lĩnh vực tài chính:
+ Trong kỳ họp của HĐND xã: Công khai dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước.
+ Hội nghị cán bộ công chức cơ quan: Thông qua kinh phí hoạt động và khoán chi biên chế cơ quan, các ban ngành, đơn vị tổ chức.
Thời điểm: Đối với HĐND vào đầu năm và cuối năm, đối với hộ nghị CBCC đầu tháng 2 hàng năm.
- Về mua sắm tài sản công
Phần lớn tài sản cơ quan được tiếp nhận từ cấp trên và của các đơn vị tổ chức. Tuy nhiên, trong năm qua cơ quan đã thực hiện việc mua sắm một số tài sản: Trước khi mua phải có sự bàn bạc của Thường trực UBND xã, nếu thật sự cần thiết và cấp bách thì mới mua sắm.
- Về đầu tư xây dựng cơ bản
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND xã, hàng năm UBND xã có văn bản tổng hợp các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn gửi cho thanh tra nhân dân để trình UBMTTQVN xã ra Nghị quyết thành lập Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.
Đối với các công trình do UBND xã làm chủ đầu tư. UBND xã thành lập Ban quản lý công trình.
- Quản lý, sử dụng đất đai
Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã, thành lập tổ công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép.
- Tổ chức công khai, công bố các quy hoạch trên địa bàn xã để mọi người dân đều biết và thực hiện.
Từ tháng 01 năm 2015 đến nay trên địa bàn xã xảy ra 02 tường hợp xây dựng trái phép, đã lập biên bản xử lý buộc tháo gỡ.
 
2.     Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan
             Công tác cải cách hành chính (tập trung vào cải cách và công khai các thủ tục hành chính); việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, tổ chức.
- Việc triển khai, kết quả cải cách hành chính, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính (rà soát, công khai bộ danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính); việc áp dụng khoa học, đổi mới công nghệ trong quản lý, điều hành.
* Rà soát, công khai bộ danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định.
- Công khai bộ thủ tục tại bảng niêm yết một cửa xã.
* Áp dụng khoa học, đổi mới công nghệ trong quản lý điều hành:
- Thực hiện công khai số điện thoại liên lạc của lãnh đạo trên trang web UBND xã và tại bộ phận một cửa.
- Thực hiện nhắn tin thông báo, mời họp điều hành bằng tổng đài UBNDHoaTien trong cơ quan, các đơn vị và BND 12 thôn.
- Thực hiện nhắn tin bằng tổng đài UBNDHoaTien cho công dân, tổ chức khi hồ sơ được giải quyết xong hoặc sớm hẹn.
Từ tháng 5/2016: UBND xã Hòa Tiến thực hiện việc nhập văn bản đi trên phần mềm xử lý văn bản, thực hiện tốt việc phát hành văn bản có chữ ký số,
Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng mạng LAN, internet, hệ thống phần mềm quản lý và điều hành, thư điện tử công vụ.
Việc thực hiện đổi mới phương thức trong thanh toán nhằm giảm thiểu việc thanh toán bằng tiền mặt theo Chỉ thị 20/2007/CT-TTg ngày 29/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
Hầu hết các khoản thanh toán UBND xã đều thực hiện việc chuyển khoản. Riêng việc trả lương cho CBCC cơ quan chi trả bằng tiền mặt, do đại đa số gia đình CBCC của xã đều làm nông nghiệp và mức lương hàng tháng rất thấp nên việc chi trả lương bằng tiền mặt đáp ứng được nhu cầu đời sống của CBCC cơ quan, mặc khác tại địa phương chưa có hệ thống ATM.
4. Kết quả thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của Pháp luật
- Thực hiện tích cực phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới kê khai tài sản thu nhập theo quy định của pháp luật: Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.
- Tổ chức cho CBCC thuộc đối tượng kê khai theo thông tư 08/2013/TT-TTCP được thực hiện đúng theo hướng dẫn và chuyển giao bản kê khai về huyện đúng thời gian quy định.
- Việc công khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2015
Không thực hiện việc công khai bằng hình thức niêm yết, chỉ thực hiện công khai thông qua cuộc họp toàn thể CBCC cơ quan.
- Kết quả công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2015
Tổng số CBCC phải kê khai 16 người
Trong đó:
 - Kê khai lần đầu 15 người
 - Kê khai bổ sung 01người
 - Số người phải xác minh bản kê khai tài sản thu nhập: Không
- Số người bị kỷ luật do vi phạm các quy định về kê khai tài sản thu nhập: Không
          - Việc thực hiện chế độ báo cáo về kê khai tài sản thu nhập: Địa phương chưa thực hiện chế độ báo cáo mà chỉ gửi bản kê khai tài sản thu nhập của CBCC phải kê khai về cơ quan cấp trên.
          5. Việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý sau kiểm tra, thanh tra, kiểm toán
          - Tổng số cuộc thanh tra, điều tra, kiểm toán được thực hiện tại đơn vị: Không.
          - Tổng số cuộc kiểm tra: 01 cuộc.
          Do thanh tra Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng kiểm tra vào ngày 28/8/2016, hiện nay chưa có kết luận. Tuy nhiên, qua biên bản kiểm tra làm việc giữa đoàn công tác với UBND xã đã nêu ra một số thiếu sót cần bổ sung: Như hồ sơ CBCC thiếu phụ lục bổ sung lý lịch và phụ lục hợp đồng; quyết định ban hành quy chế thi đua khen thưởng của xã: phần căn cứ chưa cập nhật văn bản mới của cấp trên… Hiện nay, địa phương đang phân công cán bộ bổ sung, hiệu chỉnh cho phù hợp.
          - Kết quả thực hiện các quyết định và kiến nghị, xử lý kỷ luật, thu hồi về kinh tế: Không
          - Số nội dung chưa thực hiện được kiến nghị: Không
IV. ĐÁNH GIÁ VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH
1.     Đánh giá
a)     Nguyên nhân
* Phòng chống tham nhũng
Ưu điểm:
- Công tác phòng chống tham nhũng luôn được chính quyền địa phương quan tâm như sau: Quán triệt trong CBCC và tuyên truyền các chủ trương của Đảng và Nhà nước về luật phòng chống tham nhũng.
- Ý thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và nhân dân được nâng cao, địa phương đã thực hiện tốt công tác công khai minh bạch kê khai tài sản thu nhập.
- Ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng trên địa bàn xã.
- Thường xuyên quán triệt trong CBCC về pháp luật phòng chống tham nhũng.
Nhược điểm:
Không có cán bộ chuyên trách công tác phòng chống tham nhũng nên trong quá trình triển khai thực hiện gặp khó khăn.
* Công tác tiếp công dân
Hệ thống pháp luật và chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước ngày càng hoàn thiện.
Địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân. Trình độ dân trí của người dân địa phương ngày càng được nâng cao. Nên tình hình khiếu nại, kiến nghị của nhân dân ngày càng giảm.
b)  Những ưu điểm, tồn tại, hạn chế khuyết điểm trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước  về công tác tiếp công dân, xứ lý đơn thư và công tác phòng chống tham nhũng:
- Ưu điểm:
Được sự quan tâm của Thanh tra Nhà nước huyện Hòa Vang, lãnh đạo của Đảng ủy xã, sự giám sát đôn đốc kịp thời của HĐND xã, sự chỉ đạo sâu sát của chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận, các ngành đoàn thể từ xã đến thôn, Cùng với sự phát triển của các thông tin đại chúng, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật của địa phương dưới nhiều hình thức đã đưa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước từng bước đi vào đời sống nhân dân. Nên trong thời gian qua công tác tiếp dân và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo luôn được thực hiện tốt. Đơn thư của công dân được giải quyết kịp thời và đúng trình tự theo luật định.
 
- Những tồn tại, hạn chế:
Công tác bồi thường, thu hồi đất, tái định cư tại các dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đường vành đai phía Nam (Hòa Phước – Hòa Khương ), khu tái định cư Lệ Sơn Bắc đã kéo theo nhiều vấn đề nảy sinh ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống sinh hoạt của đại bộ phận nhân dân, từ đó đã nảy sinh nhiều đơn tranh chấp, khiếu nại, kiến nghị về đất đai xảy ra.
Tổ hòa giải ở cơ sở hàng năm tuy được củng cố, nhưng đôi lúc hoạt động còn hạn chế đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tiếp dân, thụ lý đơn và giải quyết đơn thư của công dân.         
c. Quản lý Nhà nước về công tác tiếp công dân và giải quyết kiến nghị, KNTC
Lãnh đạo xã đã trực tiếp giải quyết và chỉ đạo kịp thời các ban ngành chức năng thuộc thẩm quyền mình quản lý thẩm tra, xác minh đúng luật định mọi kiến nghị phản ảnh của nhân dân.
Cán bộ tiếp dân và giải quyết KNTC thường xuyên tìm hiểu, thẩm tra, xác minh và có những đề xuất tham mưu kịp thời cho lãnh đạo trong việc giải quyết đơn thư của công dân.
Hằng tháng các buổi họp cơ quan, họp giao ban UBND xã luôn đánh giá tình hình tiếp công dân, nhằm rút ra những kinh nghiệm để ngày càng hoàn thiện hơn.
Phần lớn nhân dân trên địa bàn xã, khi đến phòng tiếp công dân đều chấp hành tốt những quy định nơi tiếp công dân .
2.     Dự báo
Dự báo tình hình các vụ việc đông người, phức tạp khiếu nại, tố cáo sẽ giảm.
 V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC TIẾP DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN THƯ; GIẢI QUYẾT KNTC VÀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TRONG KỲ TIẾP THEO
1.Về phòng chống tham nhũng
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Nghị quyết Trung ương 04 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của xã hội.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.
2.Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
- Tiếp tục tăng cường các biện pháp thực hiện Nghị quyết số 11/2011/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ.
- Thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng tài sản cơ quan
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý và sử dụng tài chính cơ quan.
3. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư
          Đẩy mạnhcông tác tuyên truyền, phổ biến Pháp luật về khiếu nại, tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí cho cán bộ, nhân dân ở xã và thôn cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng như: báo chí, đài phát thanh, truyền hình …;
Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nắm chắc tình hình khiếu nại đông người để có kế hoạch giải quyết kịp thời, thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết; đảm bảo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật, hạn chế tối đa tình trạng đơn giải quyết tồn đọng kéo dài, quá hạn và vượt cấp;  
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm lãnh đạo tập trung, thống nhất, phát huy được tính chủ động sáng tạo của các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết ngay các vụ việc tố cáo đối với lãnh đạo quận-huyện, sở-ngành, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, thống kê tình hình các dự án đang triển khai trên địa bàn xã nhằm dự báo tình hình, lập kế hoạch đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời các vụ khiếu kiện đông người, tránh phát sinh điểm nóng trên địa bàn xã;
Thủ trưởng đơn vị chủ động chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở  các đơn thư được giải quyết kịp thời, đúng quy định các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan mình. Xây dựng cơ cấu tổ chức hợp lý, bổ sung số lượng, nâng cao năng lực chuyên môn cho lực lượng cán bộ - công chức công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương;
Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
VI. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT
1. Kiến nghị
- Để làm tốt công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư giải quyết KNTC ở cấp xã kiến nghị Đảng và Nhà nước cần quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác cán bộ tiếp dân nhất là chế độ, biên chế cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân. Từ đó giúp họ chuyên tâm đầu tư chuyên môn phục vụ cho công việc ngày một tốt hơn, góp phần giải quyết dứt điểm đơn thư ngay từ cơ sở. Trang bị phòng tiếp công dân đảm bảo đầy đủ, khang trang, theo quy định.
- Công tác tiếp dân có quan hệ chặt chẽ với công tác giải quyết KNTC. Muốn thực hiện tốt việc giải quyết KNTC cần phải có cán bộ tiếp dân, từ đó sẽ khắc phục những được tình trạng khiếu nại, tố cáo tràn lan, vượt cấp cũng như các bất cập khác trong giải quyết KNTC, ở khía cạnh cụ thể tiếp công dân là khâu đầu tiên của quá trình giải quyết KNTC. Vì vậy cán bộ tiếp dân rất quan trọng. Nhưng theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành Quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn,chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong phụ lục danh mục số lượng người hoạt động không chuyên trách phường xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Không có chức danh tiếp dân. Đề nghị xem xét bổ sung để có cán bộ phụ trách lĩnh vực công tác tiếp dân.
 2. Đề xuất
-  Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, cải cách thủ tục hành chính trong công tác tiếp công dân, và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới cán bộ, công chức và nhân dân nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; lấy công dân làm trọng tâm, công dân là người được các cơ quan công quyền phải phục vụ.
- Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình đô chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, đồng thời tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác tiếp dân để trao đổi học tập lẫn nhau, từ đó rút ra kinh nghiệm.
Trên đây là báo tình hình thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham  nhũng tại UBND xã Hòa Tiến./.
 
 Nơi nhận:                                                                                                     CHỦ TỊCH
- Thanh tra huyện Hòa Vang;                              
- Lưu: VT, KNTC.
 
  
                                                                                                                           Nguyễn Ái
 
 
 

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097