global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Tổng kết hoạt động của UBND Hòa Tiến, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Thứ ba - 31/05/2016 03:56
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     XÃ HÒA TIẾN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
 

 Số:      /BC-UBND                         Hòa Tiến, ngày     tháng 02 năm 2016
 
BÁO CÁO
Tổng kết hoạt động của UBND Hòa Tiến, nhiệm kỳ 2011 - 2016
 
PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2011 – 2016
 
          I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
          1.Thuận lợi
          Trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, UBND xã Hòa Tiến bám sát các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của huyện ủy, UBND huyện và các Nghị quyết của đảng ủy, HĐND xã. Đây là những cơ sở để địa phương tập trung sức mạnh, tăng cường sự đoàn kết trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân để đề ra Kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh trên địa bàn xã.
          Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới được triển khai đã thu hút được các nguồn lực và sự đóng góp của nhân dân trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn của xã nhà.
          Đội ngũ cán bộ xã ngày càng được trẻ hóa, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt. Do vậy hoạt động của UBND xã ngày càng hiệu quả hơn, giải quyết công việc nhanh gọn hơn. Đồng thời đã phát huy được tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu UBND, của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và thành viên UBND.
          2. Khó khăn
          Trong nhiệm kỳ qua, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cuộc khủng hoảng tài chính dẫn đến suy giảm kinh tế toàn cầu; những biến đổi khí hậu gắn liền với diễn biến bất thường của thời tiết, giá cả nguyên vật liệu tăng đã ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ và nhân dân xã nhà.
          Các nhu cầu xã hội như giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, rác thải (Môi trường) đây là vấn đề cần tập trung giải quyết.
          II. TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA UBND XÃ
          1. Số lượng, cơ cấu, chất lượng thành viên UBND xã.
          Về số lượng, chất lượng, cơ cấu thành viên UBND xã thực hiện đúng quy trình quy trình, quy định của huyện, Thành phố và Trung ương.
          2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND
          Số lượng thành viên UBND xã nhiệm kỳ 2011 – 2016 giữ vững ổn định là 05 thành viên gồm: 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 02 Ủy viên UBND.
          Đối với Công chức chuyên môn gồm có 05 Ban, ngành ( Văn phòng – Thống Kê, Văn hóa - Xã hội, Tài chính, Tư pháp, Địa chính – xây dựng)  gồm có 12 Công chức và ủy viên ủy ban. Trong đó có 08/12 công chức và ủy viên ủy ban đã qua thi tuyển. Về  trình độ chuyên môn đảm bảo từ trung cấp trở lên. Trong đó có 01 Thạc sĩ.
          Việc bố trí các chức danh chuyên môn của UBND, cơ bản hợp lý và đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, về cơ cấu thành viên UBND xã tại Nghị quyết số 107/2004/NQ-CP thì Ủy viên UBND xã được bố trí 02 người, cơ cấu phải là phụ trách Công an, Quân sự. Nhưng hiện tại, ở địa phương Kinh tế - Xã hội đã và đang phát triển mạnh, đồng thời đang triển khai nhiều dự án thì một số lĩnh vực ngành như Tư pháp, Địa chính – xây dựng, Tài chính  kế toán thì các công chức này không phải là ủy viên UBND nên có thể hạn chế phần nào trong công việc nâng cao trách nhiệm cũng như quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. tổng số cán bộ, cong chức xã là 54 người. Trong đó: Chuyên trách là 11 người, Công chức chuyên môn là 12 người, (hiện tại đang khuyết 01 chức danh công chức Văn hóa – Xã hội. Tháng 07/2015 có 01 công chức VH-XH  nghĩ hưu), cán bộ không chuyên trách: 31 người, về trình độ chuyên môn: 02 Thạc sĩ, chiếm 3,7 %; Đại học, cao đẳng 25 người chiếm 46,2%; Trung cấp chiếm 18 người chiếm 33,3%; sơ cấp 09 người chiếm 16,6,%.
          Việc bố trí cán bộ chuyên trách, tuyển dụng cán bộ được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Chính phủ. Cán bộ, công chức đang làm việc tại UBND xã năng động, sáng tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngoài ra có 01 sinh viên thu hút nguồn nhân lực, 01 cán bộ đề án 89/ĐA, 02 sinh viên thu hút nguồn nhân lực xây dựng Nông thôn mới và có 140 cán bộ dưới thôn.
          3. Nhận xét
          - Về số lượng, chất lượng thành viên UBND xã hiện nay là phù hợp, trình độ chuyên môn các thành viên UBND xã ngày càng được nâng lên. 100% thành viên UBND xã có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên, trình độ lý luận  từ trung cấp trở lên.
          - Về chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã được sắp xếp, bố trí theo quy định của Chính phủ. 100% Công chức chuyên môn đã xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong thực thi nhiệm vụ. Bộ máy Nhà nước ở địa phương từng bước được tăng cường và hoạt động ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, góp phần thúc đẩy sự phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương.
          III. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA UBND XÃ
          1. Công tác chỉ đạo điều hành
          Bước vào thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011 – 2016, UBND xã đã xây dựng Quy chế làm việc phân công trách nhiệm cho từng thành viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND và chức năng nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, sự chỉ đạo quản lý về tổ chức của UBND và chịu trách nhiệm kết quả giải quyết công việc, thực thi nhiệm vụ được giao trước UBND xã. Việc xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của UBND xã thực hiện nghiêm túc và quán triệt triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp nghiêm túc, hiệu quả. Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan.
          Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện. UBND xã duy trì hội ý giữa Thường trực UBND và Trưởng các ban ngành vào sáng thứ hai hàng tuần. Tổ chức họp UBND giao ban định kỳ với Trưởng các ban ngành, Hội đoàn thể, các đơn vị trên địa bàn xã có liên quan đến nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương.
          Tổ chức tốt các buổi tiếp công dân, đồng thời chỉ đạo cho bộ phận tiếp công dân thực hiện tốt công tác xác minh, thu thập thông tin để giải quyết đơn thư của công dân kịp thời. Góp phần xây dựng lòng tin trong nhân dân  đối với Đảng và bộ máy Chính quyền.
          2. Công tác tuyên truyền và đảm bảo thi hành pháp luật tại địa phương
          Trên cơ sở nội dung văn bản của Trung ương, Thành phố, huyện. UBND xã đã phối hợp và chỉ đạo cho các ban, ngành, Hội đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa mục đích của từng lĩnh vực và hoạt động của UBND theo Luật tổ chức HĐND và UBND (Nay là Luật Tổ chức chính quyền địa phương). Ngoài ra, công tác tuyên truyền còn được lồng ghép thông qua các buổi Hội nghị, giao ban hàng tháng, sinh hoạt trong cộng đồng dân cư và sinh hoạt trong chi bộ Đảng.
Qua công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện, hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã đã nắm bắt chủ trường, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng bộ máy chính quyền địa phương, góp phần đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
          3. Việc ban hành các Quyết định hành chính
          - Trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, UBND xã đã ban hành 1981Quyết định
          Trong đó:
                   + Năm 2011:UBND xã đã ban hành 291 Quyết định
                   + Năm 2012:UBND xã đã ban hành 314 Quyết định
                   + Năm 2013:UBND xã đã ban hành 394 Quyết định
                   + Năm 2014:UBND xã đã ban hành 378 Quyết định
                   + Năm 2015:UBND xã đã ban hành 495 Quyết định
          Đến hết tháng 03 năm 2016 UBND xã đã ban hành 109 Quyết định
          - Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã ban hành      27 Nghị quyết
          Trong đó:
+ Năm 2011:BCH  Đảng bộ xã đã ban hành 06 Nghị quyết  
+ Năm 2012: BCH  Đảng bộ xã đã ban hành 06 N/quyết
                   + Năm 2013: BCH  Đảng bộ xã đã ban hành 01 N/quyết
                   + Năm 2014: BCH  Đảng bộ xã đã ban hành 05 N/quyết
                   + Năm 2015: BCH  Đảng bộ xã đã ban hành 05 N/quyết
          Đến hết tháng 03 năm 2016 BCH  Đảng bộ xã đã ban hành 04 N/quyết
          - Hội đồng nhân dân xã đã ban hành 13 Nghị quyết
          Trong đó:
                   + Năm 2011: HĐND xã đã ban hành 03 Nghị quyết
                   + Năm 2012: HĐND xã đã ban hành 02 N/quyết
                   + Năm 2013: HĐND xã đã ban hành 04 N/quyết
                   + Năm 2014: HĐND xã đã ban hành 02 N/quyết
                   + Năm 2015: HĐND xã đã ban hành 02 N/quyết
          Đến hết tháng 03 năm 2016 HĐND xã đã ban hành 01 N/quyết
          Hầu hết các văn bản đều được UBND xã ban hành đúng pháp luật, có tính khả thi cao, kịp thời phục vụ cho công tác quản lý trên tất cả  các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển Kinh tế - Xã hội, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu xây dựng quê hương Hòa Tiến ngày càng phát triển và phồn vinh.
          Các Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND xã được UBND xã quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện đảm bảo các nguyên tắc trong hoạt động, đồng thời thực hiện có hiệu quả.  Trong nhiệm kỳ qua, UBND xã đã tiếp nhận và xử lý 3.921 văn bản của thành phố, huyện và các sở, ban, ngành thuộc thành phố, huyện gửi đến, trên cơ sở đó UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An Ninh, các văn bản trên đã thể hiện sự chỉ đạo kịp thời phù hợp với pháp luật và tình hình thực tiễn ở địa phương, đảm bảo được hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt là việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách như: Công tác phòng, chống lụt bão; công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; dịch sốt xuất huyết;  phòng chống tệ nạn xã hội; Luật phòng chống  tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng cháy, chữa cháy….
          IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ THẨM QUYỀN CỦA UBND
* Những chỉ tiêu chủ yếu đạt được
1. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 34,5% - Ngành nghề, Tiểu thủ công nghiệp 33,4% -Thương mại dịch vụ 32,1% - (Nghị quyết đến cuối năm 2015 : Nông nghiệp 30%, Tiểu thủ công nghiệp 30%  và Thương mại dịch vụ 40%).
2. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 12% (Nghị quyết 12,1%); Trong đó:
- Giá trị sản xuất Nông nghiệp tăng bình quân 6% (Nghị quyết 5,5%)
- Giá trị tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề tăng bình quân 12,5% (Nghị quyết 12%)
- Giá trị thương mại dịch vụ tăng bình quân 12,4% (Nghị quyết 12,2%)
3. Thu ngân sách hàng năm tăng 6,16% (Nghị quyết 10%)
4. Thu nhập bình quân đầu người là 27 triệu đồng/người/năm (Nghị quyết 19 triệu đồng/người/năm).
5. Giảm tỷ suất sinh bình quân hàng năm 1,11‰ (Nghị quyết 0,65‰);
Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống còn 7,11% (Nghị quyết 10%)
6. Giảm tỷ lệ sinh 3+ xuống còn 8,91% (Nghị quyết 9,1%)
7. Giảm 771 hộ nghèo (Nghị quyết 586 hộ). Giải quyết việc làm 212 lao động/năm (Nghị quyết 200 lao động/năm)
8. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm.
9. Xã đạt 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới
10. Đảng bộ đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2010, năm 2012; trung bình hàng năm có 73,3% chi bộ đạt TSVM, không có chi bộ yếu kém. Phát triển 86 Đảng viên mới.
Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết trên các lĩnh vực:
1) Về kinh tế:
* Kinh tế nông nghiệp: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII đã xác định: “Tập trung xây dựng nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa, tốc độ tăng bình quân (5-6)%/năm; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa phục vụ đô thị,…”. Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp cuối năm 2014 là 1.482 ha, giảm 95 ha so với đầu năm 2010 (1.577 ha) ([1]) Để nâng cao năng suất và hiệu quả, xã và 02 Hợp tác xã đã phối hợp với Trung tâm khuyến nông, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật,… hướng dẫn nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư thâm canh; vận động nhân dân đưa vào sản xuất giống lúa trung - ngắn ngày vừa kháng bệnh, năng suất cao, vừa tiết kiệm nước tưới, phân bón, công chăm sóc,… góp phần tăng thu nhập cho người lao động ([2]). Vận động nhân dân tranh thủ các nguồn lực đầu tư trang thiết bị, máy móc nhằm cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch, sơ chế sản phẩm; tỷ lệ cơ giới hóa đạt 95%, tăng 15% so với nhiệm kỳ trước ([3]).
Về chăn nuôi: Bên cạnh việc tập trung làm tốt công tác dịch bệnh ở gia súc, gia cầm; UBND xã đã vận động nhân dân đầu tư phát triển chăn nuôi, chú trọng chăn nuôi tập trung theo hướng công nghiệp. Nhờ đó chỉ riêng đàn heo tăng hơn 4000 con/năm([4]).
Chỉ đạo 02 Hợp tác xã nông nghiệp, tổ chức chuyển đổi mô hình hoạt động phù hợp với Luật Hợp tác xã năm 2012; tiếp tục góp phần quan trọng trong tổ chức, hướng dẫn, điều hành sản xuất nông nghiệp, cung ứng các dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật giúp các hộ xã viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập([5]) Lãi bình quân mỗi HTX 150 triệu đồng/năm và là những đơn vị mạnh được Liên minh các HTX, thành phố, huyện đánh giá hoạt động hiệu quả.
Năm 2011, vận động thành lập Hợp tác xã Nấm, được các ngành, các cấp quan tâm đầu tư hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật sản xuất; hiện nay tiếp tục củng cố tổ chức, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm và hoạt động ổn định, bước đầu hộ xã viên sản xuất đem lại hiệu quả.
Giá trị ngành nông nghiệp đạt 65,26 tỷ đồng/năm, chiếm 34,5% tỷ trọng.
* Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề: Giá trị sản xuất năm 2014 đạt 50,35 tỷ đồng, bình quân tăng 12,5%/năm, Nghị quyết đề ra (tăng 12%/năm). Giá trị ngành tiểu thủ công nghiệp đạt 63,2 tỷ đồng/năm, chiếm 33,4% tỷ trọng.
* Thương mại - Dịch vụ: có bước phát triển đáng kể, thu hút thị trường rộng lớn trong và ngoài địa phương, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sinh hoạt của nhân dân; tổng giá trị ngành dịch vụ năm 2014 đạt 93,15 tỷ đồng, bình quân tăng 12,4%/năm. Đến nay, trên địa bàn xã có 609 hộ kinh doanh (155 hộ kinh doanh tại chợ Lệ Trạch), tăng 156 hộ so với năm 2010.
Giá trị ngành dịch vụ đạt 60,51 tỷ đồng/năm, chiếm 32,1% tỷ trọng.
* Công tác tài chính: Hoạt động tài chính thực hiện thu, chi đúng Luật ngân sách; tập trung phát triển, khai thác và nuôi dưỡng các nguồn thu; thực hiện việc khoán chi ngân sách, khoán chi hoạt động theo quy định; chủ động cân đối thu, chi ngân sách, bổ sung ngân sách đảm bảo kinh phí cho các hoạt động và đầu tư phát triển. Tổng thu trên địa bàn trung bình 1,4 tỷ đồng/năm, đạt 119,37% kế hoạch Huyện giao; Tổng thu ngân sách được hưởng trung bình 7,28 tỷ đồng/năm, đạt 148,9% kế hoạch Huyện giao; Tổng chi ngân sách trung bình 6,96 tỷ đồng/năm, đạt 104,5% kế hoạch Huyện giao;
2) Xây dựng Nông thôn mới:
Nhờ những thuận lợi về cơ sở hạ tầng của một số lĩnh vực, ngành đã được đầu tư xây dựng và đạt chuẩn từ nhiều năm trước, nên năm 2010, sau khi rà soát, đối chiếu với các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, xã Hòa Tiến đã đạt 15/19 tiêu chí; qua hơn 03 năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần và sự đồng thuận, đóng góp của nhân dân, đến ngày 15-10-2013 xã Hòa Tiến đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, góp phần quan trọng vào việc nâng cấp, củng cố hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội ([6]) được Trung ương, Thành phố và Huyện khen thưởng. Trong những năm qua, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 19-3-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về chương trình xây dựng nông thôn mới; phát huy nội lực, tập trung khai thác mọi nguồn lực, đầu tư nâng cao chất lượng 19 tiêu chí đã đạt được một cách bền vững, đặc biệt là phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,…Tháng 3 năm 2016, UBND xã đã tổ chức lễ phát động xây dựng thôn kiểu mẫu Nông thôn mới – thôn Cẩm nê. Mô hình này sẽ được nhân rộng trên địa bàn xã.
3) Lĩnh vực Văn hóa - xã hội:
* Thực hiện chính sách xã hội: Tổ chức triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh người có công; phối hợp lập hồ sơ đề nghị phong tặng, truy tặng 101 Mẹ Việt Nam Anh hùng; hiện nay toàn xã có 195 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó 07 Mẹ còn sống ([7]); nâng cấp, sửa chữa và xây mới 283 nhà cho đối tượng chính sách và các đối tượng xã hội với tổng kinh phí 6,085 tỷ đồng ([8]); tôn tạo, nâng cấp, chỉnh trang các hạng mục tường rào, cổng ngõ, khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ xã với tổng kinh phí 8,5 tỷ đồng.
 Công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo đã được chú trọng và triển khai có hiệu quả ([9]).
Đối với công tác thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân: Trong 05 năm qua, cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm y tế, đến nay tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế toàn dân của xã đạt 95,27%.
* Giáo dục - Đào tạo: Hiện nay trên địa bàn có 07 trường học (05 trường công lập), tăng thêm 02 trường Mầm non tư thục mới thành lập ([10]); hệ thống trường lớp đã được tầng hóa khang trang, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị cho việc dạy và học; 5/5 trường công lập đều đạt chuẩn quốc gia; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Học sinh giỏi đạt giải cấp huyện, thành phố, cấp quốc gia ngày càng tăng. 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; học sinh tốt nghiệp THCS trung bình 99%/năm. Tình hình đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đảm bảo về số lượng, chuẩn hóa về chất lượng, có tinh thần trách nhiệm. Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng khá tốt, ngày càng đi vào nề nếp, có chất lượng, được ngành cấp trên đánh giá cao, đã tổ chức nhiều lớp dạy nghề, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho nhân dân.
Công tác khuyến học, khuyến tài phát triển mạnh mẽ; các thôn, các trường, các tộc họ đều xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài ([11]); tuyên truyền vận động và thành lập được 21 chi hội khuyến học dòng tộc và 03 chi hội khuyến học thôn (tăng 04 chi hội dòng tộc, 02 chi hội khuyến học thôn); định kỳ tổ chức tuyên dương khen thưởng cho học sinh nghèo vượt khó trong học tập, học sinh giỏi cấp thành phố, huyện, học sinh thi đỗ đại học, giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua. Tổ chức Đại hội Hội Khuyến học xã Hòa Tiến nhiệm kỳ 2014-2019.
* Y tế, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: Công tác y tế đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng hoạt động của Trạm y tế ngày càng được nâng cao, đội ngũ cán bộ nhân viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bảo hiểm y tế cho nhân dân ([12]). Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, kịp thời phát hiện và xử lý các dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, không để lây lan diện rộng và diễn biến phức tạp. Hiện nay Trạm Y tế xã có 07 giường bệnh, bình quân hơn 2.400 người dân/1 giường.
Nhờ tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đạt nhiều kết quả tích cực ([13]); luôn được cấp trên công nhận là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
* Văn hóa thông tin, thể dục - thể thao, truyền thanh: Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; trang trí trực quan, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao nhân các ngày Lễ lớn, Tết cổ truyền và kỷ niệm các ngày truyền thống với nhiều nội dung phong phú, sôi nổi thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Bên cạnh việc tổ chức sinh hoạt tại nhà văn hóa thôn, các hoạt động mang đậm nét văn hóa làng, xã cũng được các cộng đồng dân cư quan tâm ([14]). Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” luôn được nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực. Hàng năm tổ chức bình xét, đánh giá và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa đúng quy định; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 85%, thôn văn hóa trên 82%, xã văn hóa nông thôn mới 3 năm liền. Cơ sở vật chất văn hóa của xã hiện nay có 01 Trung tâm văn hóa - Thể thao xã (được xây dựng từ nguồn tiền thưởng hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới), 11/12 nhà văn hóa thôn hoạt động có nề nếp ổn định và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. (Thôn Lệ Sơn Bắc chưa có nhà văn hóa)
Đài Truyền thanh xã không ngừng nâng cao chất lượng tin, bài, đáp ứng nhu cầu nghe đài của nhân dân; thường xuyên củng cố, duy tu bảo dưỡng nâng cấp hệ thống loa, đài; phát thanh các chuyên mục, chương trình, phổ biến kiến thức pháp luật, thông tin tình hình kinh tế - xã hội của địa phương ([15]).
4) Quốc phòng - An ninh:
Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm lãnh đạo; các tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân luôn được củng cố và tăng cường. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Thực hiện chỉ tiêu giao quân 120 thanh niên/5 năm, đảm bảo chất lượng và đạt tỷ lệ 100%, không có trường hợp chống lệnh hoặc đào bỏ ngũ; tập trung làm tốt công tác hậu phương quân đội.
Lực lượng Dân quân và dự bị động viên xã được chú trọng xây dựng đảm bảo chất lượng và số lượng theo quy định, có độ tin cậy cao và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền giáo dục kiến thức quốc phòng toàn dân trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phúc tra, bàn giao quân nhân dự bị, tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt tỷ lệ 95% trở lên. Tổ chức huấn luyện thường xuyên cho các lực lượng hầu hết đều đạt loại khá trở lên. Thành lập Tổ Dân quân trực thường xuyên với 09 Đ/c. Ban Công an và Ban Chỉ huy quân sự xã tổ chức phối hợp khá chặt chẽ trong công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, đảm bảo an ninh trật tự. Triển khai thực hiện kế hoạch diễn tập HT-12 năm 2012 được Huyện đánh giá đạt loại khá.
Lực lượng Công an, Dân phòng luôn được kiện toàn củng cố vững mạnh về tổ chức. Hiện nay, Công an xã có 18 Đ/c (trong đó: 9 Đảng viên, tỷ lệ 50%). Thành lập Đội Dân phòng cơ động xã gồm 24 Đ/c. Phát huy vai trò lực lượng cốt cán các thôn, tích cực tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục phát triển sâu rộng, ngày càng có nhiều mô hình mới ([16]); đồng thời thực hiện quy chế phối hợp giữa Trưởng thôn và Công an viên, từ đó đã góp phần cùng với Công an xã làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư. Phối hợp với các Đội nghiệp vụ Công an huyện, Phòng Cảnh sát Điều tra về trật tự an toàn xã hội Công an thành phố Đà Nẵng (PC45) ([17]),… tích cực làm tốt công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.
- Công tác xây dựng chính quyền:
UBND xã tích cực chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành; đề ra nhiều giải pháp cụ thể, sát đúng tình hình nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính, giải quyết đúng thời gian quy định các thủ tục hành chính được phân cấp ở địa phương, không để tồn đọng hoặc trễ hạn. Thực hiện tốt công tác phối hợp với Mặt trận, Hội đoàn thể phát động triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước sâu rộng từ xã đến thôn. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 29-CT/TU, ngày 06-11-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “5 xây”, “3 chống”, qua đó tổ chức cho cán bộ công chức đăng ký những nội dung phần việc liên quan đến công việc đang đảm nhận; Hoạt động của bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” đi vào nề nếp, giải quyết đúng thời hạn những thủ tục hành chính; công khai, niêm yết đầy đủ các nội dung, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân biết, thực hiện và tham gia kiểm tra giám sát. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân kịp thời, không để tồn đọng kéo dài.
Tổng số thôn trên địa bàn xã 12 thôn, tăng 01 thôn so với đầu nhiệm kỳ (chia tách thôn Lệ Sơn 1 thành 02 thôn: Lệ Sơn Bắc, Lệ Sơn Nam theo Quyết định số 5609/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc sáp nhập, thành lập tổ dân phố mới và chia tách thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng).
5. Tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
          Hầu hết các chủ trương, chính sách văn bản quy định của Chính phủ, Thành phố về thực hiện dân chủ như thông báo số 159/TB-TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các nghị định của Chính phủ, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về Quy chế dân chủ ở cơ sở đều được UBND xã  triển khai kịp thời đến các ban ngành, đơn vị, tổ chức, 12 thôn.
Công tác tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị và 12 thôn được quan tâm thường xuyên. Công tác lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở được tổ chức nghiêm túc, công tác quản lý điều hành linh hoạt, nên đã động viên tích cực sức mạnh toàn dân hăng hái thi đua thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra như: Đầu năm UBND xã thông báo các dự án công trình được đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã cho Ban Thanh tra nhân dân xã được biết, để tham mưu cho Mặt trận ban hành Nghị quyết thành lập Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, nhằm giám sát các công trình đảm bảo chất lượng, chống lãng phí thất thoát tài sản.
Ngoài ra, đối với các công trình nâng cấp giao thông kiệt xóm, UBND xã giao trách nhiệm cho Ban nhân dân thôn tổ chức họp nhân dân thông qua chủ trương và nhân dân quyết định việc thi công cũng như gám sát đảm bảo chất lượng, mỹ quan công trình.
Thực hiện việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, các khoản thu phí, lệ phí tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông.
Thực hiện việc phê duyệt phương án thu các khoản chỉ tiêu ở thôn.
6. Về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
Công tác tiếp dân được thực hiện theo đúng quy định. Trong 5 (năm) năm qua đã tiếp công dân 55 lượt; tiếp nhận  đơn 270 trường hợp trong đó, đã hòa giải thành  248 đơn, chuyển huyện 22 đơn. Công tác tiếp dân theo định kỳ cũng được lãnh đạo địa phương duy trì thường xuyên. Qua tiếp dân lãnh đạo địa phương lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh của nhân dân đã giải thích và hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Nhờ vậy, mà không có đơn thư tồn đọng hoặc khiếu kiện đông người xảy ra.
7. Kết quả thực hiên công tác phòng, chống tham nhũng
Công tác chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí UBND xã đã thực hiện nghiêm túc và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm và tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đội ngũ cán bộ công chức. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền , quán triệt theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương đảng (khóa XI) và Hiến pháp năm 2013. Kế hoạch số 1376/KH-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015.
Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2015 theo Nghị quyết số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 cuả Thanh tra Chính phủ đối với các đối tượng thuộc diện phải kê khai đảm bảo thời gian và theo yêu cầu của Thanh tra huyện Hòa Vang.
Trong năm 2015, củng cố kiện toàn lại Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng xã, do một số cán bộ chủ chốt của xã nghỉ hưu. Qua đó, góp phần ngăn chặn tình trạng tham nhũng trong CBCC, các ngành và đơn vị , tổ chức. Qua rà soát, trong năm chưa phát hiện trường hợp CBCC nhận quà và trả lại quà tặng.
8. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính
Tiếp tục thực hiện kế hoạch cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa, một cửa liên thông”, quán triệt trong CBCC toàn cơ quan, đặc biệt là cán bộ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện tốt Quyết định 1866/QĐ-UBND và Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 27/4/2010 của Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng, về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của CBCC, Chỉ thị 29-CT/TU của thành ủy Đà Nẵng gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Theo đó mỗi cán bộ, công chức căn cứ vào chức năng nhiệm vụ đăng ký thực hiện 01 nội dung công việc. Do vậy thái độ, đạo đức, tinh thần trách nhiệm...và công tác giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân nhanh hơn, hạn chế việc đi lại nhiều lần của công dân, tổ chức. Tổ chức niêm yết bộ tiêu chí thủ tục hành chính, phối hợp với Đoàn thanh niên đăng ký thực hiện cuộc vận động 3 hơn, (Nhanh hơn, Hợp lý hơn, Thân thiện hơn)  trong giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn và đạt kết quả cao. Triển khai nâng cấp cải tạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa thành một cửa điện tử.
          Thực hiện tốt việc rà soát các thủ tục hành chính theo đề án 30/ĐA-CP của Chính phủ và Quyết định số 10598/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng về đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, nhằm đảm bảo sự thống nhất đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính, tạo sự thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước và thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội, góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí.
          Triển khai thực hiện hồ sơ 3 trong 1 đối với trẻ sơ sinh, được nhân dân hoan nghênh và đồng tình ủng hộ.
          Qua công tác kiểm tra thực hiện nội dung cải cách thủ tục hành chính đã đạt được các mục tiêu như sau:
          + Một là: Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao.
          + Hai là: Cải tiến được lề lối làm việc, nâng cao được chất lượng đội ngũ cán bộ công chức.
          + Ba là: Công tác ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai một cách đồng bộ nổi bật nhất là hệ thống một cửa điện tử hiện đại.
         
9. Xây dựng Quy chế làm việc
          UBND xã ban hành Quy chế làm việc. Qua đó quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của tập thể UBND, Chủ tịch, các phó Chủ tịch, Ủy viên UBND, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu UBND, nêu rõ mối quan hệ giữa UBND với đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, các Hội đoàn thể và Ban nhân dân thôn, về quy trình giải quyết công việc, ra quyết định tổ chức triển khai được giải quyết đúng thẩm quyển theo sự phân công của Chủ tịch UBND giao trách nhiệm cho các Phó Chủ tịch và các thành viên UBND. Kết quả làm việc của UBND đã thực hiện đúng trình tự thủ tục, thời hạn theo quy định của Pháp luật, các cơ quan giúp việc cho UBND xã đã thực hiện đúng quy định về chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cho UBND xã quyết định các vấn đề quan trọng về phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh theo quy định của pháp luật.
10. Mối quan hệ phối hợp của UBND với cấp ủy Đảng, Thường trực HĐND, các đoàn thể chính trị xã hội
          Đối với cấp ủy Đảng: UBND xã chịu sự lãnh đạo toàn diện của Ban Thường vụ Đảng ủy theo chức năng của mình, UBND xã thể chế hoá các Nghị quyết của Đảng ủy thành các văn bản quy phạm pháp luật để chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình chỉ đạo các mặt công tác UBND xã  thường xuyên liên hệ, xin ý kiến thường trực Đảng ủy để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác chỉ đạo điều hành chung của UBND.
          Đối với HĐND:  UBND xã chuẩn bị nội dung các kỳ họp của HĐND, chịu trách nhiệm báo cáo trình HĐND, chịu sự đôn đốc kiểm tra, giám sát của HĐND, tổ chức chỉ đạo các Nghị quyết của HĐND và thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước, trả lời và chỉ đạo các ban ngành chuyên môn thuộc UBND trả lời ý kiến cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND. Chỉ đạo các ban, ngành chuyên môn thuộc UBND chuẩn bị các phương tiện, điều kiện phục vụ các kỳ họp của HĐND.
          Đối với UBMTTQ và Hội đoàn thể, xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND với MTTQ và Hội đoàn thể, phân công 01 Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm liên hệ, tổ chức phối hợp hoạt động giữa UBND với MTTQ và các Hội đoàn thể, tạo điều kiện thuận lợi cho MTTQ và các Hội đoàn thể động viên nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, góp phần làm trong sạch bộ máy Nhà nước chính quyền Xã Hội Chủ Nghĩa. Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
          V. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
          1. Đánh giá chung
          a) Về ưu điểm
          Trên cơ sở các Nghị quyết và sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy, sự giám sát của HĐND xã trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, hàng năm UBND xã đã ban hành kế hoạch về giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các ban, ngành, đơn vị, 12 thôn. Triển khai thực hiện các chủ trương chính sách văn bản mới của Đảng và Nhà nước được triển khai kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, hợp lòng dân. Do vậy, đã huy động được sức mạnh tổng hợp và tranh thủ được sự đầu tư hỗ trợ của Trung ương, Thành,  phố, huyện, các tổ chức cá nhân.
          Trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển  Kinh tế - Xã hội, UBND xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là duy trì tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Vì vậy, UBND xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các ban ngành của xã nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như: Thu các khoản chỉ tiêu Nhà nước, 03 nhiệm vụ trọng tâm, phòng, chống lụt bão…
          Về thực hiện Quy chế hoạt động của UBND được thực hiện nghiêm túc về chế độ hội họp, thông tin báo cáo, phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể, đảm bảo tính thống nhất trong công tác lãnh đạo, điều hành. Đồng thời, đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân đối  với nhiệm vụ được giao, tập trung cải tiến lề lối làm việc, phát huy tốt vai trò tham mưu của các ban, ngành. Hoạt động của Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBND đảm bảo  dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao, sâu sát cơ sở, các thành viên và công chức UBND phát huy hết vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.
          Công tác tiếp dân được đổi mới, việc ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính phục vụ tổ chức, công dân được cải thiện và ngày càng tốt hơn.
          Mặt trận Tổ quốc và các Hội đoàn thể đã có sự phối hợp tốt bằng những việc làm cụ thể, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức tăng cường hoạt động và tham gia cùng với UBND trong chủ trương quản lý nhà nước, phát huy dân chủ và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
          b) Tồn tại hạn chế
          Một số ban ngành thuộc UBND xã chưa thực sự chủ động bám sát chương trình công tác năm nên một số công việc thực hiện chậm so với kế hoạch, công tác báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chưa kịp thời như: Môi trường, Văn hóa văn minh đô thị.
          Việc chỉ đạo thực hiện  cải cách thủ tục hành chính chưa nghiêm, một số văn bản thiếu căn cứ hoặc chưa đúng thể thức, công tác lập hồ sơ công việc một số ban, ngành chậm triển khai.
          Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng kéo dài (Kiểm định áp giá đền bù năm 2012. Nhưng đến năm 2015 mới triển khai dự án) Do vậy rất khó khăn trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng dự án bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
          Một bộ phận nhân dân còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước như trong thi công giao thông nông thôn, Dự án sản xuất rau...
          Thiếu kinh phí triển khai thực hiện một số công trình an sinh xã hội, phát triển sản xuất: Như giao thông nội đồng, kênh mương nội đồng, hệ thống điện chiếu sáng trên các trục đường liên thôn.
          2. Bài học kinh nghiệm
          Thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và các văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của UBND đến toàn thể cán bộ công chức cơ quan, Đặc biệt là quần chúng nhân dân để kịp thời nắm bắt và tham gia giám sát, thực hiện các hoạt động của UBND.
          Làm tốt công tác cán bộ, quan tâm và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với CBCC, tạo điều kiện cho cán bộ công chức được đào tạo tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
          Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các ban ngành thuộc UBND xã, Ban nhân dân 12 thôn, để từ đó kịp thời phát hiện và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.
          Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các Nghị quyết của cấp trên và của HĐND xã, trong quá trình triển khai  thực hiện có đánh giá tổng kết những việc làm được, chưa làm được, rút kinh nghiệm, tìm ra nguyên nhân tồn tại hạn chế để tìm giải pháp khắc phục trong năm đến.
          Vai trò người đứng đầu cơ quan UBND xã có ảnh hưởng đến việc thành công trong công tác thực thi nhiệm vụ. Thực tế cho thấy địa phương nào người đứng đầu thực sự có trách nhiệm, quyết tâm chỉ đạo quyết liệt thì hiệu quả công tác đạt rất cao.
          Thực hiện cải cách hành chính phải tiến hành đồng bộ với nhiều nội dung trong đó cải cách về con người là quan trọng. Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ.
          Biết tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, các ngành.
          Sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.
          Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các Hội đoàn thể.
 
PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG, CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2016 – 2021
 
 
I.  PHƯƠNG HƯỚNG
 Nhiệm kỳ đến (2016-2021) là thời kỳ có nhiều thuận lợi cho sự phát triển: Những chủ trương, đường lối, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra sẽ là hướng đi cho cơ sở; đồng thời trong xu thế phát triển nhanh của Thành phố và Huyện sẽ tác động tích cực để xã phát triển kinh tế, xã hội; bên cạnh đó, những thành tựu đạt được trong nhiều nhiệm kỳ qua. Đặc biệt kết quả về xây dựng Nông thôn mới là cơ sở, là tiền đề cho sự phát triển cao hơn, tốc độ đô thị hóa sẽ diễn biến nhanh hơn, nhiều tuyến đường, khu dân cư mới được hình thành. Thương mại dịch vụ sẽ là lĩnh vực kinh tế có tốc độ phát triển nhanh cả về quy mô đầu tư và chủng loại sẽ giải quyết nhiều việc làm tăng thu nhập cho nhân dân. Đặc biệt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đầu tư cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, đó là những yếu tố thuận lợi cho việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII đề ra. Song bên cạnh đó, khó khăn thách thức vẫn còn nhiều, đó là sự ảnh hưởng của suy giảm kinh tế kéo dài; nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, kinh tế nông nghiệp chưa có bước đi thích hợp, diện tích đất sản xuất sẽ tiếp tục giảm, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; tỷ trọng các ngành tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ còn ở mức trung bình; trình độ, năng lực của cán bộ nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhiều vấn đề xã hội mới phát sinh, tiềm ẩn các yếu tố bất lợi.
 
1) Phương hướng nhiệm vụ chung
Tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, quán triệt các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản của các cấp; phát huy truyền thống anh hùng, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân, tập trung khai thác mọi tiềm năng và lợi thế, huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh nhịp độ tăng trưởng kinh tế; phát triển bền vững theo hướng tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghịêp và thương mại dịch vụ, giảm quy mô sản xuất nông nghiệp như phát triển các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng,  giá trị kinh tế cao theo hướng phục vụ đô thị. Quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng chuẩn quốc gia về giáo dục - y tế, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, dân trí được nâng cao, cảnh quan thiên nhiên môi trường xanh - sạch - đẹp. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt thiết chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; nâng cao chất lượng 19 tiêu chí đã đạt được trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
2) Các chỉ tiêu chủ yếu
1- Cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016-2021 là: “Thương mại dịch vụ - Ngành nghề Tiểu thủ công nghiệp và Nông nghiệp”, trong đó tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ là 49,76%, ngành nghề - tiểu thủ công nghiệp là 29,48 và nông nghiệp là 20,75%.
2- Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 5 năm 2015-2020: từ 12-14%; Trong đó:
- Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 6%
- Giá trị sản xuất ngành nghề - tiểu thủ công nghiệp tăng 14%
- Giá trị sản xuất ngành Thương mại - Dịch vụ tăng 18%
3- Thu ngân sách hàng năm tăng từ 5-7%.
4- Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người năm 2020: 50-52 triệu đồng/người/năm.
5- Giảm 100% hộ nghèo theo chuẩn hiện nay.
6- Giảm tỷ suất sinh 0,05-0,15‰. Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3+ và phấn đấu đến cuối năm 2020 giảm xuống còn dưới 8%. Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi xuống còn 5%.
7- Hàng năm giải quyết việc làm cho 200 lao động.
8- Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao, đảm bảo chất lượng.
9- Phấn đấu hàng năm cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hóa.
II.NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1.      Hoạt động của Uỷ ban nhân dân
Tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đảng ủy, HĐND xã và các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo huyện, thành phố.
Ban hành Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021 phù hợp với Luật tổ chức chính quyền địa phương và tình hình thực tế của địa phương.
Thực hiện tốt công tác phối hợp với đảng ủy, Mặt trận tổ quốc và các hội đoàn thể.
2.      Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội
a)     Về kinh tế
Tập trung quản lý tốt công tác quy hoạch, thực hiện và quản lý quy hoạch theo hướng phát triển phù hợp với quy hoạch chung theo kinh tế vùng của huyện.
Phát triển công nghiệp theo hướng lựa chọn công nghệ trung bình và tiên tiến trên cơ sở ưu tiên phát triển công nghiệp may mặc, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản …
          - Về thương mại - dịch vụ - du lịch: Khuyến khích, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển các cơ sở dịch vụ công cộng, tạo bước phát triển vượt bậc của khu vực dịch vụ, đưa du lịch sinh thái thôn Cẩm nê đi vào hoạt động và nhân rộng mô hình này đối với một số thôn có tiềm lực du lịch và trở thành kinh tế mũi nhọn để khai thác các tiềm năng du lịch của địa phương.
          - Phát triển Nông nghiệp toàn diện, hiệu quả, bền vững, tạo ra sản phẩm hàng hóa sạch. Chuyển dịch mạnh cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng tăng hiệu quả và trình độ công nghệ qua ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất.
          - Đẩy mạnh chương trình phát triển đô thị, quan tâm xây dựng thôn kiểu mẫu  nông thôn mới, tạo sự phát triển đồng đều giữa các địa phương trên địa bàn xã. Xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, văn minh.
          b) Về văn hóa xã hội
          Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục – đào tạo, thực hiện cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư và huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục và đào tạo. Mở rộng quy mô giáo dục một cách hợp lý trên cơ sở đảm bảo chất lượng và hiệu quả giáo dục, chú trọng mở rộng quy mô dạy nghề; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và trình độ chuyên môn của giáo viên.
          Quan tâm chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, tiếp tục củng cố và tăng cường về trang thiết bị và đội ngũ cán bộ y tế. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế, phấn đấu để mọi người dân được cung cấp các dịch vụ y tế, có điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng.
          Quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tạo nguồn lao động nhằm giải quyết việc làm, đặc biệt là lao động nữ. Xây dựng kế hoạch quy hoạch dành quỹ đất để phát triển công nghiệp, du lịch dịch vụ.
          Thực hiện tốt các chính sách người có công cách mạng, đối tượng bảo trợ  xã hội, các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Tăng số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
          c) Về quốc phòng an ninh
          Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; gắn chặt phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân , dân phòng.
          Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng tự quản, tự Phòng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật; gắn chặt trách nhiệm mỗi cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tập trung giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở. Chú trọng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế. Tích cực đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Có biện pháp tích cực kiềm chế và đẩy lùi nạn giao thông.
          d) Xây dựng chính quyền
          Tiếp tục củng cố hoàn thiện bộ máy hành chính đủ mạnh, gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao năng lực quản lý điều hành của UBND xã. Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, khiếu nại tố cáo của công dân, chống các biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu đối với nhân dân.
Nâng cao vai trò trách nhiệm trong hoạt động của các thành viên các ban, ngành của UBND và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
          Tổ chức tuyên truyền, học tập thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật đến mọi tổ chức và cá nhân, tạo sự thông suốt trong bộ máy, từng bước hiện đại hóa quá trình điều hành hoạt động UBND trong việc sự dụng công nghệ thông tin.
          Phấn đấu xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh thực sự là chính quyền của dân, do dân, vì dân, hàng năm cơ quan đạt trong sạch vững mạnh.
          Triển khai thi hành và tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
          e) Thực hiện Quy chế dân chủ
          Tạo mọi điều kiện để HĐND, MTTQ và các đoàn thể quần chúng theo hiện nhiệm vụ giám sát của mình. Công khai minh bạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và tài sản công trong quản lý điều hành của UBND xã.
          Đảm bảo các điều kiện để nhân dân thực đầy đủ quyền dân chủ, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân trong giải quyết những khó khăn, bức xúc mà nhân dân quan tâm.
          g) Cải cách hành chính
          Nâng cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Đảng ủy, chính quyền, sự giám sát của HĐND, các tổ chức, đoàn thể trong thực hiện CCHC. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đồng thời tăng cường công tác kiểm tra CCHC gắn  với khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh đối với tập thể và các cá nhân thực hiện nhiệm vụ được giao.
          Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, phân định rõ ràng Ban chỉ đạo CCHC và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai CCHC, đánh giá kết quả chỉ đạo CCHC tại địa phương.
          Chủ động rà soát, kiểm tra, kiểm soát các văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách để kịp thời tham mưu cho UBND xã ban hành. Hạn chế sự chậm trễ  và chát lượng văn bản không đạt yêu cầu.
          h ) Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm lỳ 2016-2021
Tập trung chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức, nhân sự, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, kịp thời kiện toàn tổ chức hoạt động của UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021.
i)                   Công tác cán bộ
Triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2105 của Chính phủ về đánh giá, phân loại chất lượng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương của CBCC (cán bộ, công chức) gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 29-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng.
Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại tố cáo của tổ chức và công dân.
Thực hiện tốt Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện tốt công tác kê khai tài sản và thu nhập.
Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của Uỷ ban nhân dân xã Hòa Tiến, nhiệm kỳ 2011 – 2016./.
 
Nơi nhận:                                                                                                    CHỦ TỊCH
- VP huyện ủy;                                                                             
-VP UBND huyện;                                                                                              (đã ký)
- Đảng ủy;
- TT HĐND;
- CT, các phó CT;                                                                                            Nguyễn Ái
- MT, Hội đoàn thể;
- Các Ban, ngành;
- Lưu: VT.
 
 
 
 


([1]) Nguyên nhân chủ yếu do thu hồi đất sản xuất thi công đường cao tốc (76,8 ha/2 vụ) và nâng cấp mở rộng hệ thống kênh mương thủy lợi, giao thông nội đồng.
([2]) Tổng sản lượng quy thóc bình quân đạt 6.724 tấn/năm, tăng 1.224 tấn/năm so với Nghị quyết đề ra; tổ chức sản xuất lúa giống trên diện tích 280 ha, tăng 130 ha so với đầu nhiệm kỳ và tăng 30-100 ha so với Nghị quyết đề ra (diện tích sản xuất giống 180-250 ha); trình diễn sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn với diện tích 50 ha; sản xuất 10,5 ha lúa hữu cơ. Mở rộng diện tích, đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ cho vùng sản xuất rau an toàn Cẩm Nê - Yến Nê 1 với diện tích 15,7 ha, tổng mức đầu tư 14,89 tỷ đồng.
([3]) Đến nay toàn xã có 26 máy cày, 17 máy cắt lúa, 21 máy bung lúa, 14 máy gặt đập liên hợp và 07 lò sấy lúa.
([4]) Cuối năm 2014: đàn trâu 109 con (giảm 09 con); đàn bò 1.320 con (giảm 105 con); đàn heo 14.717 con (giảm 1.283 con); 07 trang trại chăn nuôi heo (02 trang trại sử dụng công nghệ lạnh) cung cấp 500-700 con/trại/năm; đàn gia cầm 75.000 con (giảm hơn 10.000 con); 4 ha ao nuôi cá nước ngọt và 500 m2 hồ nuôi lươn, ếch,…
([5]) Các HTX đã tranh thủ các nguồn đầu tư, hỗ trợ và huy động xã viên đóng góp triển khai thi công lắp đặt 03 trạm bơm tưới (Lệ Sơn 1, Cẩm Nê, Dương Sơn), xây dựng 4.960m kênh mương thủy lợi, 16.900m giao thông nội đồng, lắp đặt và đưa vào vận hành 02 lò sấy lúa;…
([6]) Tổng nguồn vốn đầu tư trong 05 năm là 422,71 tỷ đồng (nhân dân tham gia 123,91 tỷ đồng vào việc nâng cấp, xây dựng nhà ở, đối ứng xây dựng đường giao thông kiệt hẽm, nhà văn hóa thôn, hiến đất, tháo gỡ tường rào cổng ngõ…).
([7]) Ngô Thị Tứ, Trần Thị Khương (Cẩm Nê); Nguyễn Thị Mại (Lệ Sơn Bắc); Nguyễn Thị Khả, Đặng Thị Thanh, Đặng Thị Mực (Lệ Sơn 2); Phùng Thị Lý (Dương Sơn); Trần Thị Nhân (Yến Nê 2).
([8]) Xây mới 63 nhà,tổng kinh phí 2,815 tỷ đồng; nâng cấp sửa chữa 220 nhà, tổng kinh phí 4,27 tỷ đồng.
([9]) Thu nhập bình quân từ 12 triệu đồng/người năm 2009 tăng lên 27,025 triệu đồng/người năm 2014, tăng 42,2% so với Nghị quyết đề ra (18-19 triệu đồng/người/ năm). Giảm 771 hộ nghèo (trung bình giảm 155 hộ/năm), đạt 145,5% chỉ tiêu kế hoạch Huyện giao (giảm 530 hộ). Hiện nay, xã Hòa Tiến còn lại 129 hộ nghèo (theo tiêu chí của Thành phố); hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh cho các hộ chính sách, xã hội với tổng kinh phí 409 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế và các hỗ trợ khác với tổng kinh phí 1,77 tỷ đồng. Giải quyết việc làm cho 1.060 lao động (bình quân 212 lao động/năm), đạt 109,3% so với chỉ tiêu kế hoạch Huyện giao và đạt 106% so với Nghị quyết đề ra (bình quân 200 lao động/năm).
([10]) Trường Mầm non tư thục Minh Trí và Ánh Khuyên.
([11]) Các Chi hội khuyến học các thôn và các dòng tộc huy động quỹ hội trên 1 tỷ đồng, tổ chức phát thưởng cho các con em đạt thành tích cao trong học tập, tặng sách vở, xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên phong trào thi đua học tập cũng như tạo điều kiện cho các em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.
([12]) Trong 05 năm qua tổ chức khám chữa bệnh cho 71.993 lượt bệnh (trung bình gần 14.400 lượt bệnh/năm).
([13]) Tổng biện pháp tránh thai thực hiện là 4.006 biện pháp/5 năm, bình quân thực hiện 800 biện pháp tránh thai/năm, đạt 108,3% chỉ tiêu kế hoạch Huyện giao. Tỷ suất sinh hiện nay là 17,31‰ giảm 1,11‰ so với đầu nhiệm kỳ, đạt 170,8% so với Nghị quyết (giảm 0,65‰); Tỷ lệ sinh 3+ hiện nay là 8,91%, giảm 2,96% so với đầu nhiệm kỳ.
([14]) Tổ chức thành công Lễ hội “Hướng về cội nguồn” và Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba tại thôn Cẩm Nê; Lễ đón nhận Bằng công nhận Di tích Văn hóa lịch sử cấp thành phố - Đình làng Yến Nê, lễ hội “Văn hóa làng” của làng Yến Nê.
 
([15]) Trong 5 năm qua đã tổ chức phát gần 800 tin, bài có chất lượng và nhiều chương trình chuyên mục như: Mừng Đảng - Đón xuân, Truyền thông Dân số, thu Thuế Môn bài, gọi công dân nhập ngũ, bảo vệ môi trường,… đặc biệt dành thời lượng lớn tập trung phát thanh tuyên truyền vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, phát thanh chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (vào thứ sáu hàng tuần).
([16]) Các mô hình “Tộc họ quản lý con cháu không vi phạm pháp luật”, “Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”,… và hoạt động của các Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”; phòng chống bạo lực trong gia đình, các tổ hòa giải, các tổ phản ứng nhanh,… ở các thôn.
([17]) Phòng PC45 được Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng phân công phụ trách giúp xã Hòa Tiến thực hiện Tiêu chí số 19 của Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Nguồn tin: Văn phòng - Thống kê

Những tin mới hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097