global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Báo cáo 3 nhiệm vụ trọng tâm

Thứ ba - 14/11/2017 02:59
                  ỦY BAN NHÂN DÂN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       
XÃ HÒA TIẾN                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        
                    Số:       /BC-UBND                                                              Hòa Tiến, ngày      tháng 11 năm 2017
  
                                                                                          BÁO CÁO
                                                     Kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

               Căn cứ Quyết định số: 5262/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 nưm 2016 của UBND huyện Hòa Vang về việc giao chỉ tiêu 03 (ba) nhiệm vụ trọng tâm các ngành, các cơ quan, đơn vị và UBND 11 xã thực hiện trong năm 2017. Qua một năm triển khai thực hiện đến nay đạt được những kết quả như sau:
               I.KẾT QUẢ THỰC HIỆN
               Nhiệm vụ 1: Hoàn thành các thôn đăng ký xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới năm 2017, tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, tranh thủ nguồn vốn của Nhà nước, các đơn vị tổ chức và huy động sự đóng góp của nhân dân để xây dựng nhà văn hóa thôn Lệ Sơn Bắc. Tiếp tục tuyên truyền nhân dân tham gia sản xuất phát huy hiệu quả và mở rộng diện tích sản xuất rau sạch thôn Cẩm Nê lên 7,5 ha.
              1.Hoàn thành các thôn đăng ký xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới năm 2017
Năm 2017, địa phương tiếp tục đăng ký thôn Cẩm Nê thực hiện thôn kiểu mẫu nông thôn mới năm 2017. Qua một năm triển khai thực hiện, đến nay đã đạt được kết quả như sau:
              a) Công tác tuyên truyền
              - Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã và các Hội, đoàn thể ở xã đã tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về nội dung, ý nghĩa của  Bộ tiêu chí Thôn kiểu mẫu nông thôn mới đến toàn thể nhân dân, hội viên và đoàn viên của mình tại Cẩm Nê. Đồng thời, phân công các hội đoàn thể trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, vận động hội viên trong thôn thực hiện tốt các tiêu chí trong Bộ tiêu chí (các tuyến đường tự quản, thực hiện các chủ trương của Nhà nước mà người dân là chủ thể,….).
               - Phối hợp với các ngành cấp trên tổ chức các buổi tuyên tuyền về nội dung các tiêu chí, bộ quy tắc ứng xử, môi trường thân thiện,… tại thôn thu hút được đông đảo nhân dân tham dự, nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện Thôn kiểu mẫu nông thôn mới.
               - Đài Truyền thanh xã đã thực hiện 44 tiết mục, 10 tin, 02 bài với nội dung tuyên truyền thực hiện xây dựng Nông thôn mới và Bộ tiêu chí Thôn kiểu mẫu Nông thôn mới.
               b) Kết quả thực hiện
                Qua rà sát thôn Cẩm Nê có 12 tiêu chí (theo bộ tiêu chí NTM của huyện) chưa đạt (Tiêu chí: Giao thông;  Điện, Chợ;  Vườn và nhà ở hộ gia đình; Thu nhập; Văn hóa; Y tế; Giáo dục; Hộ Nghèo; Môi trường; Hệ thống chính trị và An ninh trật tự  xã hội; Chấp hành  pháp luật, quy ước, hương ước của cộng đồng). Qua một năm triển khai thực hiện, đã đạt 11/12 tiêu chí. Riêng tiêu chí thu nhập địa phương đang triển khai điều tra theo hướng dẫn của Chi cục Thống kê huyện Hòa Vang.
               2. Tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, tranh thủ nguồn vốn của Nhà nước, các đơn vị tổ chức và huy động sự đóng góp của nhân dân để xây dựng nhà văn hóa thôn Lệ Sơn Bắc.
              - Tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được:
             + Củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM của xã.
              + Củng cố Ban Phát triển NTM các thôn có sự thay đổi Trưởng thôn sau bầu cử Trưởng thôn, phó Trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020.
             + Lập Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2017-2020.
             + Xây dựng Quy chế phối hợp vùng giáp ranh 04 xã (Hòa Tiến, Hòa Châu; Điện Tiến, Điện Hòa, Quảng Nam; tổ chức diễn đàn tại thôn          Dương Sơn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”.
             + Tranh thủ nguồn vốn của các cấp đã triển khai xây dựng một số hạng mục công trình với tổng kinh phí là 30,672 tỷ đồng, Trong đó nhân dân đóng góp 1.000m2, 317,4 triệu đồng. Cụ thể như sau:
             + Công trình chợ Lệ trạch: 27 tỷ đồng (công trình chuyển tiếp từ năm 2016);
             + Sửa chữa nhà làm việc xã đội: 500 triệu;
             + Nâng cấp chợ Yến Nê 450 triệu
             + Nâng cấp bia chiến thắng đồn Lệ Sơn: 48 triệu.
             + Thâm nhập nhựa (chợ Yến Nê-Đội thuế liên xã): 1,3 tỷ đồng.
             + Giao thông kiệt xóm 1.480m, với số tiền: 1,058 tỷ đồng.
             + Giao thông nội đồng 490m, với số tiền: 294 triệu đồng.
             + Kênh mương nội đồng 920m, với số tiền: 874 triệu đồng.
             + Nghiệm thu tuyến điện chiếu sáng đường 6,5m đi Tây An: 180 triệu
            + Triển khai thi công các tuyến điện chiếu sáng: Thôn Nam Sơn (1.624m),
            Cẩm Nê (450m), Lệ Sơn Nam (1.117m), Dương Sơn (750m): 718 triệu.
            +Phóng tuyến chuẩn bị thi công tuyến đường DH409 ( ông Ca, Lệ Sơn 2) đi đường vành đai thành phố, tuyến Yến Nê 1 (ông Lại) đi tổ 3 Cẩm Nê.
          +Tiếp nhận giống rau, củ, quả, bạt nilon, lưới phục vụ sản xuất rau sạch do Hội Nông dân thành phố hỗ trợ.
          + Tổ chức 03 lớp đào tạo nghề và 02 lớp hướng dẫn kỷ thuật chăn nuôi bò.
          + Sơ kết mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã (nấm, rau, gạo hữu cơ). Trong đó, gạo hữu cơ được công nhận vietGAP.
          + Xúc tiến triển khai du lịch sông nước kết hợp với sản xuất rau, khôi phục làng nghề truyền thống dệt chiếu (Công ty ECO Nguyễn).
- Nhà văn hóa thôn Lệ Sơn Bắc
UBND thành phố phê duyệt mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500.
Huy động nguồn vốn từ các tổ chức và đóng góp của nhân dân san lấp mặt bằng (m2) với số tiền là:đồng,
Về xây dựng nhà Văn hóa thôn: Chờ phê duyệt chung của dự án WB5.
- Tiếp tục tuyên truyền nhân dân tham gia sản xuất phát huy hiệu quả và mở rộng diện tích sản xuất rau sạch thôn Cẩm Nê lên 7,5 ha.
- Phân lô diện tích đất sản xuất rau trong đó ưu tiên cho các hộ có điều kiện (Công cụ sản xuất, lao động…) các hộ có tâm huyết với sản xuất rau sạch.
- Hội Nông dân thành phố hỗ trợ giống rau, quả, củ các loại, nilon (plactic), lưới làm giàn cho 02 ha (Cẩm Nê 1,5 ha, Yến Nê 0,5 ha).
- Tổ chức 03 lớp đào tạo nghề và 02 lớp hướng dẫn kỷ thuật chăn nuôi bò.
- Sơ kết mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa xã (nấm, rau, gạo hữu cơ). Trong đó, gạo hữu cơ được công nhận vietGAP.
          - Xúc tiến triển khai du lịch sông nước kết hợp với sản xuất rau, khôi phục làng nghề truyền thống dệt chiếu (Công ty ECO Nguyễn).
Kết quả tổ chức sản xuất
- Vùng rau Cẩm Nê đã triền khai sản xuất 7,5/13,7ha với 30 hộ tham gia sản xuất.
- Vùng rau Yến Nê: 1,2ha với 17 hộ tham gia sản xuất.
Tổng diện tích sản xuất: 8,7ha với 47 hộ.
- Phân loại rau thành các nhóm như sau:
+ Nhóm rau ăn là ngắn ngày: cải xanh, cải ngọt, xà lách, rau dền, mồng tơi…
+ Nhóm rau ăn củ quả ngắn ngày: Đậu đủa, dưa leo, khổ qua…
+ Nhóm rau ăn quả dài ngày: Bầu, bí, ớt…
- Diện tích năng suất và sản lượng
+ Nhóm rau ăn lá: Diện tích canh tác 3,3ha
- Diện tích gieo trồng 9,9ha, W bình quân: 25 tấn/ha, sản lượng: 247,5 tấn
Tổng giá trị: 1,237 tỷ đồng
+ Nhóm rau ăn củ quả ngắn ngày: Diện tích canh tác 5,4ha
- Diện tích gieo trồng 5,4ha, W bình quân: 20 tấn/ha, sản lượng: 108 tấn
Tổng giá trị: 1,296 tỷ đồng
+ Nhóm rau ăn củ dài ngày: Diện tích canh tác 5,4ha
- Diện tích gieo trồng 5,4ha, W bình quân: 29,5 tấn/ha, sản lượng: 159,3 tấn
Tổng giá trị: 8,602 tỷ đồng
Như vậy tổng giá trị  sản xuất 03 nhóm rau, lá, củ, quả là 11,135 tỷ đồng với 8,7 ha.
Bình quân 1,278 tỷ đồng/ha ( hay 63,9 triệu đồng/sào/năm).
 
Nhiệm vụ 2: Triển khai các giải pháp thực hiện Quyết định, hiệu quả chương trình thành phố “04 an” trên địa bàn xã Hòa Tiến năm 2017.
          - Thành lập Tổ kiểm tra thực hiện Chủ đề công tác năm 2017.
          - Tổ chức lễ phát động hưởng ứng thực hiện Chủ đề công tác năm 2017.
          - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền.
          1. An ninh trật tự
          *Xây dựng lực lượng nòng cốt
          Từ đầu năm 2017 đến nay, Công an xã đã tham mưu cho UBND xã củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của xã gồm 19 thành viên; kiện toàn 05 Đ/c công an (Công an xã 03 Đ/c, trong đó bổ nhiệm 01 phó trưởng công an xã; Công an viên phụ trách địa bàn 02 thôn Dương Sơn và Bắc An); thường xuyên củng cố lực lượng dân phòng xã đảm bảo số lượng 24 người và lực lượng 12 tổ dân phòng thôn với 60 người, tuần tra theo Quyết định số 8394/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, tiêu chuẩn và chế độ chính sách đối với lực lượng dân phòng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
          Trên địa bàn xã có 12 thôn, trong đó có 12 tổ tổ hòa giải, với 60 người, tổ phản ứng nhanh 12 tổ, với 60 người luôn được quan tâm và củng cố thường xuyên để đáp ứng tốt nhiệm vụ hiện nay.
          *Công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa giúp đỡ người vi phạm tại cộng đồng dân cư
          Từ  đầu năm năm 2017 đến nay đã đưa vào diện quản lý, giáo dục 43 đối tượng.  Theo đó, mở 02 lớp giáo dục pháp luật cho 43 lượt đối tượng hình sự và thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; tổ chức các buổi răn đe, giáo dục đối tượng trước Tết Đinh Dậu. Tổ chức gọi hỏi các đối tượng vi phạm pháp luật về hành vi đánh bạc: 28 Đối tượng. Vận động 08 cơ sở cơ khí, gò hàn cam kết không sản xuất vũ khí tự tạo như mã tấu, kiếm…, 25 hộ kinh doanh mặt hàng gas, xăng, dầu, hóa chất… cam kết phòng cháy, chữa cháy.
          Ký cam kết vùng giáp ranh 04 xã (Hòa Tiến, Hòa Châu; Điện Hòa, Điện Tiến), tổ chức tọa đàm tại thôn Dương Sơn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”
          Trong năm 2017, trên địa bàn xã xảy ra một số vụ việc cụ thể như sau: 
          + Đánh bạc 04 vụ, 20 đối tượng;
          + Trộm cắp tài sản 04 vụ, (chưa điều tra ra đối tượng)
          + Cướp giật 01 vụ, 01 đối tượng
          + Xâm hại sức khỏe 01 vụ, 01 đối tượng;
          + Đánh nhau: 05 vụ, 10 đối tượng;
          + Thiếu niên vi phạm pháp luật: 01 vụ, 01 đối tượng.
          Phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an huyện Hòa Vang tiến hành thử test các đối tượng có biểu hiện về sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó phát hiện 03 đối tượng dương tính với chất ma túy, xử phạt hành chính 02 đối tượng, 01 đối tượng đưa đi Trung tâm xã hội Bàu Bàng của thành phố.
          Qua công tác tuần tra đã phát hiện bắt 03 vụ dùng xung điện châm chích cá; phát hiện và tịch thu 03 cây súng tự chế bắn bi sắt; giải tán hơn 10 vụ chuẩn bị đánh nhau; giải tán 14 vụ gây rối trật tự công cộng, đánh bạc nhỏ lẻ và các thanh niên tụ tập trong đêm khuya để uống rượu, bia.
          Tiếp tục thực hiện Quyết định số 8394/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch Phối hợp các lực lượng trong công tác tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, UBND xã đã chỉ đạo cho ngành Công an, Quân sự và lực lượng dân phòng cơ động tổ chức huy động lực lượng phối hợp tuần tra đảm bảo quân số và chất lượng.
 
            2. Về An toàn giao thông     
            - Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 32/2007-NQ-CP của Chính phủ và Công văn số 1207/BCA-C11 ngày 02/7/2007 của Bộ Công an và thực hiện chương trình năm.  Công an xã đã triển khai thực hiện tuần tra xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, ngoài ra, Công an xã tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã chỉ đạo, phối hợp cho các ngành, đoàn thể tổ chức họp và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân trên địa bàn xã về Luật ATGT đường bộ và Nghị quyết 32/CP của Chính phủ. Đã tổ chức tuyên truyền trên địa bàn 6 thôn và trường Trung học cơ sở Nguyễn Phú Hường có hơn 1.762 lượt nhân dân và các em học sinh tham dự.
- Xây dựng Kế hoạch công tác đảm bảo TTATGT trong tuần tra kiểm soát, trình lãnh đạo Công an Huyện và lãnh đạo UBND xã phê duyệt, tham mưu UBND xã ra Quyết định thành lập tổ tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã.
- Trong  năm 2017,  Công an xã phối hợp và tuần tra độc lập 60 lượt; thu 16 bảng hiệu, 03 dù; nhắc nhở 17 hộ; xử phạt 3.350.000 đồng. Trong đó, không đội mũ bảo hiểm 25 trường hợp phạt 3.150.000 đồng. Tai nạn giao thông, xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông, làm 01 người chết và 04 người bị thương.
           Ngoài ra, Công an xã tổ chức cho 356 hộ trên tuyến đường ĐT 605, ký cam kết không đặt bảng hiệu và buôn bán lấn chiếm vỉa hè.
          3. Về vệ sinh an toàn thực phẩm
Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo đó, phân công 01 (một) cán bộ theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã.
Xây dựng kế hoạch đảm bảo ATTP năm 2017, kế hoạch đảm bảo ATTP trong dịp tết Nguyên Đán và mùa hè  năm 2017, ban hành triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2017. Qua đó, đã kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, dịch vụ nấu ăn lưu động, kinh doanh thức ăn đường phố theo phân cấp quản lý 173/173 cơ sở,
Tổ chức tuyên truyền  và tập huấn kiến thức đảm bảo ATTP và ký cam kết đảm bảo ATTP cho173/173. Phối hợp với Trung tâm y tế huyện Hòa Vang mở lớp tập huấn xác nhận kiến thức và khám sức khỏe cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã (khám sức khỏe cho 196 hộ và tập huấn xác nhận kiến thức cho 127 hộ). Hội PN xã phối hợp với y tế tổ chức tuyên truyền các kiến thức về VSATTP, hướng dẫn chọn thực phẩm an toàn và phòng chống bệnh tay chân, miệng có 1.232 HVPN tham dự và giám sát các quán thức ăn đường phố và các cơ sở bán tại chợ Cẩm Nê, Yến Nê 1, qua đó kịp thời nhắc nhở 13 cơ sở thực hiện các công đoạn chế biến thực phẩm và mua thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.
Qua công tác kiểm tra và tiếp nhận thông tin: xử phạt: 04 nhóm trẻ gia đình (2.500.000 đồng), 03 thức ăn đường phố (1.200.000 đồng), 01 tạp hóa (400.000 đồng), 01 cơ sở giết mổ gia cầm trái phép (2.000.000đồng). Tổng số tiền phạt là: 6.100.000 đồng. 
          4. Về An sinh xã hội
           * Lao động – Thương binh & Xã hội                 
 Dưới sự chỉ đạo và quan tâm của ngành Lao động – thương binh xã hội cấp trên và của Đảng ủy, UBND. Ban Lao động – thương binh xã hội xã đã triển khai thực hiện một số nội dung như sau:
- Thực hiện tốt công tác chi trả chế độ và quà nhân dịp tết Đinh Dậu kịp thời, đúng đối tượng.
Ngoài ra, tham mưu UBDN xã đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí xây dựng mới, sửa chữa nhà ở gia đình chính sách, người có công 142 nhà, với tổng số tiền là: 3.800.000.000 đồng (xây mới hoàn thành 24 nhà, 60 triệu đồng/ nhà;  sửa chữa 118 nhà, 20 triệu đồng/nhà). Nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc – xuân Đinh Dậu năm 2017. Bằng nhiều nguồn kinh phí. UBND xã đã phối hợp với Ban nhân dân các thôn rà soát cấp phát 1,057 tỷ đồng tiền, quà của Trung ương, Thành phố, huyện cho đối tượng chính sách, và 916 xuất quà với tổng số tiền là 551.400.000đồng, 28.860 kg gạo cho các đối tượng xã hội. Tất cả số tiền, quà, gạo nói trên đều được cấp phát đúng đối tượng không có khiếu kiện xảy ra, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và tổ chức cho nhân dân vui tết đầm ấm, an bình, hạnh phúc.
Giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên đối tượng chính sách: 20 hồ sơ, xã hội 56 hồ sơ, đưa 25 đối tượng đi điều dưỡng tại các tỉnh phía Bắc, chi trả chế độ điều dưỡng tại gia 160 đối tượng với số tiền 176 triệu đồng, chi trả tiền thờ cúng liệt sỹ cho 530 thân nhân liệt sỹ với số tiền 265 triệu đồng, hỗ trợ sinh kế cho 05 hộ chính sách nghèo 05 con bò/05 hộ với số tiền 40 triệu đồng.
Tổ chức thành công chuổi hoạt động  nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh- liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017). Mặt trận các Hội đoàn thể tổ chức Hội trại tri ân nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh- liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017); tổ chức gặp mặt 700 con liệt sỹ (vận động đóng góp 220 triệu đồng); đám giỗ liệt sỹ vận động 25 triệu động; Trường giáo dưỡng số 3 tặng 60 xuất quà (60 triệu); 10 xe đạp (15 triệu); Đoàn khối doanh nghiệp tặng 70 xuất quà (35 triệu).
Tiếp nhận kinh phí của Học viện Cảnh sát nhân dân xây mới 02 nhà tình nghĩa (140 triệu đồng) và 40 xuất quà (1triệu/xuất)
* Xóa đói – Giảm nghèo
Ban Xóa đói – Giảm nghèo đã tham mưu UBND xã xây dựng phương án, lộ trình thoát nghèo cho từng hộ. Đồng thời thực hiện tốt phương châm “3 biết, 2 hỗ trợ” (3 biết: Biết mặt, biết hoàn cảnh, biết nhu cầu; 2 hỗ trợ: Hỗ trợ vốn và phương tiện làm ăn, hỗ trợ kiến thức). Để có cơ sở hỗ trợ, giúp đỡ các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững như: Tổ chức đối thoại 120 hộ nghèo dự kiến thoát nghèo trong năm 2017.
- Xóa 145 hộ nghèo;
- Hỗ trợ sinh kế và tặng quà 712 triệu đồng;
- Kinh phí hỗ trợ bảo hiểm y tế 988 triệu đồng;
- Kinh phí hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà ở 660 triệu đồng;
- Kinh phí tập huấn, đào tạo giải quyết việc làm 219 triệu đồng;
- Hỗ trợ vay vốn ngân hàng chính sách 24 tỷ đồng;
-  Hỗ trợ lương thực trong dịp tết Đinh Dậu 180 triệu đồng.
- Tiếp nhận 100 xe đạp và 100 mũ bảo hiểm của Học viện Cảnh sát nhân dân và Công an thành phố Đà Nẵng;
          *Hội Khuyến
          Tổ chức Hội nghị triển khai nhân rộng và hướng dẫn đăng ký xây dựng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”
Tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia và thành phố với số tiền khen thưởng là 17.500.000 đồng,  học sinh thi đỗ đại học 66 em với số tiền 12.800.000 đồng (không tính kinh phí của huyện). Tổng số tiền phát thưởng là 30.300.000 đồng, ngoài ra hỗ trợ 16 xe đạp cho các em học sinh nghèo (trong đó: Đ/c Thân Đức Nam 10 xe)
          *Hội LHPN xã với công tác an sinh xã hội : Hội PN xã đã vận được chương trình nâng cánh ước mơ hỗ trợ xây mới nhà cho chị Trương Thị Kiều Thủy  là hộ phụ nữ nghèo tại thôn Thạch Bồ với tổng số tiền là 40.000.000đ và 20 kg sơn chống thấm nhà và xây mới nhà chị Nguyễn Thị Minh, thôn Yến Nê 1 từ nguồn vận động với số tiền là 30.000.000 triệu đồng. Thực hiện chương trình công tác năm 2017 gắn với công tác an sinh xã hội trên địa bàn, được sự quan tâm giúp đỡ của Hội Sear. Hội LHPN xã  đã hỗ trợ thường xuyên cho em Dương Thị Hoa ở thôn Cẩm Nê bị bệnh mỗi tháng 1triệu đồng để uống thuốc và hỗ trợ 2 chiếc xe đạp cho con PN nghèo với số tiền 2000.000đ.
Vận động 100% HVPN trên địa bàn xã xây dựng nguồn quỹ “Tình nhân ái” với số tiền 16.915.000đ nhằm giúp đỡ các chị em HVPN ốm đau, bệnh tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.   
Ngoài ra, tuyên truyền vận động các hộ làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, kinh doanh vật tư nông nghiệp thực hiện việc cung ứng vật tư và dịch vụ cho nhân dân không có điều kiện. Đặc biệt là hộ nghèo đến cuối vụ mới thanh toán, nhằm giúp cho các hộ có điều kiện tái sản xuất.
Nhiệm vụ 3: Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các giải pháp tạo thuận lợi, hài lòng của nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện vị trí xếp hạng cải cách hành chính của xã so với  năm 2016. (có báo cáo cải cách thủ tục hành chính kèm theo)
1. Nhiệm vụ 1:
- Phấn đấu đạt chuẩn xã điện tử loại 2 theo quy định của thành phố:
          Đã khảo sát các hạng mục đạt chuẩn xã điện tử loại 2 theo quy định của thành phố (trần thạch cao, máy điều hòa, cửa các loại…). Tuy nhiên, do nguồn kinh phí lớn.
           Đề nghị: UBND huyện hỗ trợ kinh phí để thực hiện. Đã đưa vào dự toán kính phí năm 2018.
2. Nhiệm vụ 2:
- Xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong năm 2017.
          Đã triển khai thực hiện và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 vào ngày 31/8/2017.
3. Nhiệm vụ 3:
          - Tuyên truyền và thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
          Triển khai thực hiện hỗ trợ 100% dịch vụ công trực tuyến ở hai lĩnh vực: Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch và xác nhận tình trạng hôn nhân. Đã triển khai hướng dẫn thực hiện tại bộ phận một cửa với 92 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và tạo mã số công dân cho hơn 54 công dân. (tính đến ngày 05/9/2017) đạt tỷ lệ 24% tổng số hồ sơ thực hiện.
II. NHIỆM VỤ NĂM 2018
Tiếp tục hoàn thiện 03 nhiệm vụ trọng tâm huyện giao năm 2017. Tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân thực hiện 03 nhiệm vụ xã đăng ký với huyện trong năm 2018, với các nhiệm vụ như sau:
1.Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, kỷ cương công vụ, xây dựng hệ thống nhắc tin tình hình tiếp nhận và xử lý hồ sơ của công dân; thông tin thông báo về tình hình bão, lũ, phòng cháy, chữa cháy và tuyên truyền chủ trương, chính của đảng, nhà nước, địa phương đến với nhận dân.
2. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia mở rộng sản xuất lúa hữu cơ Quế Lâm (đã được công nhận vietGAP) tại địa phương.
3. Tập trung thực hiện hoàn thành thôn kiểu mẫu nông thôn mới (thôn Dương Sơn) trong năm 2018. Tiếp tục huy động sự đóng góp của nhà nước, các đơn vị tổ chức cá nhân và nhân dân xây dựng nhà Văn hóa thôn Lệ Sơn Bắc.
          Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện 03 (ba) nhiệm vụ trọng tâm huyện giao năm 2017 và đăng ký 03 nhiệm vụ trọng tâm thực năm 2018 của UBND xã Hòa Tiến. Kính đề nghị Lãnh đạo UBND huyện, cơ quan chuyên môn của huyện theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:                                                                                                       CHỦ TỊCH
- VP huyện ủy;                                                                  
-VP UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- Phòng KT-HT;
- TV Đảng ủy;
- TT HĐND;
- CT, các phó CT;                                                                                            Ngô Ngọc Trúc
- MT, Hội đoàn thể;
- Các ngành;
- Lưu: VT.

 
 
 

Tác giả bài viết: Văn phòng UBND

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097