global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Tăng cường quản lý trật tự khu vực chợ Lệ Trạch

Thứ hai - 02/01/2017 22:24
ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       XÃ HÒA TIẾN                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    
   Số:       /UBND-VPTK                  Hòa Tiến, ngày       tháng  3 năm 2016
  V/v tăng cường quản lý trật tự
       khu vực chợ Lệ Trạch
 
 
                   Kính gửi:   Ban quản lý chợ Lệ Trạch.
                          
                           
          Vừa qua UBND xã Hòa Tiến đã thành lập Đội xung kích thực hiện chỉ thị 43-CT-TU trên địa bàn xã Hòa Tiến. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước chợ Lệ Trạch đã đạt được một số kết quả tương đối ổn định. Tuy nhiên công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị chưa cao, nhiều lúc vẫn còn tình trạng buôn bán, đậu đỗ xe lấn chiếm lòng lề đường, gây mất trật tự an toàn giao thông. Về việc này, Chủ Tịch UBND xã Hòa Tiến có ý kiến như sau:
          - Giao cho Ban quản lý chợ Lệ Trạch tổ chức quản lý sắp xếp trật tự vỉa hè và lòng đường DT 605 trước chợ Lệ Trạch. Không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông ảnh hưởng đến văn hóa, văn minh đô thị.
         - Nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng nêu trên, Ban quản lý chợ Lệ Trạch phải chịu trách nhiệm trước Chủ Tịch UBND xã. Hàng tuần báo cáo kết quả thực hiện về cho UBND xã Hòa Tiến.
 Nhận được công văn này yêu cầu Ban quản lý chợ Lệ Trạch nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                   KT. CHỦ TỊCH
- Như trên;                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH
- Lưu:VT.                                                                         (đã ký)
 
 
                                                         
                                                                                 Đặng Quốc Tuấn

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097