global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017

Thứ ba - 03/01/2017 10:44
          ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             XÃ HÒA TIẾN                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        
        Số:       /UBND-VPTK                         Hòa Tiến, ngày       tháng 9 năm 2016
     V/v xây dựng kế hoạch sản xuất
         vụ Đông Xuân 2016-2017
 
 
                                  Kính gửi :    
                                                         - Hợp tác xã NN Hòa Tiến 1, 2;
                                                         - Ban nhân dân 12 thôn.
 
          Thực hiện Công văn số 106/NN&PTNT ngày 22/9/2016 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hòa Vang về việc xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017.
          UBND xã Hòa Tiến đề nghị Hợp tác xã NN Hòa Tiến 1,2 và Ban nhân dân 12 thôn xây dựng kế hoạch sản xuất lúa và các cây trồng chính vụ Đông Xuân 2016-2017
          - Diện tích sản xuất, cơ cấu cây trồng, lịch thời vụ Đông Xuân. Cần chú ý tăng cơ cấu diện tích giống lúa trung ngắn ngày.
          - Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng (có giá trị kinh tế cao, trên đất lúa kém hiệu quả…) cụ thể diện tích, địa điểm, loại cây chuyển đổi.
          Đề nghị HTX NN Hòa Tiến1, 2 và BND 12 thôn phối hợp thực hiện để hoàn thành gửi về UBND xã qua bộ phận Văn phòng – Thống kê xã trước ngày 27/9/2016./.
 
Nơi nhận:                                                                              KT. CHỦ TỊCH
- Như kính gửi;                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH
- Lưu: VT.                                                                                   (Đã ký)
 
        
                                                                                             Đặng Quốc Tuấn
              

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ XÃ HÒA TIẾN

Theo địa giới hành chính hiên nay thì Hòa Tiến nằm về phía Đông Nam huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 13km và trung tâm hành chính huyện Hòa Vang khoảng 5,6km; phía Đông giáp xã Hòa Châu, phía Tây giáp xã Hòa Phong và Hòa Khương, phía Bắc giáp xã Hòa Thọ Tây (Quận Cẩm...

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097