global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Triển khai thực hiện việc đính kèm dự thảo Văn bản đi theo đúng quy trình của phần mền Quản lý văn bản và điều hành.

Thứ hai - 02/01/2017 23:38
ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     XÃ HÒA TIẾN                                         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
   
   Số:     /UBND-VP                            Hòa Tiến, ngày  02 tháng 11 năm 2016
  Triển khai thực hiện việc đính kèm dự thảo
Văn bản đi theo đúng quy trình của phần mền
        Quản lý văn bản và điều hành.
 
               Kính gửi: Các Ban, Ngành thuộc UBND xã.
 
Qua đánh giá tại Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2016 về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện và thực hiện Công văn số 1673/UBND-CNTT ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang về việc triển khai nghiêm túc thực hiện đính kèm dự thảo văn bản đi theo đúng quy định của phần mền QLVB&ĐH. Nay, Chủ tịch UBND yêu cầu:
- Các Ban, Ngành thuộc UBND thực hiện nghiêm túc việc đính kèm dự thảo văn bản đi theo đúng quy trình của phẩn mền QLVB&ĐH
- Thời gian thực hiện chính thức kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2016
- Trong quá trình thực hiện nếu cần hướng dẫn, hỗ trợ, đề nghị liên hệ chỗ đồng chí Phan Minh Phát hoặc đồng chí Phạm Tấn Sang (Cán bộ Văn phòng – Thống kê xã) để hướng dẫn và phối hợp giải quyết các vướng mắc có liên quan.
Nhận được Công văn này, đề nghị các ban, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                             CHỦ TỊCH
- Như kính gửi;                                                                        (đã ký)
- Lưu: VT, CNTT.                                                                                 
                
 
 
                                                                                                 Nguyễn Aí
 
 

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097