global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Thực hiện việc giữ xe tạm trước cổng trường Mẫu giáo 2 Hòa Tiến

Thứ ba - 03/01/2017 10:29
      UỶ BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          XÃ HÒA TIẾN                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
    Số:       /UBNB-VPTK                                 Hòa Tiến, ngày      tháng 6  năm 2015
 V/v thực hiện việc giữ xe tạm trước
  cổng trường Mẫu giáo 2 Hòa Tiến
 
                       Kính gửi:    Hiệu trưởng trường Mẫu giáo 2 Hòa Tiến.
 
Căn cứ Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày  ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, về việc phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng TL: 1/500 khu phố chợ Lệ trạch;
Thực hiện công văn số 1555/UBND-QLĐT ngày 07 tháng 3 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng, về việc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng và phương án tài chính công trình chợ Lệ Trạch (Giai đoạn 1)
Thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Đặng Thương – Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang tại cuộc họp ngày 01 tháng 6 năm 2016, với các hộ tư thương chợ Lệ Trạch.
          Để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thi công chợ Lệ Trạch mới và việc sắp xếp bố trí và kinh doanh tại chợ tạm Lệ Trạch. UBND xã Hòa Tiến lập công văn thông báo như sau:
 
          - Cho phép sử dụng bên trái phía trước cổng trường Mẫu giáo Hòa Tiến 2 làm nơi giữ xe tạm thời trong quá trình hoạt động của chợ tạm và thi công chợ Lệ Trạch mới.
          - Sau khi thi công chợ Lệ Trạch mới hoàn thành, tiến hành hoàn trả mặt bằng lại cho trường Mẫu giáo quản lý.
 
Vậy UBND xã Hòa Tiến làm công văn này để quý cơ quan được biết và phối hợp thực hiện./.
           
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.                                                               
                               KT. CHỦ TỊCH
                              PHÓ CHỦ TỊCH
                                      (đã ký)
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       Đặng Quốc Tuấn

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097