global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Thu hồi và giao đất sản xuất rau tại vùng rau Cẩm Nê

Thứ hai - 02/01/2017 23:11
  ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     XÃ HÒA TIẾN                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
   Số:       /TB-UBND                                    Hòa Tiến, ngày      tháng  8  năm 2016
 
                                    THÔNG BÁO
                  Về việc thu hồi và giao đất sản xuất rau tại vùng rau Cẩm Nê
 
          Tháng 6 năm 2014, vùng rau Cẩm Nê được tổ chức sản xuất rau và đã mang lại hiệu quả ban đầu cho người dân. Tuy nhiên, hiện nay có một số hộ được giao đất sản xuất rau nhưng không sản xuất, bỏ hoang lâu ngày, không thực hiện đúng như đã cam kết khi được giao đất. Trong khi đó những hộ khác có nhu cầu sản xuất rau nhưng không có đất sản xuất.
          Vừa qua trong buổi tiếp xúc cử tri thôn Cẩm Nê có ý kiến về diện tích đất bị bỏ hoang, không sản xuất, gây lãng phí. Đề nghị UBND xã có kế hoạch khai thác sử dụng hiệu quả.
Qua thực tế kiểm tra tại vùng rau Cẩm Nê. UBND xã Hòa Tiến thông báo một số nội dung như sau:
1. Thu hồi đất sản xuất rau đã được giao cho các hộ có tên sau:
STT Họ và tên Diện tích (m2) Ghi chú
1 Ngô Trường Trực 1689  
2 Phan Thị Xuân 1000  
3 Ngô Ngọc Ái 1689  
4 Nguyễn Văn Đi 500  
5 Nguyễn Thị Yến 500  
6 Võ Hải Lên 1500  
    6878  
2. Giao diện tích đất thu hồi trên cho Tổ hợp tác rau Cẩm Nê tham mưu, đề xuất việc giao đất cho các hộ có nhu cầu sản xuất rau. Trong quá trình giao đất sản xuất rau các hộ phải cam kết theo yêu cầu.
Vậy UBND xã Hòa Tiến ra thông báo yêu cầu các đơn vị và các nhân liên quan nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                           KT. CHỦ TỊCH       
- Các đơn vị, các nhân liên quan;                                      PHÓ CHỦ TỊCH 
- BND thôn Cẩm Nê;                                                                 (đã ký)
- Lưu: VT.                                                     
 
 
                                                                                            Đặng Quốc Tuấn                  

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ XÃ HÒA TIẾN

Theo địa giới hành chính hiên nay thì Hòa Tiến nằm về phía Đông Nam huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 13km và trung tâm hành chính huyện Hòa Vang khoảng 5,6km; phía Đông giáp xã Hòa Châu, phía Tây giáp xã Hòa Phong và Hòa Khương, phía Bắc giáp xã Hòa Thọ Tây (Quận Cẩm...

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097