global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Thống kê diện tích đất trồng lúa vụ Đông Xuân 2015-2016

Thứ ba - 03/01/2017 10:49
         ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            XÃ HÒA TIẾN                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
       Số:      /UBND-VPTK                            Hòa Tiến, ngày       tháng 01 năm 2016
  V/v thống kê diện tích đất trồng lúa
       vụ Đông Xuân 2015-2016
 
 
                    Kính gửi :  
                                       - HTX NN 1, 2 Hòa Tiến;
                                        - Ban nhân dân 12 thôn.
 
          Để theo dõi, nắm tình hình sản xuất gieo trồng lúa vụ Đông Xuân 2015-2016. UBND xã Hòa Tiến đề nghị như sau:
          1. Đề nghị BND 12 thôn thống kê báo cáo diện tích đất trồng lúa năm 2016 (theo biểu mẫu gửi kèm có xác nhận của thôn. Phần ghi chú: thống kê sơ bộ diện tích không sản xuất được).
          2. Đề nghị 2 HTX NN 1,2 , BND 12 thôn thông báo, tuyên truyền cho nhân dân tiếp tục công tác diệt chuột, phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc cây lúa. Không nên cắm bao nilong trên đồng ruộng gây ô nhiễm môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường.
          3. Đề nghị 2 HTX NN, BND 12 thôn phối hợp thống nhất về diện tích đất sản xuất lúa và diện tích đất sử dụng thủy lợi phí (diện tích đất sử dụng thủy lợi phí phải nhỏ hơn hoặc bằng diện tích đất sản xuất lúa).
         Đây là công việc quan trọng, yêu cầu BND 12 thôn phối hợp với 2 HTX hoàn thành và gửi về UBND xã qua bộ phận Văn phòng – Thống kê xã (Đ/c Sang) trước ngày 12/01/2016. Đề nghị 2 HTX NN, BND 12 thôn nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                           KT. CHỦ TỊCH
- Như kính gửi;                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH
- Lưu: VT.                                                                                   (đã ký)
 
        
                                                                                          Đặng Quốc Tuấn
              

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097