global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Thông báo bốc thăm phân lô tại chợ Yến Nê 1 cho các hộ kinh doanh chợ cóc

Thứ hai - 02/01/2017 22:55
 
     ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           XÃ HÒA TIẾN                                         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc        
     
      Số:        /TB-UBND                              Hòa Tiến, ngày       tháng  10  năm 2016
 
 
                                                          THÔNG BÁO
              Về việc bốc thăm phân lô tại chợ Yến Nê 1 cho các hộ kinh doanh chợ cóc
 
        Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 02/8/2016 của UBND huyện Hòa Vang về triển khai xóa chợ cóc, chợ tạm năm 2016-2017.
Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2016 của UBND xã Hòa Tiến, về việc triển khai xóa chợ cóc, chợ tạm năm 2016 trên địa bàn xã Hòa Tiến.
       Để thực hiện xóa chợ cóc tại các thôn Thạch Bồ, Yến Nê 1, Yến Nê 2 theo lộ trình kế hoạch 52/KH-UBND ngày 29/8/2016, UBND xã Hòa Tiến thông báo cho Ông (Bà) một số nội dung sau:
      1. Mời các hộ đang kinh doanh chợ cóc chưa có mặt bằng đúng vào lúc 8h00 ngày 16/10/2016 đến tại chợ Yến Nê 1 để bốc thăm phân lô vào chợ Yến Nê 1.
      2. Các hộ hiện có mặt bằng đang kinh doanh tại chợ Yến Nê 1, Lệ Trạch thì chuyển về chợ Yến Nê 1, Lệ Trạch tiếp tục việc buôn bán bình thường.
      3. Đến ngày 17/10/2016 nghiêm cấm việc kinh doanh chợ cóc tại chợ  nói trên. Nếu các hộ không chấp hành, lực lượng sẽ hỗ trợ di dời. 
       Vậy UBND xã Hòa Tiến thông báo cho Ông (Bà) được biết và phối hợp thực hiện để khỏi trở ngại công việc chung.
         
Nơi nhận:                                                                                 KT. CHỦ TỊCH
-Các hộ tiểu thương;                                                               PHÓ CHỦ TỊCH 
- Lưu: VT.
                                                                                                        (đã ký)
               
 
                                                                                                  Nguyễn Thị Vân

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097