global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng hộp thư điện tử của thành phố trong hoạt động của cơ quan nhà nước xã Hòa Tiến

Thứ hai - 02/01/2017 23:31
 
ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     XÃ HÒA TIẾN                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        
   
   Số:   /TB-UBND                                  Hòa Tiến, ngày      tháng    năm 2016
 
                                                             THÔNG BÁO
   Về việc tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng hộp thư điện tử của thành phố trong hoạt động của cơ quan nhà nước xã Hòa Tiến
 
   
 
Thời gian qua, cán bộ công chức cơ quan đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động của cơ quan, đơn vị mình, đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong ứng dụng CNTT, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của CBCC cơ quan.
Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của xã ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ, cũng như trong công tác cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao nhận thức của CBCC trong việc ứng dụng CNTT trong công tác. Nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã yêu cầu toàn thể CBCC cơ quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
-  Cán bộ công chức cơ quan tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình thực thi công vụ, ứng dụng CNTT gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính của công dân.
- Thường xuyên sử dụng mạng trao đổi nội bộ để trao đổi và xử lý công việc. Tăng cường việc sử dụng trao đổi văn bản trong cơ quan nhà nước thông qua hệ thống hộp thư điện tử công vụ của thành phố đã cấp cho cán bộ, công chức (***@danang.gov.vn)
- Vận hành và thường xuyên đưa tin, bài viết phản ảnh tình hình kinh tế - chính trị, an ninh – trật tự và các hoạt động khác của địa phương lên trang thông tin điện tử xã.
 - Cung cấp đầy đủ các thông tin kịp thời, công khai, minh bạch, chính xác các dịch vụ công trực tuyến và Bộ thủ tục hành chính áp dụng cho các đơn vị xã, phường.
- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính qua Hệ thống một cửa điện tử tại đơn vị đã triển khai.
Chủ tịch UBND xã yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức cơ quan thực hiện Thông báo này.
Nơi nhận:                                                                                 CHỦ TỊCH  
- CBCC cơ quan;                                                      
- Lưu: VT.
                                                                                                  (Đã ký)
 
                                                                                       
                                                                                                Nguyễn Ái
  
 

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ XÃ HÒA TIẾN

Theo địa giới hành chính hiên nay thì Hòa Tiến nằm về phía Đông Nam huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 13km và trung tâm hành chính huyện Hòa Vang khoảng 5,6km; phía Đông giáp xã Hòa Châu, phía Tây giáp xã Hòa Phong và Hòa Khương, phía Bắc giáp xã Hòa Thọ Tây (Quận Cẩm...

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097