global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Sử dụng dịch vụ nhắn tin công vụ qua tổng đài UBNDHoaTien

Thứ hai - 02/01/2017 23:07
     ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          XÃ HÒA TIẾN                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     
       Số:       /TB- UBND                         Hòa Tiến, ngày      tháng 7  năm 2016
 
                                        THÔNG BÁO
Về việc sử dụng dịch vụ nhắn tin công vụ qua tổng đài UBNDHoaTien
 
   
 
                Kính gửi:
                               - Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã;
                               - Toàn bộ CBCC cơ quan;
                               - Các cơ quan, đơn vị: Trạm bơm An Trạch; Đội thuế liên xã; Trường học, Trạm Y tế, HTX NN1,2; BQL chợ Lệ Trạch;
                               - Ban nhân dân 12 thôn.
 
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 của UBND xã Hòa Tiến về tăng cường thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn xã Hòa Tiến;
Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2016  của UBND xã Hòa Tiến về ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2016 của xã Hòa Tiến và Kế hoạch số 13/KH-UBND kèm theo;
Thực hiện đăng ký 3 nhiệm vụ trọng tâm CCHC năm 2016 của xã Hòa Tiến;
Nay UBND xã triển khai sử dụng dịch vụ nhắn tin công vụ qua tổng đài UBNDHoaTien. Nội dung cụ thể như sau:
1. Sử dụng tổng đài UBNDHoaTien nhắn tin qua điện thoại di động để mời họp, thông báo các nội dung công vụ đến:
- CBCC, người lao động của cơ quan xã Hòa Tiến
- Ban nhân dân 12 thôn;
- Các Trường học: THCS Nguyễn Phú Hường; Tiểu học 1; Tiểu học 2; Mẫu giáo 1; Mẫu giáo 2; Ánh Khuyên; Minh Trí;
- Trạm Y tế xã;
- Ban quản lý chợ Lệ Trạch;
- Các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn có liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương được biết và phối hợp:  Trạm bơm An Trạch; Đội thuế liên xã.
2. Thực hiện thông báo kết quả hồ sơ cho công dân, tổ chức khi giải quyết xong hồ sơ đúng hẹn và sớm hẹn.
3. UBND xã Hòa Tiến sử dụng dịch vụ nhắn tin tổng đài UBNDHoaTien như là một văn bản hành chính có giá trị pháp lý tương đương giấy mời, thông báo có đóng dấu của UBND xã Hòa Tiến.
Vậy UBND xã Hòa Tiến thông báo cho các cơ quan, đơn vị và các cá nhân được biết và phối hợp triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                             CHỦ TỊCH
- Như Kính gửi;                                                                        (đã ký)
- Đài Truyền thanh xã;
- Lưu: VT, (Sang)
 
                                                                                              Nguyễn Ái
 
 
 

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097