global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Chào cờ Tổ quốc vào sáng thứ hai hàng tuần

Thứ hai - 02/01/2017 23:21
 ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    XÃ HÒA TIẾN                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
   
 
                
 
 Số:       /TB-UBND                           Hòa Tiến, ngày       tháng  02 năm 2016
 
                              THÔNG BÁO
V/v Chào cờ Tổ quốc vào sáng thứ hai hàng tuần
 
 
                    Kính gửi:
                                 - Ban Thường vụ Đảng ủy;
                                 - Chủ Tịch Mặt trận Tổ quốc, các Hội đoàn thể;
                                 - Trưởng các ban ngành thuộc UBND;
                                 - Toàn thể cán bộ công chức cơ quan,
 
          Thực hiện Kế hoạch số:    /KH-UBND ngày   tháng    năm 2015 của Chủ Tịch UBND xã Hòa Tiến về việc tổ chức Lễ chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần.
          Qua thời gian triển khai thực hiện Kế hoạch, nhìn chung, về cơ bản cán bộ, công chức cơ quan thực hiện nghiêm túc thời gian cũng như trang phục khi tham dự Lễ chào cờ đầu tuần. Tuy nhiên vẫn còn một số CBCC đi trễ, trang phục không đúng theo quy định.
          Để chấn chỉnh tình trạng trên. UBND xã Hòa Tiến thông báo:
          1. Thời gian tổ chức Lễ chào cờ Tổ quốc vào sáng thứ hai hàng tuần vào lúc: 7h 15 phút
          2. Khi tham dự chào cờ theo Kế hoạch số: 14 ngày 02 tháng 02 năm 2016
          3. Sáng thứ hai: ngày 29 tháng 02 năm 2016 UBND huyện Hòa Vang  và chuyên viên Phòng Nội vụ huyện cùng tham dự Lễ chào cờ Tổ quốc với địa phương.
          Vậy UBND xã Hòa Tiến thông báo để CBCC cơ quan biết để thực hiện.
          Đề nghị lãnh đạo cơ quan Đảng ủy, Mặt trận, các Ban ngành, Hội đoàn thể thông tin cho CBCC đơn vị biết, thực hiện./.                                                                                                                                                            
 
Nơi nhận:                                                                          CHỦ TỊCH
      - Như Kính gửi;                                                               (đã ký)
      - Lưu: VT.            
 
 
                                                                                      
                                                                                            Nguyễn Ái

Nguồn tin: Văn phòng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ XÃ HÒA TIẾN

Theo địa giới hành chính hiên nay thì Hòa Tiến nằm về phía Đông Nam huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 13km và trung tâm hành chính huyện Hòa Vang khoảng 5,6km; phía Đông giáp xã Hòa Châu, phía Tây giáp xã Hòa Phong và Hòa Khương, phía Bắc giáp xã Hòa Thọ Tây (Quận Cẩm...

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097