global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Quyết định và danh mục

Chủ nhật - 05/06/2016 22:49

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA
UBND PHƯỜNG, XÃ TẠI  THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND
ngày         tháng      năm 2016  của UBND thành phố Đà Nẵng)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
STT Tên thủ tục hành chính Áp dụng cơ chế một cửa Áp dụng cơ chế một cửa liên thông Trang Mã số dịch vụ công
I. Lĩnh vực: Hộ tịch    
1                      Thủ tục đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) X   7 001
2                      Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân X   12 002
3                      Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động X   17 003
4                      Thủ tục đăng ký lại khai sinh X   21 004
5                      Thủ tục đăng ký khai tử X   27 005
6                      Thủ tục đăng ký khai tử lưu động X   31 006
7                      Thủ tục đăng ký lại khai tử X   35 007
8                      Thủ tục đăng ký kết hôn X   39 008
9                      Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động X   44 009
10                 Thủ tục đăng ký lại kết hôn X   48 010
11                 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân X   52 011
12                 Thủ tục đăng ký việc giám hộ X   57 012
13                 Thủ tục đăng ký chấm dứt việc giám hộ X   61 013
14                 Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con X   65 014
15                 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con X   69 015
16                 Thủ tục thay đổi, cải chính cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước  X   76 016
17                 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch X   81 017
18                 Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi X   85 018
19                 Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi X   91 019
II. Lĩnh vực: Chứng thực    
1                      Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận X   96 020
2                      Thủ tục chứng thực chữ ký (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) X   97 021
3                      Thủ tục chứng thực di chúc X   98 022
4                      Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản X   100 023
5                      Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, văn bản khai nhận di sản thừa kế là đất, tài sản gắn liền với đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Khoản 1,2,3 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 X    
 
 
101
 
 
 
 
024
6                      Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản X   103 025
7                      Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch X   104 026
8                      Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch X   106 027
9                      Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực X   107 028
III. Lĩnh vực: Đất đai và nhà ở    
1                      Thủ tục xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất khi công dân nộp hồ sơ tại UBND xã (phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất)   X 109 029
2                      Thủ tục xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất khi công dân nộp hồ sơ tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất)   X 116 030
3                      Thủ tục xác nhận tình trạng nhà, đất X   121 031
4                      Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai X   122 032
5                      Thủ tục xác nhận hồ sơ đề nghị cấp (hoặc cấp lại) giấy chứng nhận số nhà   X 124 033
IV. Lĩnh vực: Giáo dục    
1                      Thủ tục đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục X   126 034
2                      Thủ tục đăng ký sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục X   127 035
3                      Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục (theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục) X   129 036
V. Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội    
1                      Thủ tục xác nhận diện khó khăn, đói nghèo, tai nạn, bệnh tật X   131 037
2                      Thủ tục xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên   X 131 038
3                      Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên   X 148 039
4                      Thủ tục đề nghị trợ giúp xã hội đột xuất (hỗ trợ lương thực cho hộ gia đình thiếu đói, hỗ trợ người bị thương nặng)   X 150 040
5                      Thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp  xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP   X 151 041
6                      Thủ tục giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng cho một số đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP   X 152 042
7                      Thủ tục hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở đối với đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP   X 155 043
8                      Thủ tục xác nhận cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi X   158 044
9                      Thủ tục xác nhận cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn   X 159 045
10                 Thủ tục tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên   X 162 046
11                 Thủ tục chuyển hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong thành phố   X 173 047
12                 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong thành phố   X 174 048
13                 Thủ tục xác nhận đối tượng hộ nghèo để miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên X   175 049
14                 Thủ tục cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật X   175 050
VI. Lĩnh vực: Người có công    
          1            Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp người tham gia kháng chiến hoặc con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam   X 178 051
          2            Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày   X 184 052
          3            Thủ tục xác nhận hồ sơ xét công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh   X 192 053
          4            Thủ tục xác nhận hồ sơ xét công nhận chế độ liệt sĩ   X 195 054
          5            Thủ tục xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình   X 199 055
          6            Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết chế đội cho gia đình tự quy tập xây dựng mô liệt sĩ trong nghĩa trang gia tộc   X 202 056
          7            Thủ tục xác nhận hồ sơ cấp sổ ưu đãi giáo dục - đào tạo   X 203 057
          8            Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết tuất từ trần cho thân nhân Lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thượng tật, bệnh tật từ 61% trở lên từ trần   X 207 058
          9            Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất của đối tượng chính sách   X 210 059
        10          Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND   X 211 060
        11          Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP   X 219 061
        12          Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần   X 223 062
        13          Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng   X 227 063
        14          Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/CP   X 230 064
        15          Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc hộ cận nghèo   X 233 065
        16          Thủ tục chứng nhận người đảm nhận thờ cúng liệt sĩ   X 234 066
        17          Thủ tục xác nhận hồ sơ tiếp nhận người có công cách mạng vào Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng   X 238 067
        18          Thủ tục xác nhận giải quyết chính sách đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến   X 239 068
VII. Lĩnh vực giao thông vận tải    
1              Thủ tục cấp phép hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh và các loại xe tương tự X   243 069
2              Thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh và các loại xe tương tự X   245 070
3              Thủ tục xác nhận hồ sơ cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán nhỏ   X 247 071
4              Thủ tục xác nhận hồ sơ cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để cá nhân hoạt động thương mại   X 250 072
VIII. Lĩnh vực: Tôn giáo    
1.            Thủ tục tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng X   253 073
2.            Thủ tục tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng X   255 074
3.            Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo X   258 075
4.            Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở X   260 076
5.            Thủ tục tiếp nhận đăng ký người vào tu X   262 077
6.            Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng X   264 078
7.            Thủ tục chấp thuận việc thực hiện thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một phường, xã X   266 079
8.            Thủ tục cấp giấy đăng ký sinh hoạt đạo Tin lành tại các điểm, nhóm thuộc các hệ, phái, tổ chức Tin lành X   269 080
 
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097