global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: giáo dục

Chủ nhật - 05/06/2016 22:40
                                                                                   LĨNH VỰC: GIÁO DỤC

1. Thủ tục Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn công dân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và tiếp nhận, chuyển xử lý.
+ Bước 2: UBND cấp xã có văn bản gửi phòng GDĐT đề nghị kiểm tra các điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;
+ Bước 3: Phòng giáo dục và đào tạo xem xét, kiểm tra trên thực tế, nếu thấy đủ điều kiện, phòng giáo dục và đào tạo có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;
+ Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản cho phép thành lập. Trường hợp không cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản thông báo đến phòng giáo dục và đào tạo và tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ biết rõ lý do, rồi chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân, tổ chức.
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã
- Thành phần hồ sơ
+ Tờ trình đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục.
+ Bản sao văn bằng chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.
- Số lượng hồ sơ:01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc
+ UBND phường, xã: 03 ngày.
+ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện: 07 ngày.
+ Sau khi có văn bản trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, UBND phường, xã ra quyết định và trả kết quả cho người nộp hồ sơ trong thời gian không quá 03 ngày.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
- Lệ phí: Không có
- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được thành lập chỉ nhằm thực hiện mục tiêu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình, phù hợp với nhu cầu của địa phương, góp phần cùng Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục;
+ Có đủ số lượng giáo viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 17 Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ GDĐT Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục; Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.
+ Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu bảo đảm theo quy định tại tại Điều 14, Điều 19 Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ GDĐT.
+ Người đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (sau đây gọi chung là chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục) phải đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 15 Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ GDĐT;
+ Số lượng trẻ em trong 1 (một) cơ sở giáo dục mầm non tư thục không quá 50 (năm mươi) trẻ;
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ GDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ GDĐT Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục;
          + Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2015 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường mầm non.
          + Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ GDĐT ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.
+ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.
 
2. Thủ tục Đăng ký sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn công dân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và tiếp nhận, chuyển xử lý.
+ Bước 2: UBND cấp xã có văn bản gửi phòng GDĐT đề nghị kiểm tra các điều kiện sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
+ Bước 3: Phòng giáo dục và đào tạo xem xét, kiểm tra trên thực tế, nếu thấy đủ điều kiện, phòng giáo dục và đào tạo có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;
+ Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản cho phép sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Trường hợp không cho phép sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, lớp mẫu giáo độc lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản thông báo đến phòng giáo dục và đào tạo và tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ biết rõ lý do, rồi chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân, tổ chức.
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã
- Thành phần hồ sơ:
+ Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo dân lập, tư thục (Trong đó cần nêu rõ phương án sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục phù hợp với các yêu cầu quy định tại Điều lệ Trường mầm non, Quy chế này và điều kiện thực tế địa phương)
+ Bản sao văn bằng chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.
- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc
+ UBND phường, xã: 03 ngày.
+ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện: 07 ngày.
+ Sau khi có văn bản trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, UBND phường, xã ra quyết định và trả kết quả cho người nộp hồ sơ trong thời gian không quá 03 ngày.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
- Lệ phí: Không có
- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Việc sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục phải đảm bảo các yêu cầu: Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; Bảo đảm an toàn và quyền lợi của trẻ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; Bảo đảm quyền lợi của giáo viên và nhân viên
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ GDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ GDĐT Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục;
+ Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.
 
3. Thủ tục Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục (theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục)
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn công dân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và tiếp nhận, chuyển xử lý.
+ Bước 2: Công chức xử lý hồ sơ, UBND cấp xãcó văn bản gửi phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị tham gia ý kiến và mời tham gia kiểm tra các điều kiện giải thểnhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
+ Bước 3: Sau kiểm tra, UBND cấp xã phối hợp với phòng GDĐT lập biên bản. Căn cứ biên bản kiểm tra, chủ tịch UBND cấp xã quyết định thu hồi giấy phép thành lập và quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do, các biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của trẻ và giáo viên. Quyết định giải thể phải công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả quyết định cho công dân, tổ chức.
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã
- Thành phần hồ sơ: Tờ trình đề nghị giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết:
+ UBND phường, xã: 03 ngày.
+ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện: 07 ngày.
+ Sau khi có văn bản trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, UBND phường, xã ra quyết định và trả kết quả cho người nộp hồ sơ trong thời gian không quá 03 ngày.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
- Lệ phí: Không có
- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+  Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;
+ Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non;
+ Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ GDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ GDĐT Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục;
 
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ XÃ HÒA TIẾN

Theo địa giới hành chính hiên nay thì Hòa Tiến nằm về phía Đông Nam huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 13km và trung tâm hành chính huyện Hòa Vang khoảng 5,6km; phía Đông giáp xã Hòa Châu, phía Tây giáp xã Hòa Phong và Hòa Khương, phía Bắc giáp xã Hòa Thọ Tây (Quận Cẩm...

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097