global html

                          

Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội

Chủ nhật - 05/06/2016 22:42
                                                   LĨNH VỰC: BẢO TRỢ XÃ HỘI
 
1. Thủ tục:Xác nhận diện khó khăn, đói nghèo, tai nạn, bệnh tật
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển công chức xử lý.
+ Bước 3: Công chức thụ lý hồ sơ kiểm tra, xác nhận vào đơn, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân.
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.
- Thành phần hồ sơ:
          + Đơn xác nhận diện khó khăn, đói nghèo, tai nạn, bệnh tật (có giấy chứng nhận của bệnh viện)
          + Xuất trình Sổ hộ khẩu
- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận
- Lệ phí: Không có
- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
+ Thông tư 29/TTLT-BLĐTBH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Liên bộ LĐTBH và bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ.
 
2.  Thủ tục: Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn hoàn thiện và tiếp nhận hồ sơ, chuyển công chức xử lý;
+ Bước 2: Công chức xử lý, trình chủ tịch ký và gửi văn bản xác nhận cùng hồ sơ liên quan đến UBND cấp huyện và nhận kết quả từ UBND cấp huyện, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân.
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã
- Thành phần hồ sơ:
+ Tờ khai của đối tượng (theo mẫu);
+ Bản sao sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an xã, phường.
+ Bản sao giấy khai sinh đối với trường hợp trẻ em hoặc đối với trường hợp người đơn thân nghèo đang nuôi con.
+ Giấy tờ xác nhận bị nhiễm HIV của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV.
+ Giấy xác nhận hàng năm của nhà trường nơi đối tượng đang theo học (người từ đủ 16 tuổi đến 22 tuổi còn đang đi học văn hoá, học nghề);
* Trường hợp hỗ trợ kinh phí trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng hoặc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, hồ sơ gồm:
+ Tờ khai hộ gia đình có người khuyết tật (theo mẫu);
+ Bản sao giấy xác nhận khuyết tật;
+ Bản sao sổ hộ khẩu;
+ Giấy xác nhận đang mang thai của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế;
+ Bản sao giấy khai sinh của con đang nuôi dưới 36 tháng tuổi;
* Trường hợp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc hàng tháng đối tượng trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em và người khuyết tật đặc biệt nặng, hồ sơ gồm:
+ Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng (theo mẫu);
+ Tờ khai của đối tượng theo mẫu quy định (theo mẫu);
+ Bản sao sổ hộ khẩu của người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc hoặc văn bản xác nhận của công an cấp xã về việc cư trú của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng;
+ Bản sao giấy xác nhận khuyết tật;
Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi cô đơn bổ sung thêm sơ yếu lý lịch của người nhận chăm sóc người cao tuổi có xác nhận của Chủ tịch UBND cấp xã và đơn của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng (theo mẫu);
- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết:
+ Tại UBND cấp xã: 15 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ đến khi có kết quả xử lý). Trong đó, thời gian niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã: 07 ngày
+ Trường hợp có khiếu nại, tố cáo của công dân thì trong thời hạn 10 ngày, Hội đồng xét duyệt tiến hành xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể và công khai trước nhân dân.
+ Thời gian luân chuyển hồ sơ giữa UBND cấp xã và UBND cấp huyện: 0.5 ngày
+ Tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 07 ngày
+ Tại UBND cấp huyện: 03 ngày
Sau khi có quyết định giải quyết, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND quận, huyện có trách nhiệm trả kết quả cho UBND phường, xã trong thời gian không quá 0.5 ngày
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tại UBND cấp xã: Biên bản của Hội đồng xét duyệt UBND phường, xã. Tại UBND cấp huyện: Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc văn bản trả lời.
- Lệ phí: Không có
- Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội theo các mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ, 2, 3, 4
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
+Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;
+ Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Lao động-TBXH; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH (gọi tắt là Thông tư 29/2014/TTLT);
 
Mẫu số 1a
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
ngày 24 tháng 10 năm 2014)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5
 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP)

 
Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG
 
1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): …………………
Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ………………
Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………...
2. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………...Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? ……………………………………………
…………………………………………………………………………………...
3. Tình trạng đi học     
Chưa đi học (Lý do:...............................................)
Đã nghỉ học (Lý do: ..................................................)
Đang đi học(Ghi cụ thể): ...........................................................)
4. Có thẻ BHYT không?        Không               Có
5. Đang hưởng chế độ nào sau đây:
Trợ cấp BHXH hàng tháng: ……………………đồng. Hưởng từ tháng………/…….
Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng:………………đồng. Hưởng từ tháng……/…….
Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng……../….
Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác:…………… đồng. Hưởng từ tháng..…/…….
6. Thuộc hộ nghèo không?  Không    Có
7. Có khuyết tật không?      Không    Có (Dạng tật …….Mức độ khuyết tật ………….… ……)
8. Thông tin về mẹ của đối tượng………………………………
……………………………………………………
9. Thông tin về cha của đối tượng………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.
 
Thông tin người khai thay
Giấy CMND số:……………
Ngày cấp:………………….
Nơi cấp:…………… …...
Quan hệ với đối tượng:…………..
Địa chỉ:……… ……………
Ngày....... tháng ....... năm 20...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)
 
 
 
Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI
 
Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: …………….…………..
đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ……………………….……..
và họp ngày ….tháng……năm……thống nhất kết luận như sau (Ghi cụ thể diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian): …………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………….Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định./.
 
THƯ KÝ
                       (Ký, ghi rõ họ tên)
 
Ngày ..... tháng ..... năm 20…
CHỦ TỊCH
 (Ký, đóng dấu)
 
 

Mẫu số 1b
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
ngày 24 tháng 10 năm 2014)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
    (Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 5
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP)

________
 
Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG
 
1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………….
Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ………………
Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………...
2. Hộ khẩu thường trú: …………………………………………….
Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? ……………………………………………
3. Tình trạng đi học     
Chưa đi học (Lý do:.............................................................................)
Đã nghỉ học (Lý do: ...........................................................)
Đang đi học(Ghi cụ thể: ..................................................)
4. Có thẻ BHYT không?        Không               Có
5. Đang hưởng chế độ nào sau đây:
Trợ cấp BHXH hàng tháng: ……………………đồng. Hưởng từ tháng………/…….
Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng:………………đồng. Hưởng từ tháng……/…….
Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng……../….
Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác:…………… đồng. Hưởng từ tháng..…/…….
6. Thuộc hộ nghèo không?  Không    Có
7. Thời điểm phát hiện nhiễm  HIV …………………………
8. Có khuyết tật không?      Không    Có (Dạng tật …………Mức độ khuyết tật ………….………..)
 
9. Khả năng tham gia lao động (Ghi cụ thể)………………...………………….…
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin
chịu trách nhiệm hoàn toàn.
 
Thông tin người khai thay
Giấy CMND số:……………
Ngày cấp:………… ….
Nơi cấp:……………………...
Quan hệ với đối tượng:………………
Địa chỉ:……………………… …
Ngày....... tháng ....... năm 20...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)
 
 
 
 
Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI
Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: …….…………………..
đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ……………………...………
và họp ngày ….…tháng……...năm……thống nhất kết luận như sau (Ghi cụ thể diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian): ……………………………………………….. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định./.
 
THƯ KÝ
                    (Ký, ghi rõ họ tên)
 
Ngày ..... tháng ..... năm 20…
CHỦ TỊCH
 (Ký, đóng dấu)
 
 
 
 
 
Mẫu số 1c
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
ngày 24 tháng 10 năm 2014)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
    (Áp dụng đối với  đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP)
_________________
 
Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG
 
1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): …………………………
Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ………………
Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………...
2. Hộ khẩu thường trú: ………………………………
Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? …………………………
3. Có thẻ BHYT không?     Không   Có
4. Thuộc hộ nghèo không?  Không    Có
5. Tình trạng hôn nhân? (Ghi rõ: Không có chồng/vợ; có chồng/vợ đã chết hoặc mất tích heo quy định) …………………………………………………
6. Số con đang nuôi………………. người. Trong đó dưới 16 tuổi ……..người;
 từ 16 đến 22 tuổi đang học phổ thông, học nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao
đẳng, đại học………. người.
7. Thông tin về con thứ nhất (Ghi cụ thể họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, tình trạng đi học, chế độ chính sách đang hưởng) ……………………………………….………
8. Thông tin con thứ hai trở đi (Khai đầy đủ thông tin như con thứ nhất)…………….
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
 
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.
 
 
Thông tin người khai thay
Giấy CMND số:……………….……..
Ngày cấp:………………… ………….
Nơi cấp:……………… ………...
Quan hệ với đối tượng:…….………....
Địa chỉ:……………… ……………
Ngày....... tháng ....... năm 20...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay
 phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)
 
 
 
Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI
 
Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: ……...………………..
đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ………..……………...……
 và họp ngày …    tháng…….năm……thống nhất kết luận như sau (Ghi cụ  thể diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian):
……………..………………………………………………………...…………
………..………..………………………………………………….……………
Đề nghị c
 
uan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định./.
 
THƯ KÝ
                       (Ký, ghi rõ họ tên)
 
Ngày ..... tháng ..... năm 20…
CHỦ TỊCH
 (Ký, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mẫu số 1d
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
ngày 24 tháng 10 năm 2014)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP)
 
Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG
 
1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………
Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ………………
Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………...
2. Hộ khẩu thường trú: …………………………………….……………...
Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? …………………...
3. Có thẻ BHYT không?        Không      Có
4. Đang hưởng chế độ nào sau đây:
Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng      : ………đồng. Hưởng từ tháng…/…..…
Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng            :………đồng. Hưởng từ tháng……/……
Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng….../……
Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác          :……… đồng. Hưởng từ tháng….…/……
5. Thuộc hộ nghèo không?  Không    Có
6. Có khuyết tật không?      Không    Có (Dạng tật …………………….……….Mức độ khuyết tật ………….………..)
7. Tình trạng hôn nhân? (Ghi rõ: Không có chồng/vợ; có chồng/vợ đã chết hoặc mất tích theo quy định) …………………..………………………..
 
8. Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (Nếu có, ghi cụ thể  họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi ở,  việc làm, thu nhập):……………………………………………………………………
9. Quá trình hoạt động của bản thân (Không bắt buộc)
…………………………………………………………………………………..
 
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.
 
Thông tin người khai thay
Giấy CMND số:……………….…….
Ngày cấp:……………………. …….
Nơi cấp:…………………… ………...
Quan hệ với đối tượng:…….………
Địa chỉ:……………………. ……
Ngày....... tháng ....... năm 20...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay
phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)
 
 
 
Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI
 
Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: ….………….………...
đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ……………………………
và họp ngày ……tháng………năm……… thống nhất kết luận như sau (Ghi 
cụ thể diện chính sách, chế độ hượng, thời gian):………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ
chín
 sách cho đối tượng theo quy định./.
 
THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Ngày ..... tháng ..... năm 20..
CHỦ TỊCH
 (Ký, đóng dấu)
 
 
 
 
   

                                                               Mẫu số 1đ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
ngày 24 tháng 10 năm 2014)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
  (Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP)
 
Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG
 
1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………….
Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: …………
Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………...
2. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………...
Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? …………………………...
3. Tình trạng đi học     
Chưa đi học (Lý do:.............................................................)
Đã nghỉ học (Lý do: ......................................................................)
Đang đi học(Ghi cụ thể: ...........................................................)
4. Có thẻ BHYT không?        Không             Có
5. Đang hưởng chế độ nào sau đây:
Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng      : ……đồng. Hưởng từ tháng…/…..…
Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng            :… …đồng. Hưởng từ tháng……/……
Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ……đồng. Hưởng từ tháng….../……
Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác          :… … đồng. Hưởng từ tháng….…/……
6. Thuộc hộ nghèo không?  Không    Có 
7. Dạng khuyết tật:  ................................. Mức độ khuyết tật:..........
8. Có tham gia làm việc không?  Không           Có
a) Nếu có thì đang làm gì……………………………, thu nhập hàng tháng …………..đồng
b) Nếu không thì ghi lý do:.………………………………….
9. Tình trạng hôn nhân:……… ………………
10. Số con (Nếu có):............ người. Trong đó, dưới 36 tháng tuổi:........... người.
11. Khả năng tự phục vụ?
12. Cá nhân/hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng:
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, n
u có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.
 
 
Thông tin người khai thay
Giấy CMND số:……………….…
Ngày cấp:……………… ……….
Nơi cấp:……………… …………...
Quan hệ với đối tượng:…….…………
Địa chỉ:…………………….… ……
Ngày....... tháng ....... năm 20...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay
phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)
 
 
     
 
Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI
 
        Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: …………………
đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ……………………………
và họp  ngày ……tháng………năm……… thống nhất kết luận như sau (Ghi cụ thể diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian): …………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   Đề nghị
ơ quan có t
ẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định./.
 
THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Ngày ..... tháng ..... năm 20…
CHỦ TỊCH
 (Ký, đóng dấu)
 
 
 
 
 

 
Mẫu số 2
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
ngày 24 tháng 10 năm 2014)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

TỜ KHAI NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG
Phần 1.  THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG
1. Thông tin về hộ
1.1. Họ và tên chủ hộ (Viết chữ in hoa): …………………..……………………...
Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ … Giới tính: …….. Dân tộc: ……………….....
Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………......
1.2. Nơi đăng ký thường trú của hộ:…………………………………………..…..
Nơi ở hiện nay của hộ (Ghi rõ địa chỉ) …………………………….....................
1.3. Có thuộc hộ nghèo không?  Có           Không
1.4. Nhà ở (Ghi cụ thể loại nhà ở kiên cố, bán kiên cố, nhà tạm; thuộc sở hữu của hộ, nhà thuê, ở nhờ):   …………………...…………………………………..............................................
1.5. Thu nhập của hộ trong 12 tháng qua: …………………………………….... ..
2. Thông tin về người đứng ra nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng
2.1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………..…………
Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ……...………....
Giấy CMND số ……..…….Cấp ngày …../.…/…. Nơi cấp:…………...................
Nơi ở hiện nay: ………………………………………...........................................
2.2. Kinh nghiệm, kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng
(Ghi cụ thể):  ………………………………………………..……………….......
2.3. Có khuyết tật không? Không   Có (Dạng tật ……………….….……
                                                               Mức độ khuyết tật ……………...…)
2.4. Tình trạng hôn nhân:……………………………………..………………....
2.5. Có mắc bệnh mạn tính không? Không   Có  (Ghi bệnh……………..)
2.6. Có bị kết án tù, xử phạt vi phạm hành chính (Nếu có ghi cụ thể hình thức, thời gian): ……………………………………………………..…………….......
………………………………………………………………….............................
3. Thông tin về vợ hoặc chồng của người đứng ra nhận chăm sóc, nuôi dưỡng
đối tượng
3.1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ………………………………………..………...
Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ……………….
Giấy CMND số ………....… Cấp ngày…./…/…. Nơi cấp:……………..……….
Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………….....
3.2. Kinh nghiệm, kỹ năng chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng
(Ghi cụ thể):  ……………………………………………………….....................
3.3. Có khuyết tật không? Không  Có (Dạng tật ……………….….……)
                                                               Mức độ khuyết tật ……………...…)
3.4. Có mắc bệnh mạn tính không? Không   Có  (Ghi bệnh………..............)
1.5. Có bị kết án tù, xử phạt vi phạm hành chính (Nếu có ghi cụ thể hình  thức, thời gian): …………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………….....
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai
không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.
 
  Ngày....... tháng ....... năm 20…..
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI
 
Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ……………………….........…… và họp
ngày ………tháng………năm……… thống nhất kết luận như sau:
………………………………………………………...…………………………
………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………...………………………
…………………..……………………………………………………………...
Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho cá nhân/hộ gia đình theo đúng quy định./.
 
THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
    
Ngày ..... tháng ..... năm 20…
CHỦ TỊCH
 (Ký, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
     Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn………………….xác nhận hộ gia đình/cá nhân Ông (bà) ………………………………….có đủ điều kiện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định./.
 
                                                                            Ngày ..... tháng ..... năm 20…
                                                                                         CHỦ TỊCH
                                                                                    (Ký tên, đóng dấu)
 
Mẫu số 3
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
ngày 24 tháng 10 năm 2014)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

TỜ KHAI HỘ GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Phần 1. THÔNG TIN CỦA HỘ GIA ĐÌNH
 
1. Họ và tên chủ hộ (Viết chữ in hoa): ………………………………………….......................
Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ………………...
Giấy CMND số ………....… Cấp ngày…./…/…. Nơi cấp:……….......................
2. Hộ khẩu thường trú của hộ: …………………...…………………….…….....
Nơi ở hiện nay của hộ (Ghi rõ địa chỉ) …………………………………………..
3. Số người trong hộ: . . . . . . .  người (Trong đó người khuyết tật …...... người).
     Cụ thể: + Khuyết tật đặc biệt nặng … người (Đang sống tại hộ…..…người)
                  + Khuyết tật nặng . . . .  người (Đang sống tại hộ …... người)
                  + Khuyết tật nhẹ ….. người (Đang sống tại hộ ……... người)
 
4. Hộ có thuộc diện nghèo không? Không           Có
5. Nhà ở (Ghi cụ thể loại nhà ở kiên cố, bán kiên cố, nhà tạm):   .………........
…………………………………………………………………………………......
6. Có ai trong hộ đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hưởng chế độ
chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội không?
(Nếu có ghi cụ thể họ tên, lý do, thời gian hưởng):
…………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………......
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.
 
Thông tin người khai thay
Giấy CMND số:……………….….…..
Ngày cấp:………………….………….
Nơi cấp:………………….…………...
Quan hệ với đối tượng:…….…………
Địa chỉ:…………….…………………
Ngày....... tháng ....... năm 20...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI
Hội đồng xét duyệt xã/phường/thị trấn: ………..…………….đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của hộ ông/bà  …...…………………….
và họp ngày ….…tháng………năm……… thống nhất kết luận như sau:
…………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………...……………………...
Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho
đối tượng theo quy định./.
                                                          Ngày ..... tháng ..... năm 20…
THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
                        CHỦ TỊCH
                       (Ký, đóng dấu)
 
 
 
                                   
 

 
Mẫu số 4
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
ngày 24 tháng 10 năm 2014)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       
ĐƠN CỦA NGƯỜI NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG
 
Kính gửi:  …………………………………
 
Tên tôi là: …………………………………………………………………
Hiện đang cư trú tại ……………..………………………………………..
Xét thấy bản thân và gia đình đủ điều kiện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng ông/bà/cháu………………………… .  sinh ngày   .....   tháng   .....    năm .........
Tôi làm đơn này đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……….…….…xem xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh ………………cho phép gia đình và tôi được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng ông/bà/cháu ……………………………………………...
Tôi xin cam đoan sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng theo đúng quy định.
                                                                          Ngày....... tháng ....... năm 20…
Ý kiến của người giám hộ hoặc đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
                                                                    
XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn………………….. xác nhận đơn đề nghị của Ông (bà)………………………………………………………………. nêu trên là đúng.
Ngày....... tháng ....... năm 20…
                                                                                              CHỦ TỊCH
                                                                                        (Ký tên, đóng dấu)

 
3. Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn hoàn thiện và tiếp nhận hồ sơ, chuyển công chức xử lý
+ Bước 2: Công chức xử lý, trình chủ tịch ký và gửi văn bản xác nhận cùng hồ sơ liên quan đến UBND cấp huyện và nhận kết quả từ UBND cấp huyện, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân.
 - Thành phần hồ sơ:Đơn đề nghị điều chỉnh hoặc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của đối tượng, người giám hộ của đối tượng hoặc tổ chức, cá nhân liên quan có kiến nghị về việc đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng hoặc thay đổi điều kiện hưởng.
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 - Thời hạn giải quyết:
+ Tại UBND cấp xã: 15 ngày
+ Thời gian niêm yết tại UBND cấp xã: 07 ngày
+ Trường hợp có khiếu nại, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Hội đồng xét duyệt kết luận và công khai về vấn đề khiếu nại.
+ Thời gian luân chuyển hồ sơ giữa UBND cấp xã và UBND cấp huyện: 0.5 ngày.
+ Tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 07 ngày (bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ giữa Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp huyện)
+ Tại UBND cấp huyện: 03 ngày (bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ giữa Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp huyện)
Sau khi có quyết định giải quyết, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND quận, huyện có trách nhiệm trả kết quả cho UBND phường, xã trong thời gian không quá 0.5 ngày
 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đối tượng, người giám hộ của đối tượng hoặc tổ chức, cá nhân liên quan.
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tại UBND cấp xã: Biên bản kết luận của Hội đồng xét duyệt. Tại UBND cấp huyện: Quyết định điều chỉnh hoặc quyết định thôi hưởng hoặc văn bản trả lời
 - Lệ phí: Không có
 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;
+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;
+ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi.
+ Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Lao động-TBXH; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH (gọi tắt là Thông tư 29/2014/TTLT)
 
 
4. Thủ tục đề nghị trợ giúp xã hội đột xuất (hỗ trợ lương thực cho hộ gia đình thiếu lương thực, hỗ trợ người bị thương nặng)
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Trưởng thôn, tổ dân phố lập danh sách đối tượng trợ cấp đột xuất theo các nhóm đối tượng theo quy định kèm theo biên bản họp thôn, tổ dân phố (nếu có) gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã.
+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, chuyển công chức chuyên môn xử lý, tham mưu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét. quyết định cưu trợ ngay những trường hợp cần thiết. Trường hợp thiếu nguồn lực thì đề nghị trợ giúp  trình UBND cấp huyện.
+ Bước 3: Nhận kết quả từ UBND cấp huyện và trả cho công dân.
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.
- Thành phần hồ sơ:
+ Danh sách hộ gia đình hoặc cá nhân cần được trợ giúp xã hội đột xuất do Trưởng thôn lập.
+ Các giấy tờ liên quan chứng minh đối tượng cần trợ giúp xã hội (nếu có)
- Số lượng hồ sơ:  01 bộ
- Thời hạn giải quyết:
+ Tại UBND phường xã: 02 ngày (kể từ khi nhận hồ sơ đến khi chuyển hồ sơ cho cấp huyện, bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ)
+ Tại cấp huyện: 03 ngày (kể từ khi nhận hồ sơ đến khi có kết quả xử lý)
Sau khi có quyết định giải quyết, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND quận, huyện có trách nhiệm trả kết quả cho UBND phường, xã trong thời gian không quá 0.5 ngày
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
+ Các hộ gia đình thiếu đói trong dịp Tết Âm lịch, trong và sau thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa, giáp hạt.
+ Người bị thương nặng do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác tại nơi cư trú hoặc ngoài nơi cư trú.
+ Hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tại UBND cấp xã: Phê duyệt vào danh sách hộ gia đình hoặc cá nhân cần được trợ giúp xã hội đột xuất hoặc Quyết định trợ giúp xã hội. Tại UBND cấp huyện: Quyết định trợ giúp xã hội.
- Lệ phí: Không có
- Tên mẫu đơn, tờ khai: Danh sách hộ gia đình hoặc cá nhân cần được trợ giúp xã hội đột xuất do Trưởng thôn lập
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
+ Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Lao động-TBXH; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH (gọi tắt là Thông tư 29/2014/TTLT)
+ Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
+ Hướng dẫn 07/HD-SLDTBXH ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Sở -Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố
 
Mẫu số 5a
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
ngày 24 tháng 10 năm 2014)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                     
UBND XÃ :……………….
Thôn:……………………….
 
 
DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH
VÀ SỐ NGƯỜI TRONG HỘ GIA ĐÌNH THIẾU LƯƠNG THỰC
Số
TT
Tên chủ hộ Địa chỉ Số người
trong hộ (người)
       
       
       
  Tổng    
 
 
 
Ngày….. tháng…… năm 20…..
TRƯỞNG THÔN
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
5. Thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp  xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn hoàn thiện và tiếp nhận hồ sơ, chuyển công chức xử lý
+ Bước 2: Công chức xử lý, trình chủ tịch ký và gửi văn bản xác nhận cùng hồ sơ liên quan đến UBND cấp huyện và nhận kết quả từ UBND cấp huyện, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân.
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.
- Thành phần hồ sơ
+ Văn bản hoặc đơn đề nghị của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân đứng ra tổ chức mai táng cho đối tượng;
+ Bản sao giấy chứng tử;
+  Bản sao quyết định hưởng trợ cấp xã hội của người đơn thân đang nuôi con và bản sao giấy khai sinh của người con bị chết đối với con của người đơn thân nghèo (người đơn thân nghèo là người thuộc hộ nghèo không có chồng hoặc không có vợ; có chồng hoặc vợ đã chết; có chồng hoặc vợ mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi nhưng người con đó đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất).
+ Bản sao sổ hộ khẩu hoặc văn bản xác nhận của công an cấp xã, bản sao quyết định thôi hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp khác của cơ quan có thẩm quyền đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.
- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết:
+ Tại UBND xã: 02 ngày (kể từ khi nhận hồ sơ đến khi chuyển hồ sơ cho cấp huyện, bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ)
+ Tại cấp huyện: 03 ngày. (kể từ khi nhận hồ sơ đến khi có kết quả xử lý)
Sau khi có quyết định giải quyết, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND quận, huyện có trách nhiệm trả kết quả cho UBND phường, xã trong thời gian không quá 0.5 ngày
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân đứng ra tổ chức mai táng cho đối tượng;
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tại UBND cấp xã: Văn bản đề nghị. Tại UBND cấp huyện: Quyết định hỗ trợ hoặc văn bản trả lời.
- Lệ phí: Không có
- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
+ Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Lao động-TBXH; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH (gọi tắt là Thông tư 29/2014/TTLT)
 
 
6. Thủ tục Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng cho một số đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn hoàn thiện và tiếp nhận hồ sơ, chuyển công chức xử lý
+ Bước 2: Công chức xử lý, trình chủ tịch ký và gửi văn bản xác nhận cùng hồ sơ liên quan đến UBND cấp huyện và nhận kết quả từ UBND cấp huyện, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân.
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.
- Thành phần hồ sơ:
+ Tờ khai đề nghị hỗ trợ mai táng (theo mẫu);
+ Giấy báo tử (đối với hộ gia đình có người chết, mất tích) hoặc xác nhận của công an cấp xã (đối với trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng cho người chết không phải tại địa bàn cấp xã nơi cư trú của người đó).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết:
+ Tại UBND cấp xã: 02 ngày (kể từ khi nhận hồ sơ đến khi chuyển hồ sơ cho cấp huyện, bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ
+ Tại cấp huyện: 03 ngày (kể từ khi nhận hồ sơ đến khi có kết quả xử lý
Sau khi có quyết định giải quyết, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND quận, huyện có trách nhiệm trả kết quả cho UBND phường, xã trong thời gian không quá 0.5 ngày
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
+ Hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác.
+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng cho người chết trong các trường hợp trên không phải tại địa bàn cấp xã nơi cư trú của người đó
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tại UBND cấp xã: Văn bản đề nghị. Tại UBND cấp huyện: Quyết định hỗ trợ hoặc văn bản trả lời.
- Lệ phí: Không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng
 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
+ Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Lao động-TBXH; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH (gọi tắt là Thông tư 29/2014/TTLT).
 
 
Mẫu số 6
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
ngày 24 tháng 10 năm 2014)
         
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                   TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG
(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP)
I. THÔNG TIN NGƯỜI CHẾT ĐƯỢC MAI TÁNG (Nếu có)
1.1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): …………………………………………………..
Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: ……….. Dân tộc: ….…………
1.2. Hộ khẩu thường trú:  …………………………………….………………….
1.3. Ngày ……….tháng ……….năm ………….chết
1.4. Nguyên nhân chết …………………………………………………………..
1.5. Thời gian mai táng…………..………………………………………………
1.6. Địa điểm mai táng …………………………………………………………..
II. THÔNG TIN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỨNG RA MAI TÁNG CHO NGƯỜI CHẾT.
2. 1. Trường hợp cơ quan, tổ chức đứng ra mai táng
2.1.1. Tên cơ quan, tổ chức:……………………………...………………………
- Địa chỉ:…………………………………………………………………………
2.1.2. Họ và tên người đại diện cơ quan:………………...………………………
- Chức vụ:………………………………………………………………………..
2.2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đứng ra mai táng
2.2.1. Họ và tên (Chủ hộ hoặc người đại diện):…………..………………………….
Ngày/tháng/năm sinh:………./…………/…….
Giấy CMND số:………………… Cấp ngày…………… Nơi cấp…….………..
2.2.2. Hộ khẩu thường trú:…………………………………………...…………..
Nơi ở:…………………………………………………………….………………
2.2.3. Quan hệ với người chết:…………………………………..…………….....
………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng, nếu có điều gì khai không đúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.
Ngày....... tháng ....... năm 20...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên. Nếu cơ quan, tổ chức thì ký, đóng dấu)
 
 
XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
UBND xã, phường, thị trấn …………………xác nhận cơ quan/tổ chức/gia đình/cá nhân……………………………..đã tổ chức mai táng cho người chết theo như kê khai thông tin của trên là đúng. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định.
Ngày....... tháng ....... năm 20...
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

 
7. Thủ tục hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở đối với đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP
-       Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn hoàn thiện và tiếp nhận hồ sơ, chuyển công chức xử lý
+ Bước 2: Công chức xử lý, trình chủ tịch ký và gửi văn bản xác nhận cùng hồ sơ liên quan đến UBND cấp huyện và nhận kết quả từ UBND cấp huyện, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân.
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.
- Thành phần hồ sơ:Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở (theo mẫu);
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết:
+ Tại UBND cấp xã: 02 ngày (kể từ khi nhận hồ sơ đến khi chuyển hồ sơ cho cấp huyện, bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ)
+ Tại  cấp huyện: 02 ngày (kể từ khi nhận hồ sơ đến khi có kết quả xử lý)
Sau khi có quyết định giải quyết, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND quận, huyện có trách nhiệm trả kết quả cho UBND phường, xã trong thời gian không quá 0.5 ngày
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
+ Hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên tai, hoả hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác;
+ Người bị thương nặng do thiên tai, hoả hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc người mắc bệnh hiểm nghèo phải cấp cứu và điều trị dài ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà bản thân và gia đình của họ không tự khắc phục được;
+ Hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hoả hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác;
+ Hộ gia đình có nhà ở bị hư hỏng nặng như tốc mái hoàn toàn, tốc mái một phần, đổ sập một phần, lở tường... do ảnh hưởng của bão, lụt thiên tai, hoả hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác;
+ Hộ gia đình có nhà ở phải di dời khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
+ Hộ gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, bão, lụt hạn hán mất mùa…dẫn đến thiếu lương thực.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tại UBND cấp xã: Văn bản đề nghị. Tại UBND cấp huyện: Quyết định hỗ trợ hoặc văn bản trả lời.
- Lệ phí: Không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở (theo mẫu số 7);
 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
+ Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Lao động-TBXH; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH (gọi tắt là Thông tư 29/2014/TTLT)
 
Mẫu số 7
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
ngày 24 tháng 10 năm 2014)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                  
TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở
(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP)
 
I. KÊ KHAI CỦA HỘ GIA ĐÌNH
 
 
 
1. Họ và tên người đại diện (Viết chữ in hoa): ………………………………..……
Ngày/tháng/năm sinh: …./ …. / …. Giới tính: …………. Dân tộc: …………….
Giấy CMND số:………………… Cấp ngày…………… Nơi cấp…….………..
2. Hộ khẩu thường trú của hộ: . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ….
3. Số người trong hộ ……… người. Trong đó: Người trong độ tuổi lao động …… người
4. Hoàn cảnh gia đình (Ghi cụ thể có thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn kinh tế hay không)………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
5. Tình trạng nhà ở trước khi thiên tai xảy ra (Ghi cụ thể loại nhà, mức độ sử dụng):
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
6. Tình trạng thiệt hại về nhà ở (Ghi cụ thể đã đổ sập, trôi, cháy hoàn toàn, phải di rời nhà ở khẩn cấp, hư hỏng nặng):
…………………………………………………………………………………..
  1.  
7. Tình trạng nhà ở hiện nay của hộ
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm
 Ngày… tháng…. năm 20……
      Người khai
 (Ký, ghi rõ họ tên)
II. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI
Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: ……………đã xem xét tờ khai, xác minh thông tin của hộ gia đình và họp ngày…..tháng…….năm…...
thống nhất kết luận như sau:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ về nhà ở theo quy định./.
 
THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Ngày ..... tháng ..... năm 20…
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu)
 
 
 
 

 
8. Thủ tục:Xác nhận cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (cấp mới và cấp đổi do sai lệch thông tin về nhân thân của trẻ như: họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh so với giấy khai sinh của trẻ)
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ (bản sao giấy khai sinh; trường hợp cấp đổi có thêm thẻ BHYT) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường để đăng ký làm thẻ BHYT cho trẻ em. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho công chức Gia đình - Trẻ em xã, phường. Hoặc sau khi giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, công chức Tư pháp - Hộ tịch chuyển một bản sao giấy khai sinh cho công chức Gia đình -  Trẻ em xã, phường.
+ Bước 2: Công chức thụ lý hồ sơ kiểm tra, rà soát chống trùng, lập hồ sơ gửi Bảo hiểm xã hội quận, huyện.
+ Bước 3: Bảo hiểm xã hội quận, huyện kiểm tra, đối chiếu chống trùng trong dữ liệu quản lý của ngành (thông báo cho xã, phường những trường hợp trùng hoặc không đủ điều kiện cấp thẻ để phối hợp giải quyết trước khi làm thủ tục cấp thẻ), tiến hành in thẻ và chuyển giao thẻ cho UBND xã, phường.
+ Bước 4:  Công chức Gia đình - Trẻ em kiểm tra thẻ BHYT đã in, gửi lại Bộ phận TN&TKQ để trả cho công dân.
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã
- Thành phần hồ sơ: Bản sao Giấy khai sinh của trẻ em. Trường hợp cấp đổi thì nộp thêm thẻ BHYT của trẻ em.
- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết:
+ Tại UBND phường, xã: 04 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ đến khi chuyển hồ sơ cho BHXH quận, huyện, bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ)
+ Tại BHXH quận, huyện: 05 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ đến khi cấp thẻ BHYT)
Trong thời gian 01 ngày kể từ ngày có thẻ bảo hiểm y tế tại BHXH quận, huyện, UBND phường, xã có trách nhiệm nhận lại thẻ và trả cho công dân, tổ chức
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ bảo hiểm y tế
- Lệ phí: Không có
- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;
+Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014;
+ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế;
+ Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn về thực hiện hướng dẫn bảo hiểm y tế
+ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của UBND thành phố về việc phân cấp cho Uỷ ban nhân dân các quận, huyện đóng và cấp thẻ bảo hiểm y tế.
 
9. Thủ tục xác nhận cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển công chức chuyên môn.
+ Bước 3: Công chức thụ lý hồ sơ kiểm tra, rà soát, lập hồ sơ gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND quận, huyện. UBND quận, huyện kiểm tra, lập danh sách và gửi BHXH quận, huyện in thẻ.
+ Bước 4: UBND phường, xã nhận thẻ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND quận, huyện để trả cho công dân.
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.
- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế
+ Giấy tờ liên quan xác định rõ bệnh hiểm nghèo hoặc Giấy xác nhận của bệnh viện.
+ Bản sao sổ hộ khẩu (kèm theo bản gốc để đối chiếu)
- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết:
+ Tại UBND phường, xã: 05 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ đến khi chuyển hồ sơ cho cấp huyện, bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ)
+ Tại cấp huyện: 08 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ đến khi có kết quả xử lý);
Trong vòng 01 ngày kể từ ngày có thẻ bảo hiểm y tế, Phòng LĐTBXH có trách nhiệm nhận thẻ từ BHXH quận, huyện; kiểm tra và chuyển giao thẻ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trả cho UBND các phường, xã
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tại UBND cấp xã: Nội dung xác nhận trong đơn đề nghị. Tại Phòng Lao động - Thương binh, Xã hội: Thẻ bảo hiểm y tế.
- Lệ phí: Không có
- Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế (mẫu 05-TBH)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;
+ Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế;
+ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
+ Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn về thực hiện hướng dẫn bảo hiểm y tế
+ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của UBND thành phố về việc phân cấp cho Uỷ ban nhân dân các quận, huyện đóng và cấp thẻ bảo hiểm y tế.

 10. Thủ tục tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn hoàn thiện và tiếp nhận hồ sơ, chuyển công chức xử lý
+ Bước 2: Công chức xử lý, trình chủ tịch ký văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh, Xã hội (thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện)
+ Bước 3: Nhận lại kết quả từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.và trả cho công dân.
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.
- Thành phần hồ sơ
* Đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn :
+ Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ (theo mẫu)
+ Sơ yếu lý lịch của đối tượng (theo mẫu);
+ Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội(theo mẫu)
+ Bản sao giấy khai sinh đối với trẻ em, trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch;
+ Xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV;
+ Xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV; Giấy xác nhận khuyết tật đặc biệt nặng đối với người khuyết tật;
+ Giấy tờ liên quan khác (nếu có như: Chứng minh nhân dân, hộ khẩu..).
* Đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp:
+ Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ (theo mẫu)
+ Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (theo mẫu)
+ Bản sao chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân của đối tượng (nếu có);
- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết:
+ Tại UBND cấp xã: 15 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển hồ sơ cho cấp huyện, bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ)
+ Tại Phòng Lao động - Thương binh, Xã hội: 07 ngày; Riêng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Hòa Vang : 08 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ).
+ Tại Sở Lao động Thương binh Xã hội: 07 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi có kết quả xử lý hồ sơ)
Trong thời gian không quá 01 ngày kể từ ngày có Quyết định trợ cấp, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phải nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trả cho UBND phường, xã.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các đối tượng thuộc quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 25, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tại UBND cấp xã: Văn bản đề nghị. Kết quả cuối cùng: Quyết định tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội hoặc văn bản trả lời.
- Lệ phí: Không có
- Tên mẫu đơn, tờ khai:
+ Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội (mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014)
+ Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của UBND cấp xã (theo mẫu số 9 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC);
+ Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (theo mẫu số 1a, 1b, 1d và 1đ ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC).
+ Biên bản kết luận của Hội đồng xét duyệt (theo mẫu số 10);
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
+ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi;
+ Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Lao động-TBXH; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH (gọi tắt là Thông tư 29/2014/TTLT);
+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;
 

 
Mẫu số 8
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
ngày 24 tháng 10 năm 2014)
 
                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
 
Kính gửi: Chủ tịch UBND……………..
 
Tên tôi là: ....................  Sinh ngày......tháng......năm ........
Hiện đang cư trú tại ……………………………………………………….
          ……………………………………………………………………………..
Tôi làm đơn này trình bày hoàn cảnh (Nêu cụ thể hoàn cảnh đối tượng, gia đình)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
        Vậy tôi làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiếp nhận hoặc trình cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận........................................ vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội theo quy định./.
 
 
 
Ngày....... tháng ....... năm 20...
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
                                                                                               
 
 
 

Mẫu số 9
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
ngày 24 tháng 10 năm 2014)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
(Áp dụng đối với đối tượng tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội)
 
1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………..
Tên thường gọi: ........................................................................................ ….
2. Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… 3.Giới tính: ……..
4. Dân tộc: …………….
5. Giấy CMND số ………….. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:………..………….
6.Hộ khẩu thường trú:  ………….………………………………………………
7. Nơi ở (Ghi rõ địa chỉ):…………………..…………………………...………….
8. Trình độ văn hóa:……….. ………………………………..…………………..
9. Tình trạng sức khỏe (Ghi cụ thể trình trạng bệnh tật):………………………….…
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
10. Khi cần báo tin cho (Tên, địa chỉ, số điện thoại):................................ ….
……………………………………………………………………………………
11. Quan hệ gia đình (Ghi đầy đủ bố mẹ, vợ chồng, con và anh chị em ruột)
Số
TT
Họ và tên Quan
hệ
Tuổi Nghề nghiệp Nơi ở
           
           
           
           
           
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.
 
 
Ngày…… tháng….. năm 20…
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn…………………………………... xác nhận Ông/bà/cháu ………………………. .có hoàn cảnh như trên là đúng./.
                                                                                Ngày…… tháng….. năm 20…
CHỦ TỊCH
                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)
 
 
Mẫu số 1a
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
ngày 24 tháng 10 năm 2014)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5
 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP)

 
Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG
 
1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………
Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ………………
Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………...
2. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….
Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? ……………………………………………
3. Tình trạng đi học      
Chưa đi học (Lý do:..................................................................)
Đã nghỉ học (Lý do: .....................................................................)
Đang đi học(Ghi cụ thể): .............................................................)
4. Có thẻ BHYT không?        Không               Có
5. Đang hưởng chế độ nào sau đây:
Trợ cấp BHXH hàng tháng: ……………………đồng. Hưởng từ tháng………/…….
Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng:………………đồng. Hưởng từ tháng……/…….
Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng……../….
Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác:…………… đồng. Hưởng từ tháng..…/…….
6. Thuộc hộ nghèo không?  Không    Có
7. Có khuyết tật không?      Không    Có (Dạng tật ……………………….
                                                                                      Mức độ khuyết tật …….)
8. Thông tin về mẹ của đối tượng…………………………………………………………………………………
9. Thông tin về cha của đối tượng………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.
 
Thông tin người khai thay
Giấy CMND số:………………….…..
Ngày cấp:…………………………….
Nơi cấp:……………………………...
Quan hệ với đối tượng:………………........
Địa chỉ:……………………
Ngày....... tháng ....... năm 20...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)
 
 
 
Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI
 
Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: …………….…………..
đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ……………………….……..
và họp ngày ….tháng……năm……thống nhất kết luận như sau (Ghi cụ thể diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian): ………………………………………………………………………………….Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định./.
 
THƯ KÝ
                       (Ký, ghi rõ họ tên)
 
Ngày ..... tháng ..... năm 20…
CHỦ TỊCH
 (Ký, đóng dấu)
 
 
 
Mẫu số 1b
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
ngày 24 tháng 10 năm 2014)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 5
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP)

________
 
Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG
 
1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………….
Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ………………
Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………...
2. Hộ khẩu thường trú: …………………………………………….
Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? ……………………………………………
3. Tình trạng đi học     
Chưa đi học (Lý do:.............................................................................)
Đã nghỉ học (Lý do: ...........................................................)
Đang đi học(Ghi cụ thể:..................................................)
4. Có thẻ BHYT không?         Không     Có
5. Đang hưởng chế độ nào sau đây:
Trợ cấp BHXH hàng tháng: …………đồng. Hưởng từ tháng………/…….
Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng:………đồng. Hưởng từ tháng……/…….
Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng:……đồng.Hưởng từ tháng……../….
Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác:…… đồng.Hưởng từ tháng..……/…….
6. Thuộc hộ nghèo không?   Không    Có
7. Thời điểm phát hiện nhiễm  HIV ………………………
8. Có khuyết tật không?       Không    Có (Dạng tật …………Mức độ khuyết tật ………….……..)
9. Khả năng tham gia lao động (Ghi cụ thể)………………...………….…
…………………………………………………………..…………………
 
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khaikhông đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.
 
Thông tin người khai thay
Giấy CMND số:……………
Ngày cấp:………… ….
Nơi cấp:……………………...
Quan hệ với đối tượng:………………
Địa chỉ:……………………… …
Ngày....... tháng ....... năm 20...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay
 phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)
 
 
 
Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI
 
Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: …….…………………..
đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ……………………...………
và họp ngày ….…tháng……...năm……thống nhất kết luận như sau(Ghi cụthể diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian): ………………………………………………..Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách chođối tượng theoquy định./.
 
THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Ngày ..... tháng ..... năm 20…
CHỦ TỊCH
 (Ký, đóng dấu)
 
 
 

 
 
Mẫu số 1d
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
ngày 24 tháng 10 năm 2014)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP)
 
Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG
 
1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………
Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: ………………
Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………...
2. Hộ khẩu thường trú: …………………………………….……………...
Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? …………………...
3. Có thẻ BHYT không?         Không       Có
4. Đang hưởng chế độ nào sau đây:
Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng      : ………đồng. Hưởng từ tháng…/…..…
Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng            :………đồng. Hưởng từ tháng……/……
Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ………đồng. Hưởng từ tháng….../……
Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác          :……… đồng. Hưởng từ tháng….…/……
5. Thuộc hộ nghèo không?   Không    Có
6. Có khuyết tật không?       Không    Có (Dạng tật …………………….……….Mức độ khuyết tật ………….………..)
7. Tình trạng hôn nhân? (Ghi rõ: Không có chồng/vợ; có chồng/vợ đã chết hoặc mất tích theo quy định) …………………..………………………..
 
8. Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (Nếu có, ghi cụ thể  họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi ở,  việc làm, thu nhập):……………………………………………………………………
9. Quá trình hoạt động của bản thân (Không bắt buộc): 
…………………………………………………………………………………..
 
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.
 
Thông tin người khai thay
Giấy CMND số:……………….…….
Ngày cấp:……………………. …….
Nơi cấp:…………………… ………...
Quan hệ với đối tượng:…….………
Địa chỉ:……………………. ……
Ngày....... tháng ....... năm 20...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)
 
 
 
Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI
 
Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: ….………….………...
đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhâncủa ……………………………
và họp ngày ……tháng………năm……… thống nhất kết luận như sau(Ghi
cụ thể diện chính sách, chế độ hượng, thời gian):………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định./.
 
THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Ngày ..... tháng ..... năm 20..…
CHỦ TỊCH
 (Ký, đóng dấu)
 
 
 
 
   
Mẫu số 1đ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
ngày 24 tháng 10 năm 2014)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP)
 
Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG
 
1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………….
Ngày/tháng/năm sinh: …../…../ …… Giới tính: …….. Dân tộc: …………
Giấy CMND số…................. Cấp ngày  …./…/…. Nơi cấp:…………………...
2. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………...
Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? …………………………...
3. Tình trạng đi học     
Chưa đi học (Lý do:.............................................................)
Đã nghỉ học (Lý do: ......................................................................)
Đang đi học(Ghi cụ thể:...........................................................)
4. Có thẻ BHYT không?         Không              Có
5. Đang hưởng chế độ nào sau đây:
Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng      : ……đồng. Hưởng từ tháng…/…..…
Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng            :… …đồng. Hưởng từ tháng……/……
Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ……đồng. Hưởng từ tháng….../……
Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác          :… … đồng. Hưởng từ tháng….…/……
6. Thuộc hộ nghèo không?   Không    Có 
7. Dạng khuyết tật:  ................................. Mức độ khuyết tật:..........
8. Có tham gia làm việc không?  Không           Có
a) Nếu có thì đang làm gì……………………………, thu nhập hàng tháng …………..đồng
b) Nếu không thì ghi lý do:.………………………………….
9. Tình trạng hôn nhân:……… ………………
10. Số con(Nếu có):............ người. Trong đó, dưới 36 tháng tuổi:........... người.
11. Khả năng tự phục vụ?
12. Cá nhân/hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng:
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.  
 
Thông tin người khai thay
Giấy CMND số:……………….…
Ngày cấp:……………… ……….
Nơi cấp:……………… …………...
Quan hệ với đối tượng:…….…………
Địa chỉ:…………………….… ……
Ngày....... tháng ....... năm 20...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay
phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)
 
 
     
 
Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI
 
Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn: …………………
đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhâncủa ……………………………
và họp ngày ……tháng………năm……… thống nhất kết luận như sau(Ghi cụ thể diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian):…………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định./.
 
THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Ngày ..... tháng ..... năm 20…
CHỦ TỊCH
 (Ký, đóng dấu)
 
 
Mẫu số 10
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
ngày 24 tháng 10 năm 2014)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

BIÊN BẢN
Họp Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội
xã/phường/thị trấn…………………….
_______
1. Thời gian (Ghi thời gian, ngày, tháng, năm) ………………………………………
2. Địa điểm ………………………………………………………………………
3. Thành phần
3.1. Thành viên Hội đồng có mặt (Ghi họ tên, chức danh):
……………………………………………………………………………………
3.2. Thành viên Hội đồng vắng mặt (Ghi họ tên, chức danh):
…………………………………………………………………………………
3.3. Đại biểu dự khác (Nếu có):  ………………………………………………….
4. Nội dung họp: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
5. Tóm tắt diễn biến buổi họp (Ghi tóm tắt các ý kiến phát biểu, thảo luận)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
6. Kết luận của Hội đồng (Ghi cụ thể các trường hợp xét duyệt đủ điều kiện, không đủ điều kiện hưởng chính sách, lý do):
…………………………………………………………………………………
Hội nghị kết thúc hồi .. .  giờ . . . phút, ngày . . . tháng . . . năm ……Biên bản này được làm thành … bản, gửi kèm hồ sơ đối tượng… bản và lưu … bản.
 
THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày ..... tháng ..... năm 20…
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu)
 
11. Thủ tục chuyển hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong thành phố
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn hoàn thiện và tiếp nhận hồ sơ, chuyển công chức xử lý
+ Bước 2: Công chức xử lý, trình chủ tịch ký và gửi văn bản xác nhận cùng hồ sơ liên quan đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện) để trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thôi chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại nơi cư trú cũ và gửi văn bản kèm theo hồ sơ của đối tượng đến Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú mới của đối tượng. Đồng thời chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Quyết định thôi chi trả trợ cấp hàng tháng.
+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho công dân biết (qua điện thoại hoặc email).
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.
- Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị của đối tượng hoặc người giám hộ
- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết:
+ Tại UBND cấp xã: 03 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ đến khi chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động, thương binh và xã hội quận, huyện, bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ)
+ Tại cấp huyện: 05 ngày (kể từ khi nhận hồ sơ đến khi có kết quả xử lý)
Sau khi có quyết định giải quyết, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND quận, huyện có trách nhiệm trả kết quả cho UBND phường, xã trong thời gian không quá 0.5 ngày
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tại UBND cấp xã: Văn bản xác nhận. Tại UBND cấp huyện: Quyết định thôi chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại nơi cư trú cũ.
- Lệ phí: Không có
- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
+ Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Lao động-TBXH; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH;
 
12. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong thành phố
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ từ văn thư đơn vị (do UBND cấp huyện nơi cư trú cũ chuyển đến), chuyển công chức chuyên môn.
+ Bước 2: Công chức xử lý, trình chủ tịch ký và gửi văn bản xác nhận cùng hồ sơ liên quan đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện) để thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng kể từ tháng ngay sau tháng ghi trong quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của Chủ tịch UBND cấp huyện nơi cư trú cũ của đối tượng.
+ Bước 3: UBND cấp xã nhận Quyết định từ UBND cấp huyện và thông báo cho công dân biết (qua điện thoại hoặc email) để công dân đến nhận Quyết định.
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện đến trụ sở UBND cấp xã
- Thành phần hồ sơ
+ Đơn đề nghị của đối tượng hoặc người giám hộ
+ Hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội
+ Quyết định thôi chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại nơi cư trú cũ.
- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết:
+ Tại UBND cấp xã: 03 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ đến khi chuyển hồ sơ cho cấp huyện)
+ Tại cấp huyện: 05 ngày (kể từ khi nhận hồ sơ đến khi có kết quả xử lý)
Sau khi có quyết định giải quyết, UBND cấp huyện có trách nhiệm trả kết quả cho UBND phường, xã trong thời gian không quá 0.5 ngày
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tại UBND cấp xã: Văn bản xác nhận. Tại UBND cấp huyện: Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng
- Lệ phí: Không có
- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
+ Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Lao động-TBXH; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH (gọi tắt là Thông tư 29/2014/TTLT)
 
13. Thủ tục xác nhận đối tượng hộ nghèo để miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn
+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ đầy đủ của hồ sơ; chuyển cho công chức chuyên môn
+ Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo ký xác nhận, chuyển kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trao cho cá nhân.
 - Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.
 - Thành phần hồ sơ:
+  Hộ gia đình tự viết đơn theo nội dung yêu cầu (tuỳ theo mỗi loại);
+  Để có cơ sở đối chiếu trước khi cấp xác nhận yêu cầu cá nhân xuất trình sổ chứng nhận hộ nghèo còn trong chương trình.
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 - Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận vào đơn
 - Lệ phí: Không có
 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Quyết định số 10081/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành “Đề án giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2017”.
+ Quyết định phê duyệt danh sách hộ nghèo do UBND thành phố ban hành hằng năm.
 
14. Thủ tục cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Khi có nhu cầu xác định mức độ khuyết tật, xác định lại mức độ khuyết tật, người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú (khi nộp hồ sơ xuất trình sổ hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu các thông tin kê khai trong đơn)
+ Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: Triệu tập các thành viên, gửi thông báo về thời gian và địa điểm xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của họ; Tổ chức đánh giá dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật; lập hồ sơ, biên bản kết luận xác định mức độ khuyết tật của người được đánh giá. Riêng đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động trước ngày Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật căn cứ kết luận của Hội đồng giám định y khoa để xác định mức độ khuyết tật theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP. Việc thực hiện xác định mức độ khuyết tật được tiến hành tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Trạm y tế. Trường hợp người khuyết tật không thể đến được địa điểm quy định trên đây thì Hội đồng tiến hành xác định mức độ khuyết tật tại nơi cư trú của người khuyết tật.
+ Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày kể từ khi có biên bản kết luận của Hội đồng về mức độ khuyết tật của người khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã niêm yết và thông báo công khai kết luận của Hội đồng tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp Giấy xác nhận khuyết tật.
+ Bước 4: Bộ phận tiếp và trả kết quả trả Giấy xác nhận khuyết tật cho đối tượng.
 - Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.
 - Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị (theo Mẫu số 01);
+Bản sao các giấy tờ y tế chứng minh về khuyết tật: bệnh án, giấy tờ khám, điều trị, phẫu thuật hoặc các giấy tờ liên quan khác (nếu có);
+ Bản sao kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa trước ngày Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật có hiệu lực.
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 - Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc
 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận khuyết tật
 - Lệ phí: Không có
 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị- Mẫu số 01 ban hành kèm Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012  của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.
 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật người khuyết tật ngày 17/6/2010
+ Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012  của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.
 
 
  
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách video

Lịch công tác

Giới thiệu

BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC XÃ HÒA TIẾN

Địa chỉ: ĐT 605 - Dương Sơn - Hòa Tiến - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3846176
Chịu Trách nhiệm chính: Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Điện thoại liên hệ: 0935155097